Faktaark: Et krafttak for kriminalitetsofre

Regjeringen ønsker å styrke hjelpetilbudet til kriminalitetsofre ved å gi fornærmede og etterlatte i straffesaker styrkede rettigheter og tilby økt oppfølging og bistand.

Regjeringen foreslår blant annet å følge opp Fornærmedeutvalgets utredning (NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter) med forslag om å styrke fornærmedes og etterlattes stilling og rettigheter i straffesaker.

Det foreslås også at fornærmede og etterlatte skal gis styrket rett til informasjon og kontradiksjon gjennom hele straffesaksbehandlingen, utvidet rett til bistandsadvokat, bedre kontakt med politi og påtalemyndighet, utvidet rett til å være til stede i rettsmøter og flere rettigheter i forbindelse med gjenopptakelse av straffesaker.

Les hele faktaarket i pdf-format her.

Til toppen