Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Adressatar for Justis- og beredskapsdepartementets høyring om endringar i patentlova m.m. (gjennomgang av tiltaka som vart innførte i norsk rett ved gjennomføringa av EUs patentdirektiv m.m.) (sak 201202659)

 

Departementa

Sametinget

Høgsterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioteknologinemnda
Den etiske nemnda for patentsaker
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Direktoratet for naturforvaltning
Domstolsadministrasjonen
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Noreg
Kyrkjerådet
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Regjeringsadvokaten
Statens landbruksforvaltning

Abelia
Advokatforeningen
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske veterinærforening
Dyrebeskyttelsen Norge
Forum for miljø og utvikling
Human-etisk forbund
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Miljøstiftelsen Bellona
NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norske Patentingeniørers Forening (NPF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regnskogsfondet
Utviklingsfondet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbud

ACAPO AS
Affitech AS
Axis-Shield AS
Aqua Gen AS
Bergen Medikal AS
Biokjemi Norge
Biosense Laboratories AS
Diagenic AS
Digme AS
Dynal Biotech AS
GenoMar ASA
GE Healthcare AS Oslo
Geno
Graminor AS
Håmsø Patentbyrå
Inven2 AS
Laerdal Medical AS
Natural ASA
Nofima AS
Norsk Hydro ASA
Norsk sau og geit
Norsvin
Onsagers AS
Patentkontoret Curo
Tandbergs Patentkontor AS
Zacco Norge

Bioforsk
Fridtjof Nansens Institutt
Handelshøyskolen BI
Havforskingsinstituttet
Noregs handelshøgskule (NHH)
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking
Statens institutt for forbruksforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Universitetet for miljø- og biovitskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo