A - Å for justissektoren

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Alternativ til vold (ATV)

 Regjeringen ønsker at behandlingstilbudet til voldsutøvere skal videreutvikles og gjøres landsdekkende. Alternativ til vold (ATV) vil i den forbindelse ha en sentral rolle. Derfor foreslår Regjeringen å øke tilskuddet med 5 millioner kroner i 2009, slik at det blir et ATV-tilbud 11 steder.

(Til toppen)

 

Barn og unge i fengsel

Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er det mellom fem og ti barn og unge i norske fengsler. Justisdepartementet planlegger etablering av et særskilt tilpasset tilbud til de yngste lovbryterne hvor alle andre alternativer til fengsel er undersøkt. Det arbeides blant annet med å etablere et slikt tilbud i Bergen og i Oslo-området. De nye tilbudene skal i sin utforming være tilnærmet like en bolig, uten fengselspreg. Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak. Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.

Se også: Kriminalomsorgen, Rusmestring, Vedlikehold av fengselseiendommene, Elektronisk soning

(Til toppen)

Barnehus

Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Det ble i 2007 opprettet en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling av barn – såkalte Barnehus – i Bergen og Hamar. I 2008 blir det opprettet Barnehus i Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Tilbudet vil etter dette være tilgjengelig i alle helseregioner og således landsdekkende. Innen utgangen av 2009 vil det i tillegg bli lagt til rette for å opprette Barnehus i Oslo.

(Til toppen)

 

Den rettsmedisinske kommisjon

Som følge av Regjeringens satsing på økt bruk av DNA i etterforskningen, er bevilgningen under særskilte straffesaksutgifter m.m. foreslått økt med 0,75 millioner kroner som følge av at det er lagt til grunn en økning i antall saker som skal behandles av Den rettsmedisinske kommisjon.

I forbindelse med investeringer i nytt IKT-utstyr for Den rettsmedisinske kommisjon foreslås det å øke bevilgningen til kommisjonen med 0,4 millioner kroner.

(Til toppen)

DNA-analyser

Fra 1. september 2008 er politiet gitt mulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen. DNA er et effektivt redskap for å oppklare flere forbrytelser. Regjeringen legger opp til sentral finansiering av DNA-analyser, noe som vil frigjøre ressurser ute i politidistriktene. Totalt foreslår Regjeringen å bevilge ca. 103 millioner kroner til DNA-reformen i 2009, herunder 1,35 millioner kroner til forberedelse av et nytt offentlig analyseinstitutt ved Universitetet i Tromsø.

(Til toppen)

 

Elektronisk hjemmesoning

Regjeringen foreslår å styrke kriminalomsorgen med 35 millioner kroner til helårsdrift av nye fengselsplasser i 2008 og prøveordningen med straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Prøveordningen er satt i gang høsten 2008 og skal etableres i Oslo, Vestfold, Hedmark, Rogaland, Sogn- og fjordane og Troms. Ordningen vil kunne gi en kapasitet tilsvarende om lag 130 fengselsplasser. En innsatt kan overføres til soning med elektronisk kontroll når det er fire måneder igjen til prøveløslatelse og når den innsatte har jobb eller tar utdanning. Dette vil gi en enklere overgang til livet utenfor fengsel. For dommer opp til fire måneder kan hele straffen sones med elektronisk kontroll. De fleste dommene i soningskøen er under 90 dager.

Se også: Kriminalomsorgen

(Til toppen)

 

Gjengkriminalitet

 

Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i perioden 2006 – 2008 årlig bevilget seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Satsingen har hatt postitiv effekt og kommer til å videreføres.

(Til toppen)

 

Gulating lagmannsrett

Regjeringen ønsker at Gulating lagmannsrett skal ha tidsriktige og funksjonelle lokaler som legger til rette for en effektiv saksavvikling og ivaretar hensynet til sikkerhet, tilgjengelighet og åpenhet. Nye domstolslokaler vil bidra til å sikre en god utnyttelse av justissektorens ressurser. Nye Gulating lagmannsrett vil bli oppført sentralt i Rådhuskvartalet i Bergen. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner til igangsetting av bygging av nye lokaler for Gulating lagmannsrett i 2009.

(Til toppen)

Jordskiftedomstolene 

Regjeringen er opptatt av at jordskiftedomstolene skal ha gode rammebetingelser i sitt arbeid. Jordskiftedomstolene står overfor betydelige rekrutteringsproblemer og et tiltagende utstyrsbehov. Regjeringen foreslår derfor å styrke jordskiftedomstolenes bevilgning med 20 millioner kroner til lønn og investeringer i nytt teknisk utstyr.

(Til toppen)

 

Konfliktrådene Regjeringen er opptatt av at konfliktrådene skal være et synlig og godt tilbud. I Soria Moria-erklæringen fremkommer det blant annet at Regjeringen vil ha økt bruk av konfliktråd for unge lovbrytere. Dette kan forebygge utviklingen av kriminell atferd og vil derfor være en viktig del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet, særlig blant barn og unge. Regjeringen vil styrke og videreutvikle konfliktrådsordningen. For å styrke bemanningen og legge til rette for ytterligere bruk av stormøter i konfliktrådene, foreslår Regjeringen at bevilgningen til konfliktrådene økes med 6 millioner kroner i 2009.

Kriminalitets-utviklingen


I 2007 ble det registrert 398 200 anmeldelser. Siden 2002 har registrerte forbrytelser og forseelser gått ned med om lag 40 000 anmeldelser.

Politiets prioriteringer påvirker særlig antall anmeldelser for narkotikalovbrudd. Antall grove narkotikaforbrytelser har økt noe. Seksual- og voldslovbrudd har store mørketall. Omfanget av voldslovbrudd var tilnærmet lik i 2007 og 2006. Det ble registrert en økning på hele 6 prosent i anmeldelser for voldtekt i 2007 sammenlignet med 2006. Innen vinningskriminaliteten er utviklingen de senere årene påvirket av økt bruk av alarmsystemer, både i motorkjøretøy og boliger. Det har her vært en nedgang i anmeldelsestallene.

3,7 prosent av befolkningen ble registrert som offer for et lovbrudd i 2006, flest var ofre for vinningslovbrudd. Levekårsundersøkelsen (utvalgsundersøkelse) viser at 5 prosent av befolkningen har vært utsatt for vold eller trusler om vold. Gjerningspersoner under 25 år står for 40 prosent av voldstilfellene. Nær en tredjedel av alle voldstilfellene skjer på arbeidsplassen.

(Til toppen)

 

Kriminalomsorgen

Regjeringen har nylig lagt frem St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding). Ett hovedbudskap i meldingen er bruk av straff som virker og bedre rehabilitering.

I stortingsmeldingen omtales innføring av en tilbakeføringsgaranti som varslet i Soria Moria-erklæringen. Tilbakeføringsgarantien innebærer ingen særrettigheter, men dreier seg om å bistå innsatte og straffedømte til å få utløst de rettighetene de allerede har som norske borgere, men som de som følge av fengslingen ikke får tilgang på. De viktigste elementene i tilbakeføringsgarantien er i stortingsmeldingen definert slik: 

 • Tilfredsstillende bolig
 • Muligheter for utdanning eller opplæring
 • Arbeid, arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester og virkemidler
 • Sosiale tjenester, herunder individuell plan
 • Helsetjenester, herunder nødvendig behandling for psykiske lidelser og rusproblemer
 • Økonomiske rådgivning og bistand ved gjeldsproblemer

Tilskuddet til frivillige organisasjoner foreslår regjeringen å øke med 1,5 millioner kroner i budsjettet for 2009. Deler av økningen skal benyttes til å øke tilskuddet til organisasjonen WayBack som har som formål å hjelpe løslatte til en lettere overgang til samfunnet.

Som ledd i Handlingsplan mot fattigdom har det i perioden 2005-2008 vært gjennomført forsøk med tettere individuell oppfølging av personer som trenger særlig bistand for å dra nytte av arbeidsrettede tiltak. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen i 2009, herunder å avsette 7,5 mill. kroner på Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett til forsøk med tettere individuell oppfølging i overgang fra fengsel til frihet.

Se også: Rusmestring, Vedlikehold av fengselseiendommene, Barn og unge i fengsel, Elektronisk soning

(Til toppen)

 

Nødnett

Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker.

Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Som følge av forsinkelsen vil det også i 2009 påløpe betydelige utgifter til arbeidet med utbygging av første trinn. Regjeringen foreslår derfor å bevilge om lag 561 millioner kroner til Nødnett i 2009. Etter den nye planen skal nødetatene i første utbyggingsområde ta Nødnett i operativ bruk i 2009.

Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av landsdekkende utbygging etter at første utbyggingstrinn er evaluert. Det legges opp til at de frivillige organisasjonene skal delta i visse perioder av første utbyggingstrinn for å sikre at evalueringen får tilstrekkelig bredde.

(Til toppen)

 

Omvendt voldsalarm

Justisdepartementet tar sikte på å legge fram et lovforslag i løpet av 2008 der elektronisk merking (omvendt voldsalarm) vil kunne pålegges i forbindelse med et ilagt besøksforbud. Det tas sikte på oppstart av pilotprosjekt våren 2009.

(Til toppen)

 

Oslo politidistrikt

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 38,2 millioner kroner (eksklusive lønns- og prisstigning) i forhold til saldert budsjett i 2008. Dette skal dekke 20 nye politistillinger fra høsten 2009, styrking av utlendingsforvaltningen og opprettelse av sivile stillinger, slik at politiutdannet personell kan frigjøres fra administrative oppgaver. Videre skal det dekke opprettelse av to politiposter og en styrking av Oslo politidistrikts bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

(Til toppen)

 

Politi og påtalemyndighet

Regjeringen foreslår å øke budsjettet med 788 millioner kroner (8,3 prosent). Økningen eksklusive pris- og lønnsvekst er 216 millioner kroner.

Styrkingen skal i hovedsak gå til:

 • Stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2009
 • Sivile stillinger
 • Økt opptak til 552 studenter ved Politihøgskolen
 • DNA-reformen
 • Styrket innsats innen asyl- og utlendingsfeltet
 • Økt bevilgning til Politiets sikkerhetstjeneste
 • Økt tilskudd til Alternativ til vold (ATV)
 • Styrking av Den høyere påtalemyndighet
 • Etablering av fire stillinger ved Kripos for å starte oppfølgingen av voldtektsutvalgets forslag i NOU 2008: 4 ”Fra ord til handling” om etablering av en ny landsdekkende spesialenhet (SEPOL)
 • Tilrettelegge for å opprette Barnehus i Oslo innen utgangen av 2009
 • Tilskudd til EUs grensekontrollbyrå Frontex
 • Styrket innsats ved Oslo politidistrikt for bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Se også: DNA-analyser, Nødnett, Oslo politidistrikt, Politiutdanning

(Til toppen)

 

Politiutdanning

Regjeringen vil ha en mer effektiv straffesakskjede og øker derfor opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 økes opptaket til 552 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter ved Politihøgskolen etter at den ble etablert. I den forbindelse foreslår Regjeringen å øke budsjettet til Politihøgskolen med 30 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2008.

Under Bondevik II-regjeringen (2002-2005) ble det tatt opp til sammen 1 128 studenter ved Politihøgskolen. I perioden 2006-2009 vil opptaket ved Politihøgskolen være på til sammen 1 776 studenter.

Politidirektoratet har utredet bemannings- og kompetansebehovet fram mot 2020. Utredningen konkluderer med at det er behov for å øke antall polititjenestemenn med 2 700 og antall sivilt ansatte med 1 000 innen 2020. Gjennom det høye opptaket på Politihøgskolen og bemanningsøkningen har Regjeringen fulgt anbefalingene i Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020”.

(Til toppen)

 

Rednings-helikoptertjenesten

 

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til redningshelikoptertjenesten med 63,7 millioner kroner i 2009.

Styrkingen innebærer en videreføring av dagens beredskap med døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på de fem eksisterende basene, og en ytterligere styrking av den totale beredskapen ved etablering av en ny base i Florø i 2009.

Regjeringen vil i 2009 videreføre arbeidet med prosessen for anskaffelse av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens helikoptre. Fremtidens redningshelikoptre skal velges gjennom utredningsarbeid og markedskonkurranse. Justisdepartementet har opprettet et eget prosjekt i Stavanger som bistår i dette arbeidet.

(Til toppen)

Rettshjelp

I Soria Moria-erklæringen tar Regjeringen til orde for å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp. I noen sakstyper er rettighetene til offentlig betalt juridisk bistand etter rettshjelpsloven forbeholdt personer med inntekt og formue under grenser fastsatt i forskriften til lov om fri rettshjelp. For å sikre enda flere tilgang på fri rettshjelp i slike saker, foreslår Regjeringen at inntektsgrensene for fri rettshjelp oppjusteres fra 230 000 kr til 246 000 kr for enslige og fra 345 000 kr til 369 000 kr for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Forslaget vil medføre at om lag 60 000 flere husstander enn i dag (ca. 10 prosent økning) får krav på rettshjelp i de sakstypene som har inntektsgrenser.  Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen til fri rettshjelp med 36,3 millioner kroner i 2009.

(Til toppen)

 

Rusmestring

En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte. I 2008 er det etablert rusmestringsenheter i Bodø, Stavanger og Ravneberget fengsler. Enhetene er styrket med både fengselsfaglige stillinger og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten og skal gi innsatte og domfelte bedre mulighet for rusbehandling og rehabilitering i fengselet. I 2009 foreslår Regjeringen å avsette til sammen 7 millioner kroner på Justisdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets budsjetter til etablering av ytterligere tre rusmestringsenheter. Med forslaget vil det kunne etableres rusmestringsenheter i alle kriminalomsorgens regioner, slik at tilbudet blir landsdekkende.

Etableringen av rusmestringsenheter skal også fremme innsattes og domfeltes mulighet til å gjøre seg nytte av straffegjennomføring etter straffegjennomføringsloven § 12 i behandlings- eller omsorgsinstitusjon. Fordi mange fengselsstraffdømte strever med flere og sammensatte problemer er § 12 et viktig tiltak i forbindelse med individuell rehabilitering av den domfelte for dermed å forebygge ny kriminalitet. Den foreslåtte styrkingen på 120 millioner kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til å øke kapasiteten og kvaliteten på tjenestene og redusere ventetiden for spesialisert rusbehandling, vil også komme innsatte med rusproblemer til gode.

For å gi kvinner et likeverdig tilbud som det som eksisterer for menn ved Oslo fengsel, foreslår Regjeringen å bevilge 2,5 millioner kroner i 2009 til et stifinnerprosjekt for kvinner ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Se også: Kriminalomsorgen, Vedlikehold av fengselseiendommene, Barn og unge i fengsel, Elektronisk soning

(Til toppen)

 

Saksbehandlingstid i straffesakskjeden

Politiets tall for straffesaksavvikling viser en generell positiv utvikling. Dette gjelder også saker med særskilte saksbehandlingsfrister.

I domstolene er det generelt en positiv utvikling. Tingrettene har nådd målene for gjennomsnittlig saksbehandlingstid i meddomsrettssaker og enedommersaker, og nærmer seg målet for sivile saker. Lagmannsrettene har redusert saksbehandlingstiden for samtlige sakstyper, men har ikke nådd målene for gjennomsnittlig saksbehandlingstid i noen av sakstypene.

Køen for ubetinget fengselsstraff er redusert fra
2 791 pr. 30. juni 2006 til 598 pr. 19. september 2008. Dette viser at de iverksatte tiltakene har hatt effekt og at man er på riktig vei i forhold til Regjeringens mål om å avvikle soningskøen.

(Til toppen)

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen foreslår å styrke den samlede bevilgningen til redningstjeneste, samfunnssikkerhet og beredskap i 2009 med 32 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2008 (eksklusive lønns- og prisstigning). Enkelte engangsutgifter i 2008 er ikke videreført i 2009.

Regjeringen foreslår å styrke redningshelikoptertjenesten med 63,7 millioner kroner. I tillegg foreslås det å styrke Sivilforsvarets bevilgning med fem millioner kroner til investeringer.

Se også: Sivilforsvaret, Stortingsmelding om brann

(Til toppen)

 

Sivilforsvaret Det er kartlagt et behov for å skifte ut gammelt utstyr og materiell i Sivilforsvaret. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen med fem millioner kroner til formålet. 

Soningsinnhold

Hovedutfordringen i kriminalomsorgen er å avvikle soningskøen og få mer innhold i soningen. Innenfor rammen av frihetsberøvelse har innsatte og domfelte den samme rett til tjenester og tilbud som befolkningen for øvrig. Bevilgningene til tilbud for domfelte/innsatte under Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og særlig Kunnskapsdepartementets (KD) budsjetter er økt med til sammen om lag 80 millioner kroner så langt i stortingsperioden, blant annet slik at det i 2007 ble etablert opplæringstilbud i alle fengsler.

I statsbudsjettet for 2009 foreslår Regjeringen å styrke rusbehandlingstilbudet for innsatte og domfelte ved opprettelse av tre nye rusmestringsenheter i tillegg til de tre som er etablert i 2008. Med forslaget vil tilbudet bli landsdekkende. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 2,5 millioner kroner til etablering av stifinnertilbud for kvinner ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringstalt. Økt bevilgning til rusbehandling på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett vil også komme innsatte og domfelte med rusproblemer til gode.

Se også: Kriminalomsorgen, Rusmestring, Vedlikehold av fengselseiendommene, Barn og unge i fengsel, Elektronisk soning.

