Høringsinstanser

 • Advokatforeningen
 • Arbeidsdepartementet
 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Datatilsynet
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Den rettsmedisinske kommisjon
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet     
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høyesterett
 • Juristforbundet
 • JURK
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Lagmannsrettene
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landorganisasjonen i Norge
 • Miljøverndepartementet
 • Norges Handelsorganisasjon
 • Norsk forening for etterforskning og sikkerhet (NFES)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk presseforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo tingrett
 • Politidirektoratet
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Psykologforeningen
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Samferdselsdepartementet
 • Sivilombudsmannen
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statsministerens kontor
 • Stine Sofies stiftelse
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Straffedes Organisasjon i Norge (SON)
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet