Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Personers rettigheter og plikter i nøds- og faresituasjoner

Reglene i kapittel 5 presiserer hva man kan foreta seg når hund volder fare for mennesker eller dyr.

Bestemmelsen i § 14 inneholder i første ledd en generell avvergeplikt for hundeholderen, som skal gjøre det han kan for å avverge urettmessig fare når en hund jager eller angriper mennesker eller dyr.

§ 14 annet til fjerde ledd inneholder nødvergeregler om hvilken adgang det er for andre til å gripe inn mot en hund som jager eller angriper. Annet ledd har en generell nødvergeregel som gir enhver en adgang til å gripe inn mot hunden for å avverge at den urettmessig jager eller angriper mennesker eller dyr. Denne adgangen er begrenset på to måter. Inngrepet må ikke gå lenger enn nødvendig for å avverge at hunden gjør skade. Dessuten må ikke inngrepet mot hunden gå lenger enn det som er forsvarlig, sett i lys av den faren som hundens angrep skaper og hva slags interesse som er truet av hunden.

Tredje ledd bokstav a til d presiserer hva som er tillatt i ulike bestemte nødvergesituasjoner. Når en av disse presiseringene kommer til anvendelse, gjelder den foran den generelle regelen i annet ledd. Bokstav a til c omhandler inngrep som kan gjøres for å avverge skade, mens bokstav d forutsetter at hunden alt har forårsaket vesentlig skade og fortsatt utgjør en klar fare. Fjerde ledd angir to tilfeller der den adgangen som nødvergereglene i annet og tredje ledd gir til å gripe inn mot en hund, ikke gjelder.

§ 15 gir en nærmere bestemt angitt personkrets under gitte forhold rett til å oppta en løs hund som utgjør en klar fare for husdyr eller tamrein. Vedkommende kan i ytterste konsekvens avlive hunden om det ikke lar seg gjøre å få politiet til stede så raskt som situasjonen krever.

Politiet må gjøre en selvstendig vurdering av om de har kapasitet til å rykke ut ved slike meldinger.

Den som avliver eller skader en hund under henvisning til reglene i §§ 14 og 15, har etter § 16 plikt til å melde fra til politiet og om nødvendig gi hunden hjelp i samsvar med dyrevernloven.

Til toppen