Høringsinstanser

 • Departementene
   
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Tingrettene
 • Domstoladministrasjonen
   
 • Riksadvokaten
 • Statsadvokatene
 • Politidistriktene
 • Politidirektoratet
 • KRIPOS
 • PST
 • ØKOKRIM
   
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Sivilombudsmannen
   
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo
 • Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
   
 • Advokatforeningen
 • Albertine
 • Amnesty International Norge
 • Alternativ til Vold
 • Bergen forsvarerforening
 • Caritas
 • Den norske Dommerforening
 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
 • Den norske lægeforening
 • Det norske Menneskerettighetshuset
 • DIXI ressurssenter for voldtatte
 • Fellesorganisasjonen for barneverns­pedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Frelsesarmeen
 • Helsedirektoratet
 • Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlinga i Bergen
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
 • Kompetanseutvalget for dommere
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og norske myndigheter
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Krisesentersekretariatet
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • KUN senter for kunnskap og likestilling
 • Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
 • Likestillingssenteret
 • Stiftelsen rettferd for taperne
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • MIRA-senteret
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges politilederlag
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk forening for kriminalreform – KROM
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Psykologforening
 • Norske kvinnelige juristers forening
 • NOVA
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Politiets fellesforbund
 • Politiets kriminalitetsforebyggende forum
 • Politihøgskolen
 • Politijuristene
 • PRO-senteret
 • Prostituertes interesseorganisasjon (PION)
 • Redd Barna
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Rettspolitisk forening
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Senter for kvinne- og kjønnsforskning
 • Senter for seksuelt misbrukte menn
 • Statsadvokatenes forening
 • Stine-Sofies Stiftelse
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep
 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
 • Utekontakten i Bergen
 • Voldtektsmottakene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø)