Temaord i budsjettforslaget

Justisbudsjettet 2007

Temaord i budsjettforslaget

- Temaord i budsjettforslaget

A

Advokatbistand for voldtektsofre og ofre for menneskehandel
Regjeringen foreslår å gi voldtektsofre rett til advokatbistand i inntil tre timer i forbindelse med vurdering av om voldtekten skal anmeldes. Det antas å resultere i flere anmeldelser. Stykkprisen til bistandsadvokater foreslås oppjustert for å styrke ofrenes stilling i straffesaker. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede situasjonen til personer som har vært utsatt for voldtekt. Utvalget skal vurdere forebyggende tiltak og tiltak for å bidra til at ofrene blir møtt av offentlige instanser på en bedre og mer samordnet måte.

Regjeringen vil bekjempe menneskehandel, og foreslår utvidet bruk av fri rettshjelp i slike saker fra 1. januar 2007. Tiltaket innebærer utvidet bruk av fri rettshjelp før eventuell anmeldelse, noe som antas å føre til at flere menneskehandelsaker anmeldes.

B

Barnas hus
For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, skal det opprettes et pilotprosjekt med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling. Pilotprosjektet skal etableres i begynnelsen av 2007 og gå over tre år.

F

Finnmarkskommisjonen
Den nye Finnmarksloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2005. Finnmarkseiendommen (Finnmàrkkuopmodat) overtok 1. juli 2006 Statsskog SFs eiendommer i Finnmark. Finnmarkseiendommen skal eie og forvalte grunnen som en privat grunneier i samsvar med lovens formål, det vil si til beste for fylkets innbyggere og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Det bevilges 10 mill. kr til etablering av en kommisjon (Finnmarkskommisjonen) med virkning fra 1. januar 2007 og etablering av Utmarksdomstolen for Finnmark noe senere i 2007. Kommisjonen skal kartlegge eksisterende rettigheter i områder som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog SF, og Utmarkskommisjonen skal behandle tvister som oppstår i den forbindelse.

Fri rettshjelp
Regjeringen vil bekjempe menneskehandel, og foreslår utvidet bruk av fri rettshjelp i slike saker fra 1. januar 2007. Tiltaket innebærer utvidet bruk av fri rettshjelp før eventuell anmeldelse, noe som antas å føre til at flere menneskehandelsaker anmeldes. Regjeringen foreslår videre at voldtektsofre gis rett til advokatbistand i inntil tre timer i forbindelse med vurdering av om voldtekten skal anmeldes. Dette, sammen med regjeringens forslag om en oppjustering av godtgjørelse til bistandsadvokater, vil bidra til å styrke ofrenes stilling i straffesaker.

G

Gjeldsproblemer
Regjeringen vil skjerme mennesker med gjeldsproblemer fra høye gebyrer på tvangsinndrivelse og utleggsforretninger. Regjeringen foreslår derfor å redusere gebyret for enkelte tvangsforretninger i 2007. Det foreslås å endre gebyret for begjæring av tvangsforretning fra 2,1 rettsgebyr til 1,85 rettsgebyr (ned med 215 kr) og tilleggsgebyret for avholdte tvangsforretninger på 2,6 rettsgebyr (kr 2 236) tas bort.

Gjengkriminaliteten
Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i 2006 satt av seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Den økte innsatsen skal videreføres i 2007.

Gjøvik tingrett
I forbindelse med strukturendringene i domstolene i første instans er lokaler til Gjøvik tingrett planlagt ferdigstilt omkring årsskiftet 2007/2008.

H

Hatkriminalitet
Regjeringen har bedt politiet prioritere etterforskning av hatkriminalitet. Denne kriminaliteten skal registreres særskilt, slik at vi får en oversikt over omfanget. I forbindelse med revisjonen av straffeloven vurderes det en straffskjerpelse for kriminelle handlinger som har sin bakgrunn i andres trosbekjennelse, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofil legning, leveform eller orientering.

Justisdepartementet vil ta initiativ til et nærmere samarbeid med berørte organisasjoner. Regjeringen foreslår å gi et samlet tilskudd på 0,75 millioner kroner til Menneskerettighetsalliansen og Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring til deres prosjektarbeid, blant annet til arbeid mot vold.

Haugaland tingrett
I forbindelse med strukturendringene i domstolene i første instans er lokaler til Haugaland tingrett planlagt ferdigstilt omkring årsskiftet 2007/2008.

J

Justispolitikken
Trygghet, demokrati og rettssikkerhet er sentrale verdier i justissektoren. Regjeringen ser det som viktig at justispolitikken forankres sterkere til den generelle velferdspolitikken. Undersøkelser viser at opphopning av levekårsproblemer er vanlig for personer som begår kriminelle handlinger. Gode velferdstilbud for alle bidrar til utjevning av forskjeller og er således et sentralt grunnlag for at kriminalitet forebygges og for at mange av startblokkene for en kriminell løpebane fjernes.

K

Kriminalitetsutviklingen
I 2005 ble det til sammen anmeldt 394 000 lovbrudd i Norge. Av disse anmeldelsene gjaldt ca. 70 prosent forbrytelser og 30 prosent forseelser. Antall anmeldelser gikk tilbake med 5,5 prosent sammenliknet med 2001, da det ble anmeldt 417 000 lovbrudd. Sammenliknet med de 407 000 anmeldelsene i 2004 er nedgangen på 3,2 prosent.

Av de anmeldte lovbruddene gjaldt hele 48,8 prosent vinningskriminalitet (typisk tyveri og innbrudd). 9,5 prosent av anmeldelsene dreide seg om narkotikakriminalitet og 6,4 prosent gjaldt vold. Økonomisk kriminalitet utgjorde 2,1 prosent av alle anmeldelser, mens seksualkriminalitet var årsak til 0,8 prosent av anmeldelsene i 2005.

Økonomisk kriminalitet
Siden 2000 har det blitt anmeldt rundt 8 000 tilfeller av økonomisk kriminalitet i året, med unntak for 2003. Antallet anmeldelser var da nær det dobbelte på grunn av et særtilfelle av bedrageri. I 2005 gjaldt 8 100 anmeldelser økonomisk kriminalitet. Det er grunn til å anta at mørketallene er relativt store og at omfanget av økonomisk kriminalitet er langt større enn anmeldelsestallene indikerer. I 2005 mottok ØKOKRIM 4 900 rapporter om mistenkelige transaksjoner. Kamp mot denne kriminalitetstypen blir prioritert høyt. I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet blir oppmerksomheten særlig rettet mot kriminalitet innen konkurs, skatt og avgift, verdipapir og konkurranse. Regjeringen har gitt Embedsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) i oppdrag å sørge for at de ansvarlige institusjoner og virksomheter følger opp og iverksetter tiltakene i handlingsplanen.

Justisdepartementet vil videreføre arbeidet med å innføre det nye databasesystemet ELMO, som gir ØKOKRIM bedre muligheter for å følge opp meldinger om mistenkelige transaksjoner og legge til rette for at de i større grad kan benyttes i straffesaker og føre til flere inndragninger.

Det skal arbeides videre med kompetansehevende tiltak i politiet og legges til rette for at økoteamene i politidistriktene skal utvikle seg til kompetente og stabile fagmiljøer. Politihøgskolen vil i samarbeid med Politidirektoratet arbeide med å videreutvikle finansiell etterforskning som fag, med sikte på styrke undervisningen i dette faget ved Politihøgskolens grunnutdannelse. Over Finansdepartementets budsjett styrkes bevilgningen for å øke antall bistandsrevisorer, slik at dette blir en landsdekkende ordning.

Annen vinningskriminalitet
Det ble anmeldt rundt 192 000 vinningslovbrudd i 2005. Sammenliknet med 2001, da det ble anmeldt 207 000 vinningslovbrudd, har nedgangen vært på 7,1 prosent. Holdt opp mot de 206 000 vinningslovbruddene som ble anmeldt i 2004, er nedgang på 6,7 prosent. Nedgangen gjelder særlig brukstyveri av motorkjøretøy og grovt tyveri, men også antall anmeldte simple tyverier og naskeritilfeller har gått ned.

Svært mange vinningsforbrytelser forblir uoppklarte og en utvidelse av adgangen til å registrere og analysere DNA vurderes som et viktig virkemiddel for å bedre situasjonen. Flere politidistrikter har iverksatt særlige tiltak rettet mot de kriminelle gjengangerne som har gitt gode resultater. Erfaringsutveksling er et sentralt element i forhold til å finne fram til effektive tiltak som er med på å avbryte gjengangernes kriminelle livsførsel.

Narkotikakriminalitet
Antall anmeldelser for narkotikakriminalitet har vært relativt stabilt de tre siste årene. I 2005 ble det anmeldt 37 600 narkotikalovbrudd, mot 37 300 i 2004 og 36 700 i 2003. Det er en liten nedgang i antall narkotikabeslag, mens den beslaglagte stoffmengden er halvert sammenliknet med 2004.

Seksuelle overgrep og voldskriminalitet
Seksual- og voldskriminalitet er krenkende og har konsekvenser for helse, selvfølelse, trygghetsfølelse og livskvalitet. I 2005 ble det anmeldt 798 voldtekter. I perioden siden 2001, da straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd ble endret, har antall anmeldte voldtekter økt med 37,3 prosent. Incest og seksuelle overgrep mot barn har ikke hatt samme utvikling. I 2005 ble det anmeldt 153 overgrep mot barn under ti år, noe som er det laveste antallet siden 1994. Det ble anmeldt 25 000 tilfeller av vold i 2005. Det totale antall voldsanmeldelser har vært stabilt de siste fem årene. De siste årene har voldsanmeldelsene økt noe mens antall anmeldte trusler har blitt færre.

Tryggheten til kvinner og barn som utsettes for vold og overgrep er en høyt prioritert oppgave. Ofre for vold og overgrep har behov for bistand fra ulike etater og profesjoner og samarbeid mellom berørte etater og fagmiljøer har derfor avgjørende betydning. Ordningen med familievoldskoordinatorer i politidistriktene har hatt god effekt og skal videreføres.

Justisdepartementet vil i løpet av høsten 2006 fremme et lovforslag som innebærer at elektronisk merking vil kunne pålegges ved brudd på ilagt besøksforbud. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede situasjonen til personer som har vært utsatt for voldtekt, og foreslår å innføre rett til advokatbistand for voldtektsofre i forbindelse med vurdering av om man skal gå til anmeldelse. Regjeringen vil vurdere økt bruk av DNA-registrering og DNA-analyse for å legge til rette for at flere overgrepssaker oppklares og iretteføres. For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, skal det opprettes et pilotprosjekt med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling (Barnas Hus).

Gjengkriminalitet
Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i 2006 satt av seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Den økte innsatsen skal videreføres i 2007.

Hatkriminalitet
Regjeringen har bedt politiet prioritere etterforskning av hatkriminalitet. Denne kriminaliteten skal registreres særskilt, slik at vi får en oversikt over omfanget. I forbindelse med revisjonen av straffeloven vurderes det en straffskjerpelse for kriminelle handlinger som har sin bakgrunn i andres trosbekjennelse, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofil legning, leveform eller orientering.

K

Kriminalitetsofre
Regjeringen vil bekjempe menneskehandel, og foreslår utvidet bruk av fri rettshjelp i slike saker fra 1. januar 2007. Tiltaket innebærer utvidet bruk av fri rettshjelp før eventuell anmeldelse, noe som antas å føre til at flere menneskehandelssaker anmeldes. Regjeringen foreslår videre at voldtektsofre gis rett til advokatbistand i inntil tre timer i forbindelse med vurdering av om voldtekten skal anmeldes. Dette, sammen med regjeringens forslag om en oppjustering av godtgjørelsen til bistandsadvokater, vil bidra til å styrke ofrenes stilling i straffesaker.

M

Menneskehandel
Regjeringen vil bekjempe alle former for menneskehandel både nasjonalt og internasjonalt og har gitt kampen mot menneskehandel høy prioritet. Regjeringen prioriterer tiltak for å avdekke og strafforfølge menneskehandlere, tiltak om bistand og beskyttelse til ofre og tiltak for å forebygge menneskehandel. Regjeringen vil lansere en ny handlingsplan mot menneskehandel i løpet av høsten 2006 for å sikre en helhetlig politikk nasjonalt og internasjonalt.

N

Nødnett
Stortinget har besluttet utbygging av første trinn i et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden og planlegges ferdig utbygget i løpet av 2007.

O

Organisert kriminalitet
Politiet møter store utfordringer når det gjelder den alvorlige og organiserte kriminaliteten. Politiets etterretningsinformasjon tyder på at kriminaliteten i stadig større grad er organisert og grenseoverskridende. Organiserte kriminelle miljøer opererer gjerne på flere områder og driver flere typer illegal virksomhet. Videre har de kriminelle nettverkene blitt mer brutale, mobile og spesialiserte. NOKAS-saken, metanolsaken på Østlandet og trafficking-virksomheten illustrerer dette. Utviklingen medfører et behov for samordnede tiltak fra politiet og påtalemakten, basert på høy kompetanse på alle nivå.

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke kampen mot organisert kriminalitet. Kripos fikk utvidet ansvar fra 1. januar 2005, og Det nasjonale statsadvokatembetet for kamp mot organisert og annen alvorlig kriminalitet ble opprettet 1. august 2005 som et ledd i å styrke denne innsatsen.

Fra august 2005 har politiet fått utvidet anledning til å ta i bruk nye etterforskingsmetoder i avvergende øyemed.

Internasjonaliseringen i de kriminelle miljøene gjør det nødvendig med et tett internasjonalt samarbeid mellom rettshåndhevende myndigheter.

Menneskehandel
Regjeringen vil bekjempe alle former for menneskehandel både nasjonalt og internasjonalt og har gitt kampen mot menneskehandel høy prioritet. Regjeringen prioriterer tiltak for å avdekke og strafforfølge menneskehandlere, tiltak om bistand og beskyttelse til ofre og tiltak for å forebygge menneskehandel. Regjeringen vil lansere en ny handlingsplan mot menneskehandel i løpet av høsten 2006 for å sikre en helhetlig politikk nasjonalt og internasjonalt.

Offentlige servicekontorer
Regjeringen vil gjøre politiet mer synlig og effektivt gjennom samlokalisering med offentlige servicekontorer, og har igangsatt to prøveprosjekter i Agder politidistrikt og Hedmark politidistrikt med konkret utprøving av samarbeidsmodeller.

For å gi publikum tidligst mulig bistand i form av offentlig informasjon, veiledning om alternative konfliktløsningstilbud og enkel juridisk rådgivning er et av tiltakene å utvikle forvaltningens informasjons- og veiledningsplikt og videreutvikle veilednings- og rettshjelpstilbudet ved offentlige servicekontorer. Det er gitt tilskudd for å videreføre prøveprosjektet med gratis juridisk bistand i offentlige servicekontorer.

P

Politi
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen nominelt med 280,4 millioner kroner på kategori 06.40 Politi og påtalemyndighet. Det er en økning på 3,2 prosent siden saldert budsjett 2006. Regjeringen legger vekt på at det høye aktivitetsnivået i politi- og lensmannsetaten skal opprettholdes.

Regjeringen vil i tråd med Soria Moria-erklæringen øke bemanningen i politi- og lensmannsetaten og foreslår derfor i 2007 å øke opptaket på Politihøgskolen fra 360 til 432 studenter. Dette er det høyeste opptaket siden 1998.

Norsk politi nyter stor tillit. Regjeringen har derfor ikke gjort store endringer i politiets rolle og oppgaver i samfunnet, men viderefører de viktigste elementene i nåværende politiordning. Folks trygghet skal sikres gjennom redusert kriminalitet, økt tilgjengelighet til politiet lokalt samt målrettet informasjon.

Politiets samband blir kraftig forbedret med etableringen av Nødnett. Stortinget har besluttet utbygging av første trinn av Nødnett – det nye felles digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetatene. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden og planlegges ferdig utbygget i løpet av 2007.

Styrkingen av ØKOKRIM med 11 årsverk fra 2006 videreføres. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner for å øke antall bistandsrevisorer i politidistriktene, slik at dette blir en landsomfattende ordning.

Distriktsgrenser
Regjeringen har fått tilslutning til å foreta enkelte justeringer i grensene for politistasjons- og lensmannsdistrikter på visse vilkår, for å tilrettelegge lokal organisering, styrke tjenestetilbudet og sikre rekrutteringen. Samtidig skal det opprettholdes et nært og sterkt politi med lensmannskontorer og tjenestesteder over hele landet.

Politiråd
Regjeringen vil etablere politiråd i kommunene. Formålet er å gi politi og kommune bedre innsikt i hverandres oppgaver, utfordringer og prioriteringer. Gode relasjoner og et godt samvirke er viktige forutsetninger for å nå felles mål.

R

Redningshelikopterbasene
Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola og Banak. Regjeringen vil utvide tiltaket til også å gjelde redningshelikopterbasen i Bodø i løpet av 2. halvår 2007. Regjeringen bevilger 16, 5 millioner kroner for å etablere døgnkontinuerlig tilstedevakt i Bodø og i tillegg bevilges 6,8 millioner kroner til helårsvirkning av tilstedevakt ved redningshelikopterbasen på Banak som ble opprettet 1. juli 2006. Dermed er begge basene i Nord-Norge sikret døgnkontinuerlig tilstedevakt.

Regjeringen mener redningshelikopterberedskapen på Nord-Vestlandet bør bedres, og Justisdepartementet arbeider derfor med sikte på etablering av en redningshelikopterbase i Florø med tilstedevakt fra oppstart.

Tiltak mot rusmiddelavhengighet innenfor kriminalomsorgen
En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte rusmiddelavhengige og regjeringen vil bevilge 5 millioner kroner til dette i 2007. Det tas sikte på å opprette rusmestringsenheter i noen fengsler i 2007. Enhetene vil gi innsatte bedre mulighet for rusbehandling og rehabilitering i fengselet.

S

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kompetansekrav til deltidsbrannmenn
Regjeringen ønsker å sikre at innsatspersonell ved branner og ulykker har tilfredsstillende kompetanse for de oppgaver som skal utføres. Forskriftsfestet krav til utdanning av brannpersonell gjelder i dag ikke for deltidspersonell og det foreslås at krav for deltidspersonell iverksettes så snart som praktisk mulig i 2007.

Krisestøtteenhet
Justisdepartementet har etablert en ny krisestøtteenhet som tilbyr støttefunksjoner til departementene og Regjeringens kriseråd.

Nødnett
Stortinget har besluttet utbygging av første trinn i et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden og planlegges ferdig utbygget i løpet av 2007.

Tilstedevakt ved redningshelikopterbasene
Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola og Banak. Regjeringen vil utvide tiltaket til også å gjelde redningshelikopterbasen på Bodø i løpet av 2. halvår 2007. Regjeringen bevilger 16, 5 mill. kr for å etablere døgnkontinuerlig tilstedevakt i Bodø og i tillegg bevilges 6,8 mill. kr til helårsvirkning av tilstedevakt ved redningshelikopterbasen på Banak som ble opprettet 1. juli 2006. Dermed er begge basene i Nord-Norge sikret døgnkontinuerlig tilstedevakt.

Regjeringen mener redningshelikopterberedskapen på Nord-Vestlandet bør bedres, og Justisdepartementet arbeider derfor med sikte på etablering av en redningshelikopterbase i Florø med tilstedevakt fra oppstart.

Nye soningsplasser
Regjeringen la i mai 2006 frem en plan for avvikling av soningskøen innen 2009, og vil som oppfølging av dette fremme forslag til lovendringer tidlig i 2007. Satsingen på kapasitetsutvidende tiltak videreføres i 2007 og det foreslås å øke bevilgningen knyttet til kriminalomsorgen med til sammen ca. 290 millioner kroner. Det foreslås å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 105,2 millioner kroner til videreføring av kapasitetsutvidelsene og styrkingen av friomsorgen i 2006, samt å øke soningskapasiteten med ytterligere 68 plasser i 2007. Disse kommer i tillegg til de 248 plassene som er vedtatt opprettet i 2006. Den samlede kapasitetsutvidelsen i 2006 og som er foreslått i 2007 er den største økningen i soningsplasser over en toårsperiode på svært lang tid. De nye soningsplassene i 2007 foreslås ved:

Ullersmo fengsel, 10 plasser
Hof fengsel, 4 plasser
Bruvoll leir, 10 plasser
Vik fengsel, 14 plasser
Ravneberget fengsel, 15 plasser
I tillegg foreslår regjeringen å etablere fengsel med 15 plasser i Fauske.

Videre foreslår Regjeringen å bevilge 134,5 millioner kroner til Halden fengsel som etter planen skal ha en kapasitet på 251 plasser når fengselet tas i bruk i løpet av 2009.

Soningsinnhold
For å opprettholde aktivitetsnivået og samtidig bedre muligheten til å følge opp unge innsatte, ble driftsrammene i kriminalomsorgen økt med 7 millioner kroner i 2006 som er videreført i 2007. Videre er bevilgningene til tilbud for domfelte/innsatte under Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og særlig Kunnskapsdeparte­mentet (KD) økt med til sammen om lag 35 millioner kroner i 2006. For 2007 foreslår Regjeringen bevilget om lag 27,75 millioner kroner, særlig for å styrke utdanningstilbudet for de innsatte, men også for å ivareta helse- og kulturtilbudet for innsatte. I tillegg foreslås å bevilge 5 millioner kroner til tiltak for innsatte med rusmiddelproblemer.

Som en del av de kriminalitetsforebyggende tiltakene, arbeides det med å videreutvikle forpliktende forvaltningssamarbeidsavtaler og å utrede en tilbakeføringsgaranti i tråd med Soria Moria-erklæringen.

T

Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak
Regjeringen er opptatt av å styrke rettssikkerheten til særlig utsatte grupper i samfunnet, og foreslår å øke bevilgningen til rettshjelp for å styrke lavterskeltilbudene til rettshjelpssøkende, som for eksempel Gatejuristen. Gatejuristen er et tiltak i regi av Kirkens Bymisjon og retter seg først og fremst mot stoffmisbrukere. Det foreslås å gi et samlet tilskudd på 0,75 millioner kroner til Menneskerettighetsalliansen og Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring til deres prosjektarbeid mot hatkriminalitet.

Ny tvistelov
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til domstolene med 17,5 millioner kroner til forberedelser til innføring av ny tvistelov med virkningstidspunkt fra 01.01.2008. Den nye loven forventes å gi en mer effektiv sivil rettspleie som gir raskere, billigere og riktigere tvisteløsning.

U

Utdanning av fengselspersonell
Etablering av nye fengselsplasser krever økt tilgang på kvalifisert personell. Det er derfor foreslått bevilget 36,7 millioner kroner som følge av økt klasseopptak i 2006 og 2007 ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

Ø

Økonomisk kriminalitet
Siden 2000 har det blitt anmeldt rundt 8 000 tilfeller av økonomisk kriminalitet i året, med unntak for 2003. Antallet anmeldelser var da nær det dobbelte på grunn av et særtilfelle av bedrageri. I 2005 gjaldt 8 100 anmeldelser økonomisk kriminalitet. Det er grunn til å anta at mørketallene er relativt store og at omfanget av økonomisk kriminalitet er langt større enn anmeldelsestallene indikerer. I 2005 mottok ØKOKRIM 4 900 rapporter om mistenkelige transaksjoner. Kamp mot denne kriminalitetstypen blir prioritert høyt. I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet blir oppmerksomheten særlig rettet mot kriminalitet innen konkurs, skatt og avgift, verdipapir og konkurranse. Regjeringen har gitt Embedsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) i oppdrag å sørge for at de ansvarlige institusjoner og virksomheter følger opp og iverksetter tiltakene i handlingsplanen.

Justisdepartementet vil videreføre arbeidet med å innføre det nye databasesystemet ELMO, som gir ØKOKRIM bedre muligheter for å følge opp meldinger om mistenkelige transaksjoner og legge til rette for at de i større grad kan benyttes i straffesaker og føre til flere inndragninger.

Det skal arbeides videre med kompetansehevende tiltak i politiet og legges til rette for at økoteamene i politidistriktene skal utvikle seg til kompetente og stabile fagmiljøer. Politihøgskolen vil i samarbeid med Politidirektoratet arbeide med å videreutvikle finansiell etterforskning som fag, med sikte på styrke undervisningen i dette faget ved Politihøgskolens grunnutdannelse. Regjeringen styrker også bevilgningen for å øke antall bistandsrevisorer, slik at dette blir en landsdekkende ordning.

Til toppen