Kartlegging av straffeloven...

Kartlegging av straffeloven § 203

Innledning

Arbeidsgruppen forstår mandatet dit hen at det kun er anmeldelser for overtredelse av straffeloven § 203 som skal legges til grunn for evalueringen. Omfanget av hvor mye straffebudet er brukt, framkommer ved søk i politiets straffesaksystem (Strasak). Arbeidsgruppen har kun tatt utgangspunkt i registrerte anmeldelser etter § 203 og har ikke gått inn på andre forhold ved loven som for eksempel implementeringen av straffeloven § 203, håndheving i form av organisering og opplæring i politidistriktene, andre myndigheters/etaters rolle bl.a. med henblikk på å avdekke eller bistå fornærmede etter at politiet har fått kunnskap om forholdet eller samarbeid mellom politiet og andre myndigheter eller foresatte.

Lovens forarbeider

Straffelovens § 203 trådte i kraft ved lov av 11. august 2000 nr. 78. Lovens forarbeider er:

 • NOU 1997:23 Seksuallovbrudd
 • Ot. prp. 28 (1999-2000) Seksuallovbrudd
 • Inst. O. nr. 92 (1999-2000)

Seksuallovbruddsutvalget gikk mot en kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester av barn under 18 år. 307NOU 1997:23, pkt. 4.7. Begrunnelsen var i hovedsak at kriminaliseringen kunne ha utilsiktede – og for så vidt også uønskede – sidevirkninger, som når det gjelder kjøp av seksuelle tjenester generelt. For eksempel ville håndhevingsproblemene blitt store og straffebudet ville i liten grad gi reell beskyttelse.

Justisdepartementet vurderte det derimot annerledes og foreslo kriminalisering. 308Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), pkt. 10.2.4. Departementet begrunnet det med:

 • Unge mellom 16 og 18 år har et særlig behov for vern mot seksuell utnytting.
 • Neppe folkerettslige forpliktelser til kriminalisering, men det er ikke tvilsomt at et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år vil være i folkerettslig ånd.
 • Hensynet til nordisk rettsenhet taler for et forbud, etter som Danmark, Finland og Sverige forbyr kjøp av seksuelle tjenester fra unge under 18 år.

Departementet oppsummerte at de beste grunner talte for å gi unge under 18 år det vern som en kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester fra så unge personer innebærer.

Justiskomiteens flertall var tilfreds med departementets forslag og tilrådte kriminalisering. 309Inst. O. nr. 92 (1999-2000), pkt 10.2.2. Flertallet var enig i at unge under 18 år har krav på særlig vern mot seksuell utnyttelse. Flertallet mente at kriminalisering var et tydelig signal på hvordan samfunnet ser på slike handlinger.

Ønsket om å gi unge under 18 år et vern mot seksuell utnyttelse og samtidig gi et klart signal om hvordan samfunnet ser på slike handlinger, var lovgivers hovedbegrunnelse for § 203.

Straffeloven § 203
Den som mot vederlag har seksuell omgang eller handling med en person under 18 år, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år.
Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre aktsom god tro foreligger.

Metode for datainnsamling

Ut fra mandatet er det kun bruken av straffeloven § 203 som skal kartlegges. 2. kvartal 2001 ble det opprettet egen kode (1427) i Strasak for lovbruddet.

Søk i Strasak den 8.7.04 på kode 1427 avdekket 17 anmeldelser i hele landet. På bakgrunn av søket i Strasak, kontaktet arbeidsgruppen politidistriktene som hadde anmeldelser og fikk tilsendt kopi av alle relevante saksdokument i hver anmeldelse. Med relevant dokument menes anmeldelse, personaliarapport, av­hør av fornærmede og anmeldte, den påtalemessige avgjørelsen, eventuell siktelse/tiltale og dom.

Arbeidsgruppen har kun foretatt gjennomgang av straffesaksdokumenter og ikke hatt samtaler eller intervju med etterforsker eller påtalejurist i politiet utover det som var nødvendig for avklaringer i de enkelte forhold.

De anmeldte i straffesakene ble kontrollert mot Det Sentrale Straffe- og Politiopplysningsregister (SSP) for å finne om de tidligere var straffet.

De anmeldelser som eventuelt er registrert i perioden fra loven trådte i kraft til det ble opprettet kode i Strasak, omfattes ikke av denne undersøkelsen. Det ville tatt uforholdsmessig mye tid å oppspore disse sakene som mest sannsynlig ble registrert under andre koder i Strasak.

Kravet om at fornærmede skal være under 18 år, gjelder for gjerningstidspunktet. Fornærmedes alder er derfor beregnet ut fra opplysninger om gjerningstidspunkt i saksdokumentene.

