Høringsinstanser

Adressatliste

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

 

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Generaladvokaten

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

 

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Datatilsynet

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Stortingets ombudsmann for Forsvaret

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Advokatforeningen

Befalets fellesorganisasjon

Den norske Dommerforening

Forsvarergruppen av 1977

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norges Juristforbund

Norges Offisersforbund

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Statsadvokatenes forening

 

Amnesty International Norge

Den norske Helsingforskomité

Faglig forum for flyktningearbeid

Flyktninghjelpen

Human Rights Service

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Norges Forsvarsforening

Norges Røde Kors

Norsk Innvandrerforum

Norsk Militærjuridisk Forening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter/Nasjonal Institusjon (SMR/NI)

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Politihøgskolen