Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Departementene

Domstoladministrasjonen
Sivilombudsmannen

Amnesty International Norge
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge)
Den norske Helsingforskomité
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Juss-Buss
Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett