Ofte stilte spørsmål om Justisbudsjettet

Justisbudsjettet 2007

Ofte stilte spørsmål om Justisbudsjettet

Hvor mange saker anmeldes?
I 2005 ble det til sammen anmeldt 394 000 lovbrudd i Norge. Av disse anmeldelsene gjaldt ca. 70 prosent forbrytelser og 30 prosent forseelser. Antall anmeldelser gikk tilbake med 5,5 prosent sammenliknet med 2001, da det ble anmeldt 417 000 lovbrudd. Sammenliknet med de 407 000 anmeldelsene i 2004 er nedgangen på 3,2 prosent.

Av de anmeldte lovbruddene gjaldt hele 48,8 prosent vinningskriminalitet (typisk tyveri og innbrudd). 9,5 prosent av anmeldelsene dreide seg om narkotikakriminalitet og 6,4 prosent gjaldt vold. Økonomisk kriminalitet utgjorde 2,1 prosent av alle anmeldelser, mens seksualkriminalitet var årsak til 0,8 prosent av anmeldelsene i 2005.

Øker den organiserte kriminaliteten?
Grensene mellom økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og annen kriminalitet blir stadig mindre tydelige, og vanskeligere å trekke. Ulike former for organisert narkotikakriminalitet, MC-kriminalitet og finansiell kriminalitet er eksempler på den vanskelige grensedragningen. I tillegg til de nevnte eksempler er vold, trusler, ran og torpedovirksomhet kriminalitetsformer som både kan være organisert og økonomisk motivert. Den økonomiske kriminaliteten utgjør et alvorlig og tiltakende samfunnsproblem. Uansett hvilken lovbruddskategorisering vi opererer med som organisert/økonomisk kriminalitet, så har politiet i den senere tid registrert en økende tendens til organisering og planlegging av kriminelle handlinger i mange miljøer. På bakgrunn av en kartlegging av organisert kriminell virksomhet i Norge, anslår Politidirektoratet at det finnes omtrent 125 kriminelle nettverk som inkluderer i overkant av 2 000 personer. Mønsteret i den organiserte kriminaliteten krever stadig større etterforskingskapasitet og spisskompetanse fra politiets side, på tvers av politidistrikt og landegrenser.

Er det økning i vinningskriminaliteten?
Det ble anmeldt rundt 192 000 vinningslovbrudd i 2005. Sammenliknet med 2001, da det ble anmeldt 207 000 vinningslovbrudd, har nedgangen vært på 7,1 prosent. Holdt opp mot de 206 000 vinningslovbruddene som ble anmeldt i 2004, er nedgangen på 6,7 prosent. Nedgangen gjelder særlig brukstyveri av motorkjøretøy og grovt tyveri, men også antall anmeldte simple tyverier og naskeritilfeller har gått ned.

Svært mange vinningsforbrytelser forblir uoppklarte og en utvidelse av adgangen til å registrere og analysere DNA vurderes som et viktig virkemiddel for å bedre situasjonen. Flere politidistrikter har iverksatt særlige tiltak rettet mot de kriminelle gjengangerne som har gitt gode resultater. Erfaringsutveksling er et sentralt element i forhold til å finne fram til effektive tiltak som er med på å avbryte gjengangernes kriminelle livsførsel.

Er det økning i narkotikakriminaliteten?
Antall anmeldelser for narkotikakriminalitet har vært relativt stabilt de tre siste årene. I 2005 ble det anmeldt 37 600 narkotikalovbrudd, mot 37 300 i 2004. Det er en liten nedgang i antall narkotikabeslag, mens den beslaglagte stoffmengden er halvert sammenliknet med 2004.

Er det økning i voldskriminaliteten?
Vold er angrep på den enkeltes helse, selvfølelse og livskvalitet. I vid forstand representerer voldskriminaliteten et angrep på velferden. I 2005 ble det anmeldt 25 000 tilfeller av vold. Totalnivået for voldsanmeldelser har vært stabilt de siste fem årene. De siste årene har voldsanmeldelsene økt noe mens antall anmeldte trusler har blitt færre.

Øker soningskøen?
Fra 31.12.2004 til 31.12.2005 økte køen for ubetinget fengselsstraff fra 2 176 til 2 483 dommer. I løpet av 1. halvår 2006 økte køen til 2 791 dommer. Medio september 2006 var det om lag 2 500 dommer i kø for ubetinget fengselsstraff.

Hva har regjeringen gjort for å redusere soningskøen?
Regjeringen la frem planen ”Rask reaksjon - tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen” i mai 2006. Planen inneholder forslag til tiltak for avvikling av soningskøen innen 2009, blant annet kapasitetsutvidelser, utvidet bruk av fremskutt prøveløslatelse og dublering som kun vil bli benyttet i køavviklingsperioden, og utvidet bruk av alternative reaksjonsformer (soning i behandlingsinstitusjon, promilleprogram og narkotikaprogram med domstolskontroll mv.). Planen inneholder også forslag som krever lovendringer, herunder forslag om å gjøre det straffbart å ikke møte til soning, utvidelse av ordningen med promilleprogram til også å omfatte personer som kjører i påvirket tilstand av andre rusmidler enn alkohol, og overføring til straffegjennomføring utenfor fengsel når halvdelen av straffen er gjennomført. Regjeringen tar sikte på å fremme forslag til lovendringer tidlig i 2007.

Det er allerede vedtatt å opprette 248 nye soningsplasser:

  • Bruvoll leir fengsel i Nord-Odal (ny) - 60 plasser
  • Vestlandsheimen Bjørgvin fengsel utenfor Bergen (ny) - 90 plasser
  • Ravneberget fengsel i Sarpsborg (ny) - 16 plasser - åpnet
  • Bergen overgangsbolig (ny) - 16 plasser
  • Drammen fengsel (utvidelse) - 14 plasser - åpnet 02.01.2006
  • Oslo fengsel (utvidelse) - 17 plasser - åpnet 23.01.2006
  • Ilseng fengsel (utvidelse) - 6 plasser
  • Bredtveit fengsel (utvidelse) - 5 plasser
  • Åna fengsel (utvidelse) - 24 plasser - 16 plasser åpnet, resten i 2. halvår

Også kapasiteten ved friomsorgskontorene er økt gjennom styrket bemanning for blant annet å redusere køen på samfunnsstraff. Videre fortsetter arbeidet med Halden fengsel som planlagt med etablering av 251 plasser fra 2009.

Hva foreslår Regjeringen i budsjettet for å redusere soningskøen?
Regjeringen foreslår å bevilge om lag 105 millioner kroner til opprettelse av 68 nye fengselsplasser i 2007, helårsdrift av 248 fengselsplasser som er/vil bli åpnet i 2006 og helårseffekt av styrkingen av friomsorgskontorene fra revidert nasjonalbudsjett 2006. Videre er det foreslått bevilget 36,7 millioner kroner som følge av økt klasseopptak i 2006 og 2007 ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) for å sikre tilgang på fagutdannet personell. I 2007 har Regjeringen foreslått å bevilge 134,5 millioner kroner til å fortsette byggingen av Halden fengsel som skal ha en kapasitet på 251 plasser når fengselet etter planen skal stå klart til bruk i løpet av 2009.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene på budsjettene for Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og Kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet med 27,75 millioner kroner i 2007, særlig for å styrke utdanningstilbudet for de innsatte, men også for å ivareta helse- og kulturtilbudet ved opprettelse av alle de nye fengselsplassene.

Til toppen