Høringsinstanser

Adressatliste

 

Departementene

Den Norske Stats Husbank
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Fylkesmennene
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen / Vegdirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Statsbygg

Bergen kommune
Harstad kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Sarpsborg kommune
Sør-Varanger kommune
Trondheim kommune

Asker og Bærum Boligbyggelag AL
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finnmarkseiendommen
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leieboerforeningen
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske Reindriftsamers Landsforening
NORSKOG Norsk Skogbruksforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsvesenets fond
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Reindriftsforvaltninga
Sparebankforeningen i Norge
Statskog SF
Tomtefesterforbundet i Norge