Høringsinstanser

Departementene

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Generaladvokaten

Sivilombudsmannen

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Kripos

ØKOKRIM

Politidistriktene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Kommunene

Kontoret for voldsoffererstatning

KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Kriminalomsorgsregionene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

NTNU

Politihøgskolen

Sekretariatet for konfliktrådene

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Ålesund

Statens sivilrettsforvaltning

Stortingets rettsferdsvederlagsutvalg

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim

Utdanningsdirektoratet

Akademikerne

Alternativ til vold

Amnesty International (norsk avdeling)

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Bergen forsvarerforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det norske Menneskerettighetshuset

DIXI Ressurssenter for voldtatte

Erstatningsnemnda for voldsofre

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Flyktningehjelpen

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

Forum for Barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barn og unge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Helseansattes yrkesforbund

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussformidlinga i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Justisproffene

Kirkens bymisjon

Kirkens Familievern

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kompetanseutvalget for dommere

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kontoret for fri rettshjelp

Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinneuniversitetet i Nord

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold

Landsforeningen rettferd for taperne

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

MIRA-senteret

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn

Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv (NFSS)

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

Norges Forsvarerforening

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forskerforbund

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Krisesenterforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske kvinnelige juristers forening

NOVA

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets Fellesforbund

Politiets Forum mot seksuelle overgrep

Politiets kriminalitetsforebyggende forum

Politijuristene

Redd barna

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Øst

Rett på Gata

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Samfunnsviternes fagforening (SF)

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for seksuelt misbrukte menn SSMM

Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland

Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Stiftelsen rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Straffelovrådet

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep

UNICEF-komiteen i Norge

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Voksne for barn

WayBack

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kopi:

Venstre