4. Status i saken om...

4. Status i saken om EUs patentdirektiv i EFTA- og EU-landene

4.1 Status i EU-landene

Pr. 25. oktober 2000 har Finland, Irland, Storbritannia og Danmark gjennomført patendirektivet i nasjonal rett. Fristen for gjennomføring utløp 30. juli 2000.

Belgia

Belgia har ennå ikke gjennomført direktivet i nasjonal rett. Regjeringen har nylig offentliggjort et lovforslag med enkelte presiseringer av direktivet . Følgende presiseringer er foretatt:

  • det menneskelige legemet skal ikke bli gjenstand for kommersiell handel
  • forskningsresultater om det menneskelige legemet skal gjøres offentlig tilgjengelig
  • giveren må ha gitt frivillig samtykke til donasjon av genvev
  • biodiversitetskonvensjonen skal respekteres

Det har ikke vært særlig offentlig debatt om direktivet i Belgia.

Danmark

Direktivet ble gjennomført i nasjonal lovgivning 31. mai 2000, og loven trådte i kraft 30. juli 2000. Direktivet og lovgivningen har vært gjenstand for debatt og ble vedtatt etter tredje gangs behandling i Folketinget. Det store flertall i Folketinget mente likevel at danske hensyn ble ivaretatt med direktivets endelige utforming. I forskriftene til den nye patentloven vil det imidlertid bli tatt inn en bestemmelse som oppfordrer patentsøkeren å oppgi leverandørland i forbindelse med patentsøknaden, jf. direktivets fortale punkt 27. Ved oppfinnelser som angår eller bruker biologisk materiale fra mennesker, bør det opplyses i søknaden om personen som materialet er hentet fra, har samtykket til at det blir søkt om patent. Angivelsen av disse opplysningene skal ikke ha konsekvenser for spørsmålet om det skal gis patent eller ikke.

Finland

Finland gjennomførte direktivet ved lov 30. juni 2000. Miljøkomiteen i Riksdagen ønsket å presisere innholdet i begrepet "en isolert del av menneskekroppen", og dette medførte en endring i lovteksten i forhold til regjeringens forslag ved at det nå er presisert at slik patentering kan skje "forutsatt at vilkårene for patenterbarhet forøvrig oppfylles". Forøvrig var debatten i Riksdagen svært begrenset, og gjennomføringsloven ble vedtatt enstemmig. Det er fra myndighetenes side ikke forberedt spesielle tiltak for å imøtekomme eventuelle innvendinger mot direktivet, og kravet om angivelse av opprinnelsesland i henhold til punkt 27 i direktivets fortale er ikke inntatt i lovteksten. Direktivet har ikke vært gjenstand for særlig offentlig debatt.

Frankrike

Frankrike har ennå ikke gjennomført direktivet i nasjonal rett. Frankrike stemte for direktivet da det ble vedtatt, men har i den senere tid stilt spørsmålstegn ved visse sider ved direktivet. I juli sendte Frankrike således en note til Europa-Kommisjonen vedrørende tolkningen av direktivet. Debatten i Frankrike har i stor grad dreid seg om hvilken adgang det bør være til å ta patent på humane gener, mens det ikke har vært fokusert på forholdet mellom patentdirektivet og biodiversitetskonvensjonen.

Hellas

Hellas har ennå ikke gjennomført direktivet i sin nasjonale rett. Arbeidet med direktivets gjennomføring er påbegynt. Det har ikke vært særlig debatt om direktivet i Hellas.

Irland

Patentdirektivet ble gjennomført i irsk lovgivning 30. juli 2000. Implementeringen er ikke behandlet i parlamentet, men parlamentet kan diskutere og eventuelt modifisere innholdet i lovteksten inntil ett år etter at direktivet ble gjennomført. Det har ikke vært nevneverdig politisk debatt om direktivet i Irland.

Italia

Italia har ennå ikke gjennomført direktivet i sin nasjonale rett. Italia har intervenert til fordel for Nedreland i annulasjonssøksmålet for EF-domstolen. Det har vært lite offentlig debatt om direktivet i Italia.

Nederland

Nederland har ikke gjennomført direktivet i sin nasjonale rett. Nederland har gått til søksmål for EF-domstolen om direktivets gyldighet, se nærmere punkt 4.3 nedenfor.

