Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Utenriksdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Politidirektoratet (POD)
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Advokatforeningen
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Caritas – den katolske kirkes bistandsorganisasjon
Filipino Workers Organization
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Atlantis ungdomsutveksling
Energy Au Pair
ROSA
STS Au Pair