Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ro og orden, antall hunder og merking av hunder

Ro og orden m.v.

§ 11 gir kommunen myndighet til å gi forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling. Bestemmelsen avløser politiloven § 14 første ledd nr. 1, som kommunene tidligere kunne benytte som hjemmel for forskrifter om hundehold. Regler om båndtvang kan bare gis med hjemmel i § 6 annet ledd, men de kan med fordel tas inn i samme forskrift som bestemmelser etter § 11.

Ved overtredelse av forskrift gitt med hjemmel i § 11 kan politiet i første omgang gi en advarsel eller forelegg om bot, jf. § 28 første ledd. Blir forskriften fortsatt overtrådt, kan politiet etter § 24 første ledd bokstav b jf. annet ledd som ytterste virkemiddel ta hånd om hunden med sikte på salg, omplassering eller avliving. Det er da et absolutt krav at hundeholderen først er bøtelagt eller har fått en skriftlig advarsel. En avgjørelse om salg, omplassering eller avliving vil – i motsetning til en avgjørelse om å ta hånd om hunden – være et enkeltvedtak som må treffes på grunnlag av en saksforberedelse som oppfyller kravene i forvaltningsloven, jf. § 25 første ledd. Vedtaket kan klages inn for Politidirektoratet etter forvaltningslovens regler. Om utsatt iverksetting ved klage gjelder forvaltningsloven § 42, jf. hundeloven § 25 annet ledd. Ved utsatt iverksetting kan politiet kreve at klageren betaler kostnadene ved forvaring, og om klageren ikke oppfyller dette kravet, kan vedtaket settes i verk straks. Blir vedtaket bragt inn for domstolene, kan retten prøve alle sider av saken, jf. § 25 første ledd.

Antall hunder i en husholdning

§ 12 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift med vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom for å vareta folks og dyrs sikkerhet og ro og orden.

Når en kommunal forskrift med hjemmel i loven setter vilkår for antall hunder på én eiendom, kan det bli spørsmål om hva som skal regnes som én eiendom. Her er det uten betydning om det er tale om flere særskilt matrikulerte eiendommer når de har samme eier. Når man skal vurdere hvilke hunder som skal regnes med, må man se på om de holdes under ett, uansett om de har samme eier. Om sanksjoner mot overtredelser av en forskrift etter § 12 gjelder det samme som ved § 11. I tillegg kan politiet forby en hundeholder som ikke overholder § 12 å ha med hund å gjøre, jf. § 22 første ledd bokstav h.

Merking av hunder

Loven åpner i § 13 for å etablere en privat organisert og finansiert merkeordning. Kongen kan gi nærmere forskrifter om en slik merkeordning, herunder at merking av hunder skal være obligatorisk. Stortinget har forutsatt at en slik forskrift blir fastsatt i inneværende stortingsperiode (2001-2005). Et forslag til forskrift vil bli sendt på høring. En hundeholder som ikke overholder en slik plikt til merking innen en viss frist gitt av politiet, kan etter § 22 første ledd bokstav i forbys å ha med hund å gjøre og ilegges bot, jf. § 28 første ledd, og politiet kan ta hunden i forvaring m.v., jf. § 24 første ledd bokstav d.

Til toppen