Høringsinstanser

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forbrukerombudet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Husbanken

Klima- og forurensningsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Utlendingsdirektoratet

Fylkesmennene

Kommunene

 

Akademikerne

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske legeforening

Delta

DLE Ringen

Energi Norge

EL & IT Forbundet

Elsikkerhetsforbundet

Fagforbundet

Feiermesternes Landsforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hero Norge AS

Huseiernes Landsforbund

Gjensidige Forsikring

If Skadeforsikring

Innovasjon Norge

KIM – Kontaktutvalget for innvandrerbefolkningen

Kommunal Landspensjonskasse

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets høyskoler

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Leieboerforeningen

Link AS

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk brannvernforening

Norsk Energigassforening

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk pensjonistforbund

Norske boligbyggelag

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Røde Kors

SAFO – Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorsaken

SINTEF NBL

Skadeforebyggende forum

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Teknologirådet

Transportøkonomisk institutt

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)