Portugal

Portugal har ennå ikke gjennomført direktivet i sin nasjonale rett. Bakgrunnen for dette er bl.a. at det i fjor ble gjennomført et større arbeid for å endre/harmonisere Portugals totale patentlovgivning. Et lovforslag er utarbeidet men foreløpig ikke behandlet. Det har ikke vært nevneverdig debatt om direktivet i Portugal.

Spania

Spania har ennå ikke gjennomført direktivet i sin nasjonale rett. Det foreligger et utkast til lovforslag som er gjenstand for høring. Direktivet har ikke vært gjenstand for nevneverdig debatt.

Storbritannia

Direktivet ble gjennomført i nasjonal lovgivning 28. juli 2000. Det var ikke nevneverdig debatt omkring lovendringen, som har vært gjenstand for en teknisk høringsrunde i regi av UK Patents Office. På grunnlag av komitédebatten i Parlamentet kom det fram at regjeringen nyter bred politisk støtte med hensyn til sin positive holdning til patentdirektivet.

Sverige

Sverige har ennå ikke gjennomført direktivet i sin nasjonale rett. Svensk praksis er allerede i overenstemmelse med hovedretningslinjene i direktivet.

Tyskland

Tyskland har ennå ikke gjennomført direktivet i sin nasjonale rett. Justisdepartementet sendte et lovutkast ut på offentlig høring 17. april 2000. Høringsrunden resulterte i at regjeringen bestemte seg for å vurdere å ta inn visse presiseringer av direktivet i gjennomføringsloven. Et lovforslag ble forelagt parlamentet 18. oktober. I lovforslaget fremkommer det at patent på en DNA-sekvens kun vil tillates dersom det har en klart definert funksjon, f.eks. til bekjempelse av en sykdom. Det har vært stor interesse og tildels mye offentlig debatt knyttet til saksområdet i Tyskland. De fagansvarlige statsråder har framholdt at grensene for patentering av DNA-sekvenser forutsettes klargjort, slik at forskning i praksis ikke blir hindret.

Imidlertid har regjeringen kommet med en tilleggserklæring til lovforslaget der det fremkommer at Regjeringen vil ta initiativ til en prosess innen EU med sikte på å få til nødvendige forbedringer og presiseringer av direktivet bl.a. vedrørende vilkårene for patentering av gener og deler av gensekvenser fra mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Debatten i Tyskland har ikke fokusert på forholdet mellom direktivet og biodiversitetskonvensjonen.

Østerrike

Østerrike har ennå ikke implementert direktivet i sin nasjonale rett, og saken ligger fortsatt hos parlamentet som ønsket en nærmere behandling. Østerrike har opprettet en egen nasjonal kommisjon som skal rapportere til parlamentet om utviklingen på bioteknologiområdet en gang i året. Denne er allerede operativ.

4.2 Status i EFTA-landene

Den forrige islandske regjeringen ga et prinsipielt klarsignal for direktivet da det ble presentert første gang. Direktivet er lite omdiskutert i Island, både i pressen og på Alltinget.

Det har vært en viss debatt om deler av direktivet i Liechtenstein, bl.a. når det gjelder adgangen til å patentere menneskelige gener. Liechtenstein antas å ville støtte at direktivet innlemmes i EØS-avtalen. Sveits deltar ikke i EØS-samarbeidet men er tilsluttet Den europeiske patentorganisasjonen (EPO), som har besluttet å legge patentdirektivet til grunn for sin praksis.

4.3 Nederlands annulasjonssøksmål for EF-domstolen

Nederland har gått til sak for EF-domstolen med krav om at patentdirektivet blir kjent ugyldig og hevder bl.a. at direktivet ikke utgjør en harmonisering, men en nyskapning og må kjennes ugyldig fordi det er vedtatt med feil hjemmelsgrunnlag. Nederland har også anført forholdet til Biodiversitetskonvensjonen. Nederland sendte 6. juli 2000 en begjæring til EF-domstolen om å fastslå at fristen for gjennomføring av direktivet skulle utsettes til Domstolen har truffet en endelig avgjørelse i saken. Nederland fikk ikke medhold i dette. Det er ikke ventet at dommen om selve annulasjonssøksmålet vil foreligge før tidligst første kvartal 2001.

Norge har intervenert til fordel for Nederland i saken. I det norske innlegget for EF-domstolen anføres det bl.a. at direktivet står i et problematisk forhold til biodiversitetskonvensjonen.

En avgjørelse i Nederlands sak for EF-domstolen og premissene for denne kan bidra til å klargjøre forholdet mellom direktivet og biodiversitetskonvensjonen (se punkt 5.4 nedenfor).

Til toppen