Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Domstoladministrasjonen

 

Riksadvokaten

Politidirektoratet

 

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

 

Kriminalomsorgsregionene

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

 

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Amnesty International Norge

Den Norske Advokatforening

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

 

Forsvarergruppen av 1977

Institutt for menneskerettigheter, UiO

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlinga i Bergen

Kontoret for fri rettshjelp

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Politiets Fellesforbund

Rettspolitisk forening