Opplysninger fra anmeldelsene og saksdokumentene

Sakene ble gjennomgått og opplysninger systematisert etter

 • Anmeldelser (antall, hvor når osv)
 • Melder (hvem meldte forholdet til politiet)
 • Fornærmede (alder, kjønn, etnisitet osv)
 • Anmeldte (alder, tidligere straffet, etnisitet)
 • Reaksjoner (henleggelser, dommer)

Anmeldelsene – 16 stk.

Totalt var det registrert 17 anmeldelser. En av anmeldelsene var registrert i to politidistrikt etter at et distrikt anmodet et annet om bistand til avhør. Det var således registrert 16 forskjellige anmeldelser.

Alle anmeldelsene har gjerningssted i Norge og har geografisk vært fordelt på 7 forskjellige politidistrikt. Oslo 4, Romerike 1, Hedemark 3, Asker & Bærum 1, Agder 1, Rogaland 1 og Sør Trøndelag 5.

Ved åtte av forholdene var den seksuelle omgangen gjennomført. Sju andre var forsøk hvor fornærmede hadde fått tilbud om penger for seksuell omgang, mens i én anmeldelse var det ikke tilbudt noen seksuelle tjeneste (antagelig ikke straffbart forhold).

Anmeldelsene var mottatt av politiet i perioden 18.8.01 til 29.6.04.

Ikke i noen av anmeldelsene er det opplysninger om at politiet på eget initiativ har foretatt spaning / kontroller mot for eksempel prostitusjonsmiljø for å avdekke kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år eller prostituerte under 18 år.

Melder

Det var til dels stor variasjon i hvordan politiet kom til kunnskap om det straffbare forhold. De fleste tilfellene (9 anmeldelser) ble anmeldt av foresatte (mor/far) alene eller sammen med fornærmede. Flere av de foresatte hadde først vært i kontakt med politiet via telefon for deretter å inngi en formell anmeldelse. Øvrige meldere var fordelt på:

 • 2 anmeldelser hvor barnevernet har hatt mistanke om at den prostituerte var under 18 år og meldt dette til politiet som deretter grep inn.
 • 2 anmeldelser hvor skole / helsesøster har vært sammen med familie og bistått dem med å kontakte politiet.
 • 1 anmeldelse hvor melder kontaktet politiet etter å ha fått tilbud fra en tilfeldig mann om å kjøpe sex av unge kvinner generelt.
 • 1 anmeldelse der fornærmede alene (etter noen år) anmeldte den som hadde kjøpt seksuelle tjenester av henne.
 • 1 anmeldelse som en følge av at en som var siktet for overtredelse av strl. § 195 310Strl. § 195 – seksuell omgang med barn under 16 år. i avhør forklarte at han hadde tilbudt vederlag.

Fornærmede – personen under 18 år

I de 16 anmeldelsene var det en sak som ikke hadde fornærmet ettersom anmeldte hadde tilbudt melder kjøp av sex fra unge jenter generelt og ikke ei spesiell. I de resterende 15 anmeldelsene var det:

 • 12 forskjellige personer under 18 år var registrert som fornærmede. Kjønnsmessig var det fordelt på 11 jenter og 1 gutt.
 • 11 av de fornærmede var fornærmet kun ved ett tilfelle, mens 1 var fornærmet i fire anmeldelser.
 • Aldersfordelingen for de fornærmede:

16 – 18 år: 4

14 – 16 år: 6

9 – 14 år: 2

 • 4 av de fornærmede tilbød selv seksuell omgang mot vederlag.
 • I 8 anmeldelser var det anmeldte som tilbød vederlag.
 • I 7 av anmeldelsene ble den seksuelle tjenesten gjennomført og vederlag betalt.
 • 10 fornærmede var etnisk norske mens 2 var av utenlandsk opprinnelse.
 • 1 av de fornærmede hadde rusproblem og fikk behandling.

Det var ingen opplysninger om prostituerte fra utlandet blant de fornærmede.

Anmeldte

I 13 av anmeldelsene var det registrert én anmeldt. En anmeldt var registrert i to anmeldelser, dvs. totalt var 12 menn anmeldt.

 • I 3 saker var gjerningsmannen ukjent for fornærmede. Det var fordi kontakten enten oppsto ved tilfeldig møte på gata, eller via chat på Internett hvor en kan opptre anonymt.
 • De 12 anmeldte var i alderen 22 - 57 år og gjennomsnittsalderen var 37 år.
 • 9 av de anmeldte var tidligere ustraffet. 3 var tidligere dømt, men kun én av disse for seksuallovbrudd. 311Strl. § 212,1.ledd i 1998 til bot av NOK 8000.
 • Av de anmeldte var 8 etnisk norske mens 4 var av utenlandsk opprinnelse.

