Litteratur og forkortelser

Litteratur og forkortelser

Litteratur:

Sverige

Dokumenter, rapporter og artikler av offentlige institusjoner

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Förbud mot köp av sexuella tjänster– Tillämpningen av lagen under första året, BRÅ-rapporten, Tierp, 2000

JO 1957, (Den svenske Sivilombudsmannens årsberetning), i BRÅ, Förbud mot köp av sexuella tjänster– Tillämpningen av lagen under första året, BRÅ-rapporten, Tierp, 2000

Justitiedepartementet, Lagrådsremiss, En ny sexualbrottslasgtiftning, Stockholm, 17. juni 2004.

Näringsdepartementet, Prostitution och handel med kvinnor, Faktablad, Stockholm, 2004

Polisförbundet, Polistidningen, nr. 2/2003, Stockholm, 2003

Polisförbundet, Polistidningen, nr. 3/2003, Stockholm, 2003

Polismyndigheten i Skåne, Rapport – Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster, Malmö-rapporten, Polismyndigheten i Skåne, ALM 429-14044/99, 2001

Proposition 1997/98:55, Kvinnofrid, Stockholm, 1998

Proposition 2002/03:35, Mål för folkhälsan, Stockholm, 2002

Proposition 2003/04:111, Ett utvidgat straffansvar för människohandel, Stockholm, 2003

Regeringskansliet, Regeringens handlingplan för Jämställdhetspolitiken 2003 – en sammanfattning – Jämt och ständigt, Stockholm, 2003

Regeringskansliet, Faktablad om prostitution och handel med kvinnor, Stockholm, 2004

RFSU, Prostitution på Internet, Stockholm, 2003

RFSU, Sex på köpet? –Reflektioner utifrån ett psykoterapeutiskt arbete, Stockholm, 2004

Rikskriminalpolisen, Handel med kvinnor –Lägesrapport, juni 1999, RKP Rapport 1999:16, Stockholm, 2000

Rikskriminalpolisen, Handel med kvinnor – Lägesrapport3, 1. januari –31 december 2000, Rapport 2001:3, Stockholm, 2001

Rikskriminalpolisen, Handel med kvinnor – Lägesrapport 5, 31. december 2002, Rapport 2003:1, Stockholm, 2003

Rikskriminalpolisen, Människohandel för sexuella ändamål – Lägesrapport 6, 1. januari –31 december 2003, Rapport 2004:2, Stockholm, 2004

Socialdepartementet, Könshandeln – Sammanställning av remissyttranden över Prostitutionsutredningens betänkande (SOU 1995:15), Stockholm, 1996

Socialstyrelsen, Kännedom om prostitution 1998 – 1999, Socialstyrelsen rapport 2000:5 Lindköping, 2001

Socialstyrelsen, Kännedom om prostitution 2003, Stockholm, 2004

SOU 1981:71, Prostitution i Sverige – Bakgrund och åtgärder, Stockholm, 1981

SOU 1995:15, Könshandeln– Betänkande av 1993 års Prostitutionsutredning, Stockholm, 1995

SOU 2001:14, Sexualbrotten– Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor, Stockholm, 2001

Spiralprosjektet, En beskrivelse av verksamheten under perioden 2002-08-12 – 2003-06-07, upublisert

Statens Folkhälsoinstitut, Sex i Sverige – om sexuallivet i Sverige 1996, Stockholm, 1998

Statens Folkhälsoinstitut, HIV-Aktuellt, Sex till salu, nr 4/2003, Stockholm, 2003

Statens Folkhälsoinstitut. Nasjonal handlingsplan för STD/hiv– prevention under perioden 2000- 2005, Stockholm, 2001

Svenska filminstitutet, Vad har mitt liv med Lilja att göra?, En antologi inspirerad av filmen Lilja 4-ever, Stockholm, 2004

Faglitteratur og –artikler
Breitenstein, Kristin, Maia och John möter sexköparna , i Vad har mitt liv med Lilja att göra? – en antologi inspirerad av filmen Lilja 4-ever, Svenska Filminstitutet, Stockholm, 2004

Bryngemark Jesper, Förbud mot köp av sexuella tjänster, En analys av 1993 års prostitutionsutrednings sluttbetänkande, Uppsats i straffrätt, Juridiska fakulteten, Lund Universitet, Lund, Våren 2001 (upublisert)

Cederlöf Patrick, Socialförvaltningens prostitutionsgrupp, i Prostitution på Internet, RFSU, Stockholm, 2003

Florin Ola, Vad har våra liv med Lilja att göra?, i Vad har mitt liv med Lilja att göra? – en antologi inspirerad av filmen Lilja 4-ever, Svenska Filminstitutet, Stockholm, 2004

Gripenlöf Anders, Rapport över sexköpslagens effekt på gatuprostitutionen , inomhusprostitutuonen i Stockholms län 1999 – 2003. Stockholm, 2004 (upublisert)

Herlitz Claez, Allmänheten och hiv/aidsKunskaper, attityder och beteenden 1987 – 2003, Statens Folkhälseinstitut, Stockholm, 2004

Lernestedt Claes, Hamdorf Kai, Sexköpskriminalisering – till skydd av vad?Del I nr 4/1999/2000, Juridisk Tidsskrift från Stockholms Universitet, Stockholm

Lernestedt Claes, Hamdorf Kai, Sexköpskriminalisering – till skydd av vad? Del II nr 1/2000/2001, Juridisk Tidsskrift från Stockholms Universitet, Stockholm

Lernested Claes, Kriminalisering. Problem och principer, IUSTUS förlag, Uppsala, 2003

Malmkvist, J., Perspektiv på den svenska sexköpslagen, i Vad har mitt liv med Lilja att göra? – en antologi inspirerad av filmen Lilja 4-ever, Svenska Filminstitutet, Stockholm, 2004

Månsson Sven-Axel, Söderlind Peder, Sexindustrin på nätet, Égalité, Stockholm, 2004

Månsson Sven-Axel, Den köpta sexualiteten. i Sex i Sverige: Om sexuallivet 1996, Statens Folkhälsoinstitut, Stockholm, 1998

Månsson Sven-Axel , Könshandelns främjare och profitörer, Doxa, Lund, 1981

Månsson Sven-Axel, Men’s practices in prostitution, i Pease B., Pringle K. (eds.), A Mans world, Zed Books, London, 2001

Strandberg Nina, Mellan tvång och fri vilja, i Vad har mitt liv med Lilja att göra? – en antologi inspirerad av filmen Lilja 4-ever, Svenska Filminstitutet, Stockholm, 2004

Wallin Frida, Beviskrav i brottmål, Särskilt om ”sexköpslagen”, Uppsats i straffrätt, Juridiska fakulteten, Lund universitet, 2002 (upublisert)

Östergren Petra, Synden ideologiserad– Modern svensk prostitituionspolicy som identitets- och trygghetsskapare, Magisteruppsats, Stockholm universitet, Stockholm, 2003

Rettslige avgjørelser
Hovrätten över Skåne och Blekinge, RH 2002:16

Högsta domstolen, NJA 2001, s. 527

Malmö Tingsrätt, 6. mars 2000, mål B 9078-99

Solna Tingsrätt, saknr. 2003-06-19

Solna Tingsrätt, saknr. 2003-04-17

Solna Tingsrätt, dom av 17. april 2003

Svea Hovrätt, dom av 26. juni 2003

Annet
Brev fra Riksåklageren til Justitiedepartementet, dnr. 1999/500, 31. mars 1999

Dagens Nyheter, " Sexistisk reklam kan förbjudas i lag", debattinnlegg Mona Sahlin, 7. februar 2004

Göteborgsposten, RFSU kritiskt till förslaget om att kriminalisera könsköpare, 22. november 1998

Göteborgsposten, Intervju med barnmorska Helena Cevers, Kvinnoklinikken, Malmö, 29. december 2001

Reportagebörsen, Intervju med Månsson, mai 2004

Nederland

Dokumenter, rapporter og artikler av offentlige institusjoner
Ministerie van Justitie, Some background information on trafficking in human beings in the Netherlands, Den Haag, 2003

Ministerie van Justitie, Plan van aanpak ordening & bescherming prosttutiesector, Den Haag, 2004

NRM (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel), Trafficking in Human Beings – First report of the Dutch National Rapporteur, Nijmegen, 2002

NRM, Trafficking in Human Beings, Supplementary figures – Second report of the Dutch National Rapporteur, The Hague, 2003

The Ministry of Foreign Affairs, Dutch Policy on Prostitution – Questions and Answers, 2004

Smit Monika, Policy approach on human trafficking an prostitution in the Netherlands, Faktablad, Den Haag, handout, april, 2003

van Doorninck Marieke, A labour approach towards sex work, Faktablad presentert under Stockholm konferansen “Hidden Stories”, 23. og 24. mai 2003

van Doorninck Marieke, Prostitution policies in the Netherlands, Dutch Institute for Prostitution Issues, Amsterdam, 2001

Faglitteratur/ -artikler
Guild Elspeth, Of Courts and Tarts: The European Court of Justice´s Judgement in Jany, 20 November 2001 , Nemesis nr. 6 2001.

Wagenaar Hendrik, Democracy and Prostitution: Deliberating the legalization of brothels in the Netherlands, Netherlands Institute for the Study of Crime and law Enforcement, Den Haag, 2004

Wagenaar Hendrik , Prostitution Policy: Lessons from policy research (notes on meeting a delegation of Norwegian policy makers), udatert, upublisert

van Wesenbeeck Ine, Prostitutes’ well being and risk, VU University Press, Amsterdam, 1994

Norge

Dokumenter, rapporter og artikler av offentlige institusjoner
Folkehelseinstituttet, Seksualvaneundersøkelsen 2002, artikkel på www.fhi.no

Innst. O. nr. 92 (1999-2000) Seksuallovbrudd

Justis- og politidepartementet, Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn2003-2005, Oslo, 2003

NOU 1997:23 Seksuallovbrudd, Oslo, 1997

NOU 2002:4 Ny straffelov, Oslo, 2002

NOU 2003:15 Fra bot til bedring, Oslo, 2003

NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold, Oslo, 2003

Ot. prp. nr. 28 (1999-2000) Seksuallovbrudd, Oslo

Ot. prp. nr. 62 (2002-2003), Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.), Oslo

Ot. prp. nr. 90 (2003-2004), Om lov om straff (straffeloven), Oslo

Politidirektoratet, Strategiplan for forebyggende politiarbeid 2002-2005, Oslo, [2002]

Politiembetsmennenes Landsforening, Politiembetsmennenes blad, Politi og massemedia – Klage til PFU. , nr 1/2004, Oslo, 2004

ProSenteret, Årsrapport 2003, Oslo, 2003

Faglitteratur/ -artikler
Andenæs, Johs, Tidsskrift for Strafferett, nr. 2/2002, Oslo, 2002

Brunovskis Anette, Tyldum Guri, Crossing Borders – An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings, Fafo-rapport 426, Oslo, 2004

Dahl, Tove Stang, Kvinneretten I, Universitetsforlaget, Oslo, 1985

Kippe, Elin, Kjøper ”ekte mannfolk” sex? – en studie av 20 menn som kjøper seksuelle tjenester, Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, Oslo, 2003

Mathiesen, Thomas, Retten i samfunnet, Oslo, 2001

Sandvik, Kristin Bergtora, Handel med kvinner som menneskerettighetsbrudd –En rettslig analyse av Kvinnekonvensjonens artikkel 6, Institutt for offentlig retts skriftserie, Oslo, 2003

Smette Ingrid, Den seksuelle slavestand? – Ein rapport om kundar i prostitusjonen, ProSenteret, Oslo, 2003

Annet
Brev fra ”Arne Pedersen” (fiktivt navn) til arbeidsgruppen, 10. februar 2004

Internasjonalt: Faglitteratur/ -artikler, dokumenter og rapporter

CEDAW, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendations no. 19(11 th> session, 1992): Violence against women, United Nations, New York, 1992

Hamers Francoice F., Downs AM., The changing face of the HIV epidemics in Western Europe: what are the implications for public health policies?, Lancet, London, 2004

Krug Etienne G., m.fl. (red.), World Report on Violence and Health, World Health Organisation, Geneve, 2002

Nussbaum Martha., Sex and Social justice, Oxford University press, Oxford, 1999

OSSE/ODHIR, National Referral Mechanisms - Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, 2004

Pro Vejle, Pro Århus og vfc socialt udsatte, Prostitution på massageklinikker, Danmark 2004

FN Dokumenter

The UN Convention against Transnational Organized Crime, 2000

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (Palermoprotokollen)

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000


Internettadresser:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=231071

http://www.justitie.nl/

http://www.kvinnefronten.no

http://www.likestillingsombudet.no

http://www.minbuza.nl

http://www.odin.dep.no/jd/norsk/bn.html

http://www.osce.org/odihr

http://www.ottar.as

http://www.petraostergren.com

http://www.polisen.se

http://www.prosenteret.no

http://www.regeringen.se/

http://www.rfsu.se

http://www.rnw.nl/society/html/prosindex.html

http://www.soa.nl

http://www.soaaids.nl

http://www.sos.se/

http://www.bra.se

www.femmigration.net

www.mrgraaf.nl

www.pic-amsterdam.com

www.rnw.nl/society

www.rodedraad.nl

www.bayswan.org

www.iusw.org

www.sexworker.org.au


Forkortelser:

BRÅ

Brottsförebyggande rådet i Sverige

FHI

Statens Folkhälsoinstitut i Sverige

JT

Juridisk Tidsskrift i Sverige

NRM

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel i Nederland

RKP

Rikskriminalpolisen i Sverige

RPS

Rikspolisstyrelsen i Sverige

Riksåklageren i Sverige

SHOP

Stichting, Hulpverlening, Opvang, Prostituees

SSP

Straffe- og Politiopplysningsregister i Norge

STD

Sexual transmitted disease

STI

Sexual transmitted infection

Strasak

Straffesaksystem til politiet i Norge

Til toppen