Høringsinstanser

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Helsedirektoratet
 • Hovedredningssentralen
 • Husbanken
 • Jernbaneverket
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Politidirektoratet
 • Riksantikvaren
 • Statens Jernbanetilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Brannfaglig Fellesorganisasjon
 • Boligprodusentenes Forening
 • Byggenæringens Landsforening
 • Den norske legeforening
 • Delta
 • DLE Ringen
 • Energi Norge
 • Energigass Norge
 • EL & IT Forbundet
 • Elsikkerhetsforbundet
 • Fagforbundet
 • Feiermesternes Landsforening
 • Finans Norge
 • Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
 • Huseiernes Landsforbund
 • Gjensidige Forsikring
 • If Skadeforsikring
 • Institutt for beredskap
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • LO – Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene
 • Norges forskningsråd
 • Norges Huseierforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norges Sivilforsvarsforbund
 • Norsk Brannbefals Landsforbund
 • Norsk brannvernforening
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • SINTEF NBL
 • Transportøkonomisk institutt
 • YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund