Fylkesoversikt

Justisbudsjettet 2007

Fylkesoversikt

Akershus

Alternativ til vold
I regi av alternativ til Vold skal det etableres et tilbud til voldsutøvere i Asker og Bærum.

Ullersmo fengsel
Regjeringen foreslår å utvide Ullersmo fengsel med ti nye plasser. Regjeringen foreslår også å videreføre satsingen i 2006 på vedlikehold av og sikkerhet ved fengslet.

Nødnett
Stortinget har besluttet utbygging av første trinn i et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden – blant andre Follo, Romerike og Asker og Bærum politidistrikter - og planlegges ferdig utbygget i løpet av 2007.

Buskerud

Fangetransport
Prøveprosjektet med privat fangetransport i Telemark, Vestfold og Buskerud ble avviklet høsten 2006 og skal videreføres med ansatte i justissektoren.

Nødnett
Stortinget har besluttet utbygging av første trinn i et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden – blant andre Søndre Buskerud politidistrikt - og planlegges ferdig utbygget i løpet av 2007.

Finnmark

Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til domstolene og Domstoladministrasjonen med til sammen 10 millioner kroner til etablering og drift av Finnmarkskommisjonen med virkning fra 1. januar 2007 samt etablering av Utmarksdomstolen for Finnmark noe senere.

Hedmark

Bruvoll fengsel
Regjeringen foreslår å utvide Bruvoll leir med ti nye plasser.

Nordland

Fengsel i Fauske
Regjeringen foreslår å etablere fengsel med 15 åpne plasser i Fauske.

Tilstedevakt i Bodø
Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola og Banak. Regjeringen vil utvide tiltaket til også å gjelde redningshelikopterbasen i Bodø i løpet av andre halvår 2007. Regjeringen bevilger 16, 5 millioner kroner for å etablere tilstedevakt i Bodø og i tillegg bevilges 6,8 millioner kroner til helårsvirkning av tilstedevakt ved redningshelikopterbasen på Banak som ble opprettet 1. juli 2006. Dermed er begge basene i Nord-Norge sikret døgnkontinuerlig tilstedevakt.

Samlokalisering HRS N-N og Bodø Radio
I 2006 er det gjennomført samlokalisering av Bodø Radio og Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS N-N). Bodø Radio og HRS N-N flyttet inn i nye lokaler i slutten av april 2006. Den fysiske nærheten mellom hovedredningssentralen og Kystradioen gjør at disse kan gi samtidig respons når en hendelse inntreffer. Det er gode erfaringer med tilsvarende samordning og samlokalisering av Kystradioen og Hovedredningssentralen i Sør- Norge.

Oppland

I forbindelse med strukturendringene i domstolene i første instans er lokaler til Gjøvik tingrett planlagt ferdigstilt omkring årsskiftet 2007/2008.

Oslo

Øvelse Oslo
Justisdepartementet har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede planleggingen og gjennomføringen av Øvelse Oslo, som avholdes i oktober 2006. Øvelsen er planlagt med utgangspunkt i en rapport utarbeidet av DSB der det norske systemet ble vurdert i lys av terrorhendelsen i Madrid våren 2004. Øvingstema er samfunnets evne til å håndtere trussel om et omfattende terror-/sabotasjeanslag, ledelse, håndtering av en kompleks skadesituasjon – herunder samspill mellom nød-, rednings- og beredskapsetater.

Kampen mot gjengkriminalitet
Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i 2006 satt av seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Den økte innsatsen skal videreføres i 2007.

Prostitusjon og menneskehandel
Det skal iverksettes særskilte tiltak i Oslo for å styrke politiets innsats mot prostitusjon og menneskehandel, blant annet ved å opprette en egen gruppe som får et særskilt ansvar for oppsøkende og tillitskapende virksomhet i prostitusjonsmiljøet, etterforskning og iretteføring av saker som gjelder menneskehandel, hallikvirksomhet og prostitusjon der den prostituerte er under 18 år.

Nødnett
Stortinget har besluttet utbygging av første trinn i et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden – blant andre Oslo politidistrikt - og planlegges ferdig utbygget i løpet av 2007.

Sentralarrest
Bygging av ny sentralarrest i Oslo politidistrikt er påbegynt, og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2007.

Økokrim
Økte bevilgninger som ble gitt i St.prp. nr 1 Tilleggsnr. 1 (2005-2006) til Økokrim er videreført. Dette gjelder 11 årsverk og utvikling av nytt datasystem (ELMO) til behandling av hvitvaskingsmeldinger. Det tas sikte på at systemet er ferdig utviklet i 2007.

Politihøgskolen
Som et ledd i en langsiktig styrking av politiet skal opptaket på Politihøgskolen økes til 432 studenter høsten 2007.

Rogaland

I forbindelse med strukturendringene i domstolene i første instans er lokaler til Haugaland tingrett planlagt ferdigstilt omkring årsskiftet 2007/2008.

Sogn og Fjordane

Vik fengsel
Regjeringen foreslår å utvide Vik fengsel med 14 nye plasser.

Redningshelikopterbase i Florø
Regjeringen mener redningshelikopterberedskapen på Nord-Vestlandet bør bedres. Justisdepartementet arbeider med en anbudsinvitasjon for etablering av en redningshelikopterbase i Florø med tilstedevakt fra oppstart.

Svalbard

Svalbard i et nordområdeperspektiv
Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsningsområde i årene fremover. I denne sammenheng utarbeider Utenriksdepartementet en strategi for nordområdene. Nordområdestrategien skal være langsiktig og preget av koordinering og samarbeid. For Justisdepartementets del innebærer dette en satsing på flere områder. Svalbard er en viktig del av våre nordområder og en vedvarende satsing på Svalbard i tråd med målene for norsk svalbardpolitikk vil markere at Norge er tilstede i nordområdene.

Svalbardbudsjettet
Skatten i lønnstrekkordningen på Svalbard ble økt fra 1. januar 2006. Økningen skyldes en tilpasning til skattereformen på fastlandet. Skatt er et viktig virkemiddel i norsk svalbardpolitikk og det er av den grunn nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på skattesystemet på Svalbard. Dette arbeidet forventes å være ferdig i løpet av 2007. Regjeringen foreslår derfor som en midlertidig løsning at det innføres et eget svalbardfradrag fra og med inntektsåret 2006. Fradraget vil bli gitt til alle som er bosatt på Svalbard og som har oppholdt seg der i minst 12 måneder. Fradraget blir på inntil 7.200 kroner pr. år. I tillegg til fradraget i lønnsinntekt legger regjeringen opp til å innføre et eget svalbardtillegg i barnetrygden tilsvarende det man har for barnefamilier bosatt i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms.

Telemark

Fangetransport
Prøveprosjektet med privat fangetransport i Telemark, Vestfold og Buskerud ble avviklet høsten 2006 og skal videreføres med ansatte i justissektoren.

Vestfold

Hof fengsel
Regjeringen foreslår å utvide Hof fengsel med netto fire nye plasser.

Fangetransport
Prøveprosjektet med privat fangetransport i Telemark, Vestfold og Buskerud ble avviklet høsten 2006 og skal videreføres med ansatte i justissektoren.

Østfold

Ravneberget fengsel
Regjeringen foreslår en utvidelse av Ravneberget fengsel med 15 nye plasser.

Halden fengsel
Regjeringen foreslår i budsjettet for 2007 å bevilge 134,5 millioner kroner til på Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett til bygging av Halden fengsel med 251 plasser. Det tas sikte på at fengselet skal stå ferdig i løpet av 2009.

Til toppen