Høringsinstanser

HØRINGSINSTANSER

 

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet

Fylkesmannen i Hordaland
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Fellesorganisasjonen (FO)
For Fangers Pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Juss-Buss
Kriminalomsorgens Lederforbund
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
WayBack