Høringsinstanser

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Departementene
 • Domstolsadministrasjonen
 • Fylkesmennene
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • NID – Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter
 • Norad
 • Politidirektoratet (POD)
 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Språkrådet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)

  

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter 
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Fagforbundet
 • Den norske dommerforening
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norges Juristforbund
 • Politiets Fellesforbund
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

  

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Norsk Innvandrerforum
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Vergeforeningen
 • Grenseløs kjærlighet– norsk organisasjon for familiegjenforening

  

 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Den norske kirke – Kirkerådet
 • Islamsk Råd
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Flyktninghjelpen
 • Helsingforskomiteen
 • Human Rights Service (HRS)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norsk Folkehjelp
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Redd Barna
 • Peoplepeace
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Røde Kors
 • Seniorsaken
 • SOS Rasisme
 • UNHCR Stockholm

 

 • Arbeiderpartiet
 • Det liberale folkepartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

 

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Rettspolitisk forening
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)