Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forord

Forord

Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres! Derfor la regjeringen Bondevik I frem handlingsplanen ”Vold mot kvinner” i 1999. Gjennomføringen ga resultater: den private volden er blitt mer synlig, hjelpetilbudet er blitt bedre, og vi har erfart og lært mye gjennom tiltakene som er gjennomført. Kompetansen har økt i politiet, i rettsapparatet, i helse- og sosialtjenestene og i krisetiltakene som bistår dem som er utsatt for vold. Dette skal vi utvikle og bygge videre på. For å sikre kontinuitet i arbeidet som ble påbegynt for fem år siden, legger regjeringen nå frem en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Vi skal legge til rette for bedre organisering av tilbudene, slik at kunnskapen kommer til klok anvendelse når det er behov for den. Gjennom godt samarbeid mellom sektorer og fag, og mellom det offentlige tjenesteapparatet og frivillige organisasjoner, skal vi gjøre en felles innsats for å sikre at det finnes tilgjengelige og gode tilbud om hjelp og beskyttelse for dem som utsettes for vold og trusler i nære relasjoner.

Erfaringer som er formidlet fra dem som er utsatt for volden, fra barn som er vitne til den, og fra voldsutøvere, har lært oss mye. Holdninger til voldsutøvelse mellom mennesker som står hverandre nær må endres. Barrierer mot å søke hjelp skal bygges ned; den som er volds- og trusselutsatt skal ikke føle skam og vegre seg for å si ifra og be om hjelp. Voldsutøveren skal tørre å erkjenne at han har et problem og søke hjelp for det. Dette krever imøtekommenhet og løsnings- og samarbeidsorienterte holdninger i politiet, i rettsapparatet og i hjelpeapparatet.

Denne handlingsplanen har et perspektiv på hjelp og beskyttelse som tar volds- og trusselutsatte og deres erfaringer på alvor. Tiltakene skal støtte egen innsats for å komme ut av situasjonen, og gjøre det mulig å ta omsorg for eget og eventuelle barns liv. Videre må voldsutøveren selv ta ansvar for å bryte med et voldelig handlingsmønster. Samfunnet skal gjennom tydelige reaksjoner og gjennom tilbud om hjelp og behandling legge til rette for en slik utvikling.

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner er utarbeidet i samarbeid mellom Barne- og familiedepartementet, Helsedepartementet, Justisdepartementet og Sosialdepartementet. Statssekretær Rita Sletner fra Justisdepartementet har ledet arbeidet.

Odd Einar Dørum

Til toppen