Høringsinstanser

Adressater

 
Departementene

Arbeidstilsynet
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Landets helseforetak
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Bank
Norsk Kulturråd
Medietilsynet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Utdanningsdirektoratet

ALT
Amnesty International Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Bedriftsforbundet
Civita
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
ICJ Norge
IKT Norge
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
NITO
Norges forskerforbund
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
NorSIS
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
Personvernnemnda
Teknologirådet
Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Agder Universitet
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Forskningsstiftelsen FAFO
Institutt for Samfunnsforskning
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås