Høringsinstanser

Departementa

Bergmesteren på Svalbard
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Domstoladministrasjonen
Forsvarsbygg
Fylkesmennene
Husbanken
Jernbaneverket
Kompetansesenter for distriksutvikling
Landinfo
Miljødirektoratet
Noregs geologiske undersøkingar
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens reindriftsforvaltning
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard

Oslo byfogdembete
Tingrettane

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Sametinget

Fylkeskommunane

Kommunane

NSB AS
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Fortidsminneforeningen
Huseierenes Landsforbund
KS – kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Norges Bondelag
Norges Hytteforbund
Norges Huseierforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Samenes Folkeforbund