Høringsinstanser

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
ØKOKRIM

Datatilsynet
Forsvaret
Generaladvokaten
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Stine Sofies Stiftelse

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
Norsk senter for menneskerettigheter
Politihøgskolen

Saken er dessuten ved ettersendelse 4. mars 2013 blitt forelagt følgende høringsinstanser:

Assuranceforeningen Skuld
Den norske Sjørettsforening
Finans Norge
Gard AS, Arendal
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Naturvernforbundet
Nordisk Skibsrederforening
Norges Miljøvernforbund
Norsk Sjømannsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
The Nordic Association of Marine Insurers, Cefor