Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statsministerens kontor
Postboks 8001 Dep   0030 Oslo       postmottak@smk.dep.no

Arbeidsdepartementet  
Postboks 8019 Dep   0030 OSLO    postmottak@ad.dep.no

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet      
Postboks 8036 Dep   0030 OSLO    postmottak@bld.dep.no

Finansdepartementet    
Postboks 8008 Dep   0030 OSLO    postmottak@fin.dep.no

Fornyings- administrasjons,- og kirkedepartementet    
Postboks 8004 Dep   0030 OSLO      postmottak@fad.dep.no

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep   0032 OSLO    postmottak@fd.dep.no

Fiskeri- og kystdepartementet          
Postboks 8118 Dep   0032 OSLO    postmottak@fkd.dep.no

Helse- og omsorgsdepartementet     
Postboks 8011 Dep   0030 OSLO    postmottak@hod.dep.no

Kommunal- og regionaldepartementet       
Postboks 8112 Dep   0032 OSLO    postmottak@krd.dep.no

Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep   0030 Oslo       postmottak@kud.dep.no

Landbruks- og matdepartementet    
Postboks 8007 Dep   0030 OSLO    postmottak@lmd.dep.no

Miljøverndepartementet         
Postboks 8013 Dep   0030 OSLO    postmottak@md.dep.no

Nærings- og handelsdepartementet  
Postboks 8014 Dep   0030 OSLO    postmottak@nhd.dep.no

Olje og energidepartementet
Postboks 8148 Dep   0033 Oslo       postmottak@oed.dep.no

Samferdselsdepartementet     
Postboks 8010 Dep   0030 OSLO    postmottak@sd.dep.no

Kunnskapsdepartementet      
Postboks 8119 Dep   0032 OSLO    postmottak@kd.dep.no

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep   0032 OSLO    post@mfa.no

Arbeids- og velferdsdirektoratet       
Postboks 5 St. Olavs plass   0130 OSLO    post@nav.no

Direktoratet for Arbeidstilsynet        
Statens hus    7468 TRONDHEIM                 internett@arbeidstilsynet.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap       
Postboks 2014           3103 TØNSBERG     postmottak@dsb.no

Kystverket  
Serviceboks 2           6025 ÅLESUND       post@kystverket.no

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep   0031 OSLO    politidirektoratet@politiet.no

Sosial og helsedirektoratet     
Postboks 7000 St Olavs plass         0130 OSLO    postmottak@shdir.no

Utdanningsdirektoratet
Postboks 2924 Tøyen           0608 OSLO    post@utdanningsdirektoratet.no

Post- og teletilsynet       
Postboks 93   4791 LILLESAND    firmapost@npt.no

Trafikverket        
78 189 Borlänge        SVERIGE      trafikverket@trafikverket.se

Vejdirektoratet Danmark        
Niels Juels Gade 13, Postboks 9018          DK-1022 KØBENHAVN K, DK      vd@vd.dk

Fylkesmannen i Oslo og Akershus   
Postboks 8111 Dep   0032 OSLO    postmottak@fmoa.no

Fylkesmannen i Østfold         
Postboks 325             1502 MOSS   postmottak@fmos.no

Fylkesmannen i Hedmark      
Postboks 4034           2306 HAMAR            postmottak@fmhe.no

Fylkesmannen i Oppland       
Postboks 987             2626 LILLEHAMMER         postmottak@fmop.no

Fylkesmannen i Buskerud     
Postboks 1604           3007 DRAMMEN     postmottak@fmbu.no

Fylkesmannen i Vestfold        
Postboks 2076           3103 TØNSBERG     postmottak@fmve.no

Fylkesmannen i Telemark      
Postboks 2603           3702 SKIEN postmottak@fmte.no

Fylkesmannen i Aust-Agder    
Postboks 788 Stoa    4809 ARENDAL       postmottak@fmaa.no

Fylkesmannen i Vest-Agder    
Serviceboks 513 Lundsiden                        4605 KRISTIANSAND S     postmottak@fmva.no

Fylkesmannen i Rogaland      
Postboks 59   4001 STAVANGER postmottak@fmro.no

Fylkesmannen i Hordaland    
Postboks 7310           5020 BERGEN          postmottak@fmho.no

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane   
Njøsavegen 2            6863 LEIKANGER   fmsfpost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdal   
Fylkeshuset   6404 MOLDE            postmottak@fmmr.no

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag        
Statens Hus   7468 TRONDHEIM             postmottak@fmst.no

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag      
7734 STEINKJER     postmottak@fmnt.no

Fylkesmannen i Nordland      
8002 BODØ   postmottak@fmno.no

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105           9291 TROMSØ         postmottak@fmtr.no

Fylkesmannen i Finnmark     
Statens Hus   9815 VADSØ             postmottak@fmfi.no

Akershus fylkeskommune      
Postboks 1200 Sentrum      0107 OSLO    postmottak@akershus-fk.no

Aust-Agder fylkeskommune    
Serviceboks 606       4809 ARENDAL       postmottak@austagderfk.no

Buskerud fylkeskommune
Fylkeshuset   3020 DRAMMEN     postmottak@bfk.no

Finnmark fylkeskommune     
Fylkeshuset   9815 VADSØ             postmottak@ffk.no

Hedmark fylkeskommune      
Postboks 4404 Bedriftsenteret       2325 HAMAR            postmottak@hedmark.org

Hordaland fylkeskommune    
Postboks 7900           5020 BERGEN          hfk@hfk.no

Møre og Romsdal fylkeskommune   
Julsundveien 9          6404 MOLDE            post@mrfylke.no

Nordland fylkeskommune      
Fylkeshuset   8048 BODØ   post@nfk.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune      
Seilmakergata 2       7735 STEINKJER     postmottak@ntfk.no

Oppland fylkeskommune       
Postboks 988             2626 LILLEHAMMER         postmottak@oppland.org

Rogaland fylkeskommune      
Postboks 130             4001 STAVANGER firmapost@rogfk.no

Sogn og Fjordane fylkeskommune   
Askedalen 2 6863 LEIKANGER   postmottak.sentraladm@sfj.no

Sør-Trøndelag fylkeskommune        
Postboks 2350 Sentrum      7004 TRONDHEIM             postmottak@stfk.no

Telemark fylkeskommune      
Postboks 2844           3706 SKIEN post@t-fk.no

Troms fylkeskommune
Postboks 6600           9296 TROMSØ         postmottak@tromsfylke.no

Vest-Agder fylkeskommune    
Postboks 517 Lund   4605 KRISTIANSAND S     postmottak@vaf.no

Vestfold fylkeskommune        
Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG     firmapost@vfk.no

Østfold fylkeskommune         
Postboks 220             1702 SARPSBORG   sentralpost@ostfoldfk.no

Barnehageforbundet     
Møllergaten 12         0179 OSLO    post@barnehagenmin.no.

Fagforbundet       
Postboks 7003 St Olavs plass         0130 OSLO    post@fagforbundet.no

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)      
Pb 4693 Sofienberg 0506 Oslo       kontor@fo.no

Forbundet for Ledelse og Teknikk   
Postboks 8906 Youngstorget          0028 OSLO    postkasse@flt.no

Forbundet for Ledelse og Teknikk v/Lars Fuglesang             

Statens vegvesen region øst    
Østensjøveien 34      0667 OSLO    larsfu@vegvesen.no

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon   
Postboks 4568 Nydalen       0404 OSLO    info@ffo.no

HSH Arbeidsgiveravdelingen
Postboks 2900 Solli 0230 OSLO    info@hsh-org.no

Kommunenes Sentralforbund
Postboks 1378 Vika 0114 OSLO    ks@ks.no

Landsorganisasjonen i Norge
Youngs gate 11         0181 OSLO    lo@lo.no

LTL Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Postboks 5489 Majorstuen 0305 OSLO    firmapost@ltl.no

NITO         
Postboks 9100 Grønland     0133 OSLO    epost@nito.no

NITO's etatsforening i Statens vegvesen v/Siw Tyldum
Statens vegvesen Tromsø trafikkstasjon Postboks 6165 9291 TROMSØ siw.tyldum@vegvesen.no

Norges Juristforbund    
Kr Augusts gate 9    0164 OSLO    njpost@jus.no

Norges Lastebileier-Forbund  
Postboks 7134 St Olavs Plass         0130 OSLO    post@lastebil.no

Norges Lensmanns- og politilederlag         
Postboks 9096 Grønland     0133 OSLO    jonny.nauste@nlpl.no

Norsk Arbeidsmandsforbund
Møllergata 3 0179 OSLO    norsk@arb-mand.no

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)      
Møllergata 10            0179    Oslo    post@fengselogfriomsorg.no

Norsk Tjenestemannslag        
Møllergata 10            0179 OSLO    post@ntl.no

Norsk Transportarbeiderforbund     
Hammersborg Torg 3          0179 OSLO    ntf@transportarbeider.no

NTL Landsforening 45-Veg V/Kåre Herland       
Statens vegvesen     Region Vest   kare.herland@vegvesen.no

PARAT       
Lakkegata 3 0187 OSLO    post@parat.com

PARAT V/Gunnar K Magnusen        
Statens vegvesen     Haugesund trafikkstasjon   Kvaløygaten 1 gunmag@vegvesen.no

Politiets fellesforbund   
Møllergata 39            0179 OSLO    pf@pf.no

Statstjenestemannsforbundet
Postboks 9038 Grønland     0133 OSLO    post@stafo.no

TEKNA Statens vegvesen v/Adriana Camelia Jubskås  
Statens vegvesen     Nedre Telemark distrikt     Gjerpensg. 10 adcaju@vegvesen.no

Transportbedriftenes Landsforening         
Postboks 5477 Majorstua    0305 OSLO    tl@transport.no

Transportbrukernes Fellesorganisasjon    
Postboks 5494 Majorstuen 0305 OSLO    jo.froise@tf.no

Utdanningsforbundet    
Postboks 9191 Grønland     0134 OSLO    post@utdanningsforbundet.no

Vegvesenets Trafikktekniske Forening v/Arne Steinrud         
Bergen trafikkstasjon          Postboks 3632 Fyllingsdalen          5845 BERGEN          astein@vegvesen.no

Yrkestrafikkforbundet  
Postboks 9175 Grønland     0134 OSLO    post@ytf.no

YS    
Postboks 9232 Grønland     0134 OSLO    post@ys.no

Kriminalomsorgen region nord        
Postboks 694             4305 Sandnes            region-nord@kriminalomsorg.no

Kriminalomsorgen region sør
Postboks 694             4305 Sandnes                        postmottak.region-sor@kriminalomsorg.no

Kriminalomsorgen region sørvest    
Postboks 694             4305    Sandnes         sorvest@kriminalomsorg.no

Kriminalomsorgen region vest         
Postboks 694             4305 Sandnes                        region.vest@kriminalomsorgen.no

Kriminalomsorgen region øst
Postboks 694             4305 Sandnes                        postmottak-8100@kriminalomsorg.no

NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport        Faggruppe Veg og samferdsel Høgskoleringen 7a             7491 TRONDHEIM bat-info@ivt.ntnu.no

A/S Fartskriver   
Postboks 78 Økern   0508 OSLO    firmapost@fartskriver.no

American Car Club of Norway          
Postboks 6006           7003 TRONDHEIM             carclub@amcar.no

Autobransjens Leverandørforening Att. Arild Hansen            
Hovfaret 17B Skøyen           0275 OSLO    arild.hansen@autobransjen.no

Autodata AS        
Postboks 345             1702 SARPSBORG   post@autodata-as.no

Autoriserte Bruktbilforhandleres Landsforbund
v/advokat Eigil Wekre        Nedre Slottsgate 21 0157 OSLO    eigil@wekre.no

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund v/Leif N Olsen      
Postboks 144 Manglerud    0612 OSLO    atl@atl.no

Bilimportørenes Landsforening       
Postboks 71 Økern   0508 OSLO    firmapost@bilimportorene.no

Datatilsynet         
Postboks 8177 Dep   0034 OSLO    postkasse@datatilsynet.no

Den Norske Advokatforening
Kr Augusts gate 9    0164 OSLO    dnapost@jus.no

Den Norske Dommerforening          
Kr Augusts gate 9    0164 OSLO    njpost@jus.no

Den Norske Lægeforening
Postboks 1152 Sentrum      0107 OSLO    legeforeningen@legeforeningen.no

Falck Redning AS         
Postboks 4900 Nydalen       0423 OSLO    kundeservice@falck.no

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Postboks 4404 Nydalen,      0403 Oslo        folkehelseinstituttet@fhi.no

Forbrukerombudet       
Postboks 4597 Nydalen       0404 OSLO    postmottak@forbrukerombudet.no

Forbrukerrådet   
Postboks 4594 Nydalen       0404 OSLO    post@forbrukerradet.no

Forbrukerrådet Oslo     
Postboks 4595 Nydalen       0404 OSLO    post@forbrukerradet.no

Forsvarsstaben    
Oslo Mil Akershus   0015 OSLO    forsvaret@mil.no

Frie Bilimportørers Forening  
Nesttunveien 14       5232 PARADIS         post@fbf.no

Gjensidige forsikring     
Postboks 276             1324 LYSAKER         kundeservice@gjensidige.no

Helsetilsynet
Postboks 8111 Dep   0032 OSLO    postmottak@helsetilsynet.no

Hjelpemiddelsentralen i Oslo
Postboks 324 Alnabru         0614 OSLO    nav.hjelpemiddelsentral.oslo@nav.no

if Skadeforsikring         
Postboks 240             1326 LYSAKER         kundeservice@if.no

Kongelig Norsk Automobilklub        
Postboks 2425 Solli 0201 OSLO    kna@kna.no

Landsforeningen for Trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen       0401 OSLO    sekretar@ltn.no

Lastebileiernes Forening        
Enebakkveien 133   0680 OSLO    post@lastebileierne.com

LeasePlan Norge AS v/Anders Ree-Pedersen     
Postboks 6019 Etterstad     0601 OSLO    firmapost@leaseplan.no

Maskinentreprenørenes
Forbund         Fred. Olsens gate 3 0152 OSLO    firmapost@mef.no

Mesta AS   
Postboks 5133           1503 MOSS   firmapost@mesta.no

Motorførernes Avholdsforbund        
Postboks 80 Alnabru           0614 OSLO    ma@ma-norge.no

NCC Roads AS    
Postboks 93 Sentrum          0101 OSLO    firmapost.roads@ncc.no

NEMKO Certification AS        
Postboks 48 Blindern          0314 OSLO    info@nemko.com

NMCU       
Postboks 351             1502 MOSS   nmcu-kontoret@nmcu.org

Norges Automobil-forbund     
Postboks 6682 Etterstad     0609 OSLO    informasjonsavdelingen@naf.no

Norges Bilbransjeforbund      
Postboks 2804 Solli 0204 OSLO    firmapost@nbf.no

Norges Bilsportforbund
Postboks 60 Bryn     0611 OSLO    info@bilsport.no

Norges Bilutleieforbund         
Parkveien 9   0350 OSLO    lnyboe@online.no

Norges Caravanbransjeforbund v/C.B.R             
Meieribakken 4, 3070 SANDE I VESTFOLD      post@caravanbransjen.no

Norges Caravanprodusenters og -importørers Forening         
Postboks 2 Bryn       0611 OSLO

Norges Handikapforbund       
Postboks 9217 Grønland     0134 OSLO    nhf@nhf.no

Norges Motorsportforbund     
Nedre Storgate 13    3015 DRAMMEN     nmf@nmfsport.no

Norges Motorsykkelforbund   
Nedre Storgate 13    3015 DRAMMEN     nmf@nmfsport.no

Norges Taxiforbund      
Postboks 6754 Rodeløkka   0503 OSLO    post@nortaxi.no

Norsk Motorklubb        
Postboks 2346           3003 DRAMMEN     post@nmk.no

Norsk Trafikkmedisinsk Forening v/Professor Inggard Lereim      
Brænnes veg 22        7022 TRONDHEIM             inggard.lereim@ntnu.no

Norsk Trafikksenter     
2435 BRASKEREIDFOSS   firmapost@norsk-trafikksenter.no

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO     
Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO    firmapost@nho.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken   
Postboks 2700 Solli 0204 OSLO    firmapost@ofv.no

Oslo Vei AS         
Postboks 474 Økern            0512 OSLO    firmapost@oslovei.no

Regjeringsadvokatembetet      
Postboks 8012 Dep   0030 OSLO    postmottak@regjeringsadvokaten.no

Riksadvokatembetet     
Postboks 8002 Dep   0030 OSLO    postmottak@riksadvokaten.no

SINTEF Bygg og miljø, Veg og samferdsel  
Klæbuveien 153        7465 TRONDHEIM             info@sintef.no

Statens Helsetilsyn       
Postboks 8128 Dep   0032 OSLO    postmottak@helsetilsynet.no

Stortingets ombudsmann for forvaltningen          
Postboks 3 Sentrum            0101 OSLO    postmottak@sivilombudsmannen.no

Trafikkforsikringsforeningen  
Postboks 2552 Solli 0202 OSLO    tff@fnh.no

Trafikkforum AS  
Postboks 83 2021 SKEDSMOKORSET    morten@trafikkforum.no

Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21      0349 OSLO    toi@toi.no

Trygg Trafikk       
Postboks 2610 St Hanshaugen       0131 OSLO    hovedkontor@tryggtrafikk.no

Veidekke ASA     
Postboks 505 Skøyen           0214 OSLO    firmapost@veidekke.no

Vesta          
Postboks 7070           5020 BERGEN          kundeservice@trygvesta.no

ViaNova     
Leif Tronstads plass 4          1337 SANDVIKA      contact@vianova.no

Viking Redningstjeneste         
Postboks 9120 Grønland     0133 OSLO    viking@vikingredning.no

Kriminalomsorgen yrkesforbund (KY)
Postboks 9241 Grønland, 0134 Oslo          post@ky.ys.no

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Dokumentasjonssenteret, Postboks 694 4305 Sandnes krus@krus.no

Dräger Medical Norge AS
Gråterudveien 1, 3036 Drammen, Norway

Dräger Safety Sverige AB v/David Nilsson
Ögärdesvägen 19 A, SE-433 30 Partille, Sverige david.nilsson@draeger.com

Utrykningspolitiet
Postboks 100, 3291 Stavern                        post.up@politiet.no

Friomsorgskontorene