Høringsinstanser

Høringsinstanser

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

 

Domstoladministrasjonen

Kripos

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

ØKOKRIM

 

Datatilsynet

Politiets sikkerhetstjeneste

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

 

Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Bergen Forsvarerforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Forsvarergruppen av 1977

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlinga i Bergen

KROM (Norsk forening for kriminalreform)

Norges Juristforbund

Norsk presseforbund

Organisasjonen mot politisk overvåkning (OPO)

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Stine Sofies Stiftelse

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Senter for rettsinformatikk (SERI)

Norsk senter for menneskerettigheter

Politihøgskolen