(Til toppen)

 

Soningskøen

Hovedutfordringen i kriminalomsorgen er å avvikle soningskøen og få mer innhold i soningen. Kriminalomsorgen har vært prioritert både i budsjettet for 2006, 2007 og 2008.

Etter at 398 nye fengselsplasser allerede er opprettet eller under etablering i denne stortingsperioden, er køen for ubetinget fengselsstraff redusert fra 2 791 pr. 30. juni 2006 til 598 pr. 19. september 2008. Regjeringen foreslår for 2009 å bevilge 35 millioner kroner til helårs drift av de 87 nye fengselsplassene som åpner i 2008 og til prøveordning med straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Helårs drift gir økt kapasitet også i 2009 og vil bidra til at målet om at soningskøen kan avvikles innen sommeren 2009, kan oppnås.

Halden fengsel, som vil gi 251 nye fengselsplasser når fengselet står klar til bruk i 2010, vil bidra til å ivareta kriminalomsorgens fremtidige kapasitetsbehov. Regjeringen foreslår å bevilge 81 millioner kroner på Justisdepartementets budsjett til engangsinvesteringer og en byggebevilgning på 550 millioner kroner på Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett til Halden fengsel.

Se også: Soningsinnhold, Vedlikehold av fengselseiendommene, Barn og unge i fengsel, Elektronisk soning

(Til toppen)

Stortingsmelding om brann

Regjeringen vil legge frem en egen stortingsmelding om brann. Ambisjonen med meldingen er å ytterligere styrke brannsikkerheten i landet vårt og redusere antall omkomne som følge av brann.

(Til toppen)

 

Utlendingsforvaltningen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med totalt 60 millioner kroner til politiets arbeid på utlendingsfeltet. I revidert nasjonalbudsjett for 2008 ble det bevilget 40 millioner kroner for å kunne håndtere økte asylankomster, uttransporteringer og behandling av oppholdssaker. Bevilgningen foreslås videreført og økt med ytterligere 20 millioner kroner.

(Til toppen)

 

Vedlikehold av fengselseiendommene

Regjeringen foreslår å øke kriminalomsorgens budsjett med 78 millioner kroner til økt vedlikeholdsinnsats i fengslene. I tillegg foreslås kriminalomsorgens budsjett økt med 308,9 millioner kroner til dekning av kapitalelementet i husleien.

Regjeringen har besluttet å innlemme fengslene i den statlige husleieordningen under Statsbygg i 2009. Omleggingen inngår i arbeidet med å profesjonalisere eiendomsforvaltningen og legge til rette for et verdibevarende vedlikehold av statens eiendomsmasse. Egnede og godt vedlikeholdte lokaler er også viktige rammebetingelser for kvaliteten på straffegjennomføringen og for kriminalomsorgens tilrettelegging for tilbakeføringsgarantien. Justisdepartementet vil i 2009 prioritere å avvikle flermannsrommene ved Åna fengsel og erstatte disse med enmannsceller.

(Til toppen)

 

Voldsoffer-erstatningsloven

Regjeringen ønsker å bedre erstatningsordningene for volds- og kriminalitetsofre og deres pårørende. Regjeringen fremmet høsten 2007 forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven med ikrafttredelse fra 01.01.08. For å styrke voldsofrenes stilling ytterligere vil Regjeringen fremme en proposisjon i løpet av høsten 2008 om en økning av maksimumsbeløpet for utbetaling av voldsoffererstatning fra 20 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) til 40 G med virkning fra 1. juli 2009. Bevilgningen under erstatning til voldsofre er på denne bakgrunn foreslått økt med 4 millioner kroner i 2009.

(Til toppen)

 

Økonomisk kriminalitet

I 2006 ble politibudsjettet økt med blant annet 6,2 millioner kroner til Økokrim tilsvarende 11 årsverk for å styrke arbeidet med hvitvaskingsteam mv. Sammen med utvikling av nytt datasystem i Økokrim i forbindelse med hvitvaskingsmeldinger og skjerpet praktisering av inndraging av utbytte fra straffbare handlinger er innsatsen i kampen mot økonomiske kriminalitet økt betydelig. Ordningen med bistandsrevisorer er gjort landsdekkende fra og med 2007. Økokrim ble styrket med til sammen 30 millioner kroner for perioden 2007-2008 i forbindelse med en stor og omfattende straffesak om skattesvik.

Til ytterligere bekjempelse av økonomisk kriminalitet foreslås det bevilget 12 millioner kroner til Oslo politidistrikt i 2009 slik at det kan opprettes tre tverrfaglige etterforskningsteam.

(Til toppen)

 

Til toppen