Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Aleneforeldreforeningen
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Atferdssenteret
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene
 • Barneombudet
 • Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
 • Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet/RKBU-Vest
 • Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge/RKBU-Nord
 • Barnevernsproffene
 • Bortførtnettverket
 • Childwatch International – UiO
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Departementene
 • Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)
 • Domstoladministrasjonen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Flerfaglig fellesorganisasjon
 • Flyktninghjelpen
 • Forandringsfabrikken
 • Foreningen 2 Foreldre
 • Forum for Barnekonvensjonen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Helsedirektoratet
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Finnmark
 • Høgskolen i Harstad
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høyesterett
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Familievern
 • Kommunene
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)
 • KRIPOS
 • Lagmannsrettene
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Namsfogden i Oslo
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Norges Forskningsråd (NFR)
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk helse- og sosiallederlag
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
 • Oslo byfogdembete
 • Politidirektoratet
 • Politiets Fellesforbund
 • Politihøgskolen i Bodø
 • Politihøgskolen i Kongsvinger
 • Politihøgskolen i Oslo
 • Politihøgskolen i Stavern
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Redd Barnas Rettighetssenter
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sametinget
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for menneskerettigheter, UiO
 • Sentralenheten for fylkesnemndene
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • SOS rasisme
 • Statens helsetilsyn
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tingrettene
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Nordland
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • VIRKE
 • Voksne for Barn
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)