Høringsinstanser

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Utlendingsdirektoratet

Fylkesmennene

Kommunene

 

Akademikerne

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske legeforening

Delta

DLE Ringen

Energi Norge

EL & IT Forbundet

Elsikkerhetsforbundet

Fagforbundet

Feiermesternes Landsforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Huseiernes Landsforbund

Gjensidige Forsikring

If Skadeforsikring

Innovasjon Norge

Kommunal Landspensjonskasse

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets høyskoler

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Forskningsråd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk brannvernforening

Norsk Energigassforening

Norske boligbyggelag

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Røde Kors

SAFO – Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

SINTEF NBL

Skadeforebyggende forum

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Teknologirådet

Transportøkonomisk institutt

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)