Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

 • Arbeidsdepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
 • Politidirektoratet
 • Datatilsynet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Barneombudet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Fylkesmennene
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • NID- Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter
 • NORAD
 • Norges lennsmannslag
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Politijuristene
 • Politiets fellesforbund
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Språkrådet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS- Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Fagforbundet
 • Den norske dommerforening
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norges Jurisforbund
 • Norges politilederlag
 • Politiets Fellesforbund
 • Politijuristene
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)

 

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Norsk innvandrerforum
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Vergeforeningen

 

 • Bispedømmene
 • Den norske kirke – Kirkerådet
 • Islamsk Råd
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Flyktninghjelpen
 • Helsingforskomiteen
 • Human Rights Service (HRS)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norsk Folkehjelp
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Redd Barna
 • Peoplepeace
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Røde Kors
 • Seniorsaken
 • SOS Rasisme
 • UNHCR Stockholm

 

 • Arbeiderpartiet
 • Det liberale folkepartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

 

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Rettspolitisk forening
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)