Reaksjoner etter anmeldelsene

To av anmeldelsene er fortsatt under etterforskning og det er derfor ikke foretatt påtalemessig avgjørelse i disse.

Flertallet av anmeldelsene er blitt henlagt av på­tale­myndigheten av følgende grunner:

 • 6 på grunn av bevisets stilling.
 • 2 på grunn av manglende opplysninger om gjerningsmannen.
 • Av de anmeldelsene hvor det var påtalemessig avgjørelse, ble alle forholdene som kun gjaldt overtredelse av § 203 henlagt. 312Fornærmede mellom 16 og 18 år.
 • I 5 av anmeldelsene er det tatt ut tiltale for overtredelse av § 195 og § 203.
 • I 1 anmeldelse er det rettskraftig dom – for overtredelse av § 195 og § 203.

På grunn av at det er kun én dom og denne gjelder for overtredelse av strl. § 195 sammen med § 203, er det ingen rettspraksis på straffeutmåling for overtredelse av strl. § 203.

Sammenfatning

Generelt

Ved gjennomgang av straffesakene, ble det ikke funnet noen anmeldelser som var kodet feil i Strasak. Alle anmeldelsene gjaldt overtredelse av strl. § 203.

Arbeidsgruppen har ikke funnet at Justisdepartementet, Riksadvokaten eller Politidirektoratet har gitt retningslinjer for håndheving av strl. § 203, verken relatert til forebygging eller straffeforfølging.

Hvor grensen for vederlag går for at det skal tas med som et eget punkt på siktelsen, vil være en vurdering som påtalemyndighet må gjøre i hvert enkelt tilfelle. Dersom vederlaget er av mindre verdi, for eksempel godterier, leker og lignende vil dette kanskje ikke bli vurdert som vederlag nok. Det kan også tenkes at forhold der det er gitt vederlag av mindre verdi, utelates fra siktelsen fordi det vil kunne oppleves som ekstra belastende for fornærmede som beskrevet nedenfor.

I forarbeidene vurderte Justisdepartementet at lovbestemmelsen ville ha praktisk betydning for personer i aldersgruppen 16-18 år. 313Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), pkt. 10.2.4.

Drøftelsen for og mot et begrenset forbud er langt på vei den samme som drøftelsen av en generell regel. På den annen side har de unge mellom 16 og 18 år, hvor en bestemmelse eventuelt vil komme til å ha praktisk betydning, et særlig behov for vern mot seksuell utnytting.

Blant de 15 anmeldelsene var det fire personer i aldersgruppen 16-18 år. De to som var ferdig etterforsket, ble begge henlagt og var de eneste sakene som kan relateres til gateprostitusjon.

Ingen av dokumentene inneholder opplysninger som indikerer hallikvirksomhet eller menneskehandel.

Lovgivers uttalte hensikt med strl. § 203 var å gi unge under 18 år et vern mot seksuell utnyttelse og samtidig gi et klart signal om hvordan samfunnet ser på slike handlinger. Da vi ikke har tall på seksuell utnyttelse av personer i aldergruppen 16-18 år for perioden før loven, er det vanskelig å si noe om den har hatt effekt. De få § 203-saker vi har funnet gir altså ikke grunnlag for å trekke noen konklusjoner om loven har vært vellykket.

Mulig utilsiktet og uønsket effekt av loven

Loven var ment å gi et spesielt vern til personer under 18 år som nevnt ovenfor. Straffeloven §§ 196 og 195 setter forbud mot seksuell omgang med barn under henholdsvis 16 og 14 år. Begge bestemmelsene har strengere strafferamme 314Strl § 195 har inntil 10 års strafferamme og minst 2 år ved samleie og inntil 21 år ved særlig grove overtredelser. Strl § 196 har inntil 5 års strafferamme (straff kan falle bort ved jevnbyrdighet i alder og utvikling) og inntil 15 år ved grove overtredelser. enn § 203 som har 2 års fengsel.

Den seksuelle omgang er straffbar i seg selv når barnet er under 16 år, uavhengig av om det gis vederlag eller ikke. Riktig nok vil krav til aktsomhet vedrørende alder være mindre ved overtredelse av § 203, men reelt sett er § 203 fokusert på å gi beskyttelse for barn mellom 16 og 18 år 315Se Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), pkt. 10.2.4. ettersom §§ 196 og 195 uansett gir beskyttelse mot seksuell utnyttelse av barn under 16 år.

En utilsiktet effekt kan være at unge under 16 år som blir utsatt for seksuell omgang vil kunne oppleve det som særlig krenkende at det kommer ut opplysninger om at de har fått tilbud om vederlag for den seksuelle omgangen eller faktisk har mottatt slikt vederlag. 316Se artikkel om et slikt tilfelle i Politiembetsmennenes blad nr. 1 for 2004.

Til toppen