Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Generaladvokaten
 • Grensekommisær for den norsk-russiske grense
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
 • Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) 
 • Hovedredningssentralene
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Riksadvokaten
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda