Fylkesoversikt

Her finner du en fylkesvis oversikt over regjeringens satsing på justissektoren.

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Svalbard
Sør-Trøndelag
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Akershus

Omvendt voldsalarm
Justisdepartementet vil i løpet av første halvår 2008 fremme et lovforslag der elektronisk merking (omvendt voldsalarm) vil kunne pålegges i forbindelse med ilagt besøksforbud. Det skal gjennomføres et pilotprosjekt i Asker og Bærum politidistrikt med oppstart sommeren 2008.

Ullersmo fengsel
Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold ved Ullersmo fengsel.

Ila fengsel
Regjeringen foreslår å utvide Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt med 11 nye plasser med høyt sikkerhetsnivå.

Nødnett
Justisdepartementet har på bakgrunn i Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 104 (2004-2005) inngått kontrakt om leveranse og drift av landsdekkende nødnett med Siemens AS. Kontrakten ble 1. april 2007 overført det nye selskapet Nokia Siemens Networks AS.

Under planleggingsarbeidet har leverandøren avdekket at sentrale aktiviteter i deres leveranse vil ta mer tid enn forventet. Av kvalitetshensyn er det derfor gjennomført en revidering av planen for utbygging av selve radionettet. I henhold til revidert plan legges det til grunn at nettet blir klart til bruk i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikt november 2008, dvs. om lag åtte måneder forsinkelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.

(Til toppen)

Aust-Agder

Evjemoen
Regjeringen foreslår å etablere nytt fengsel med 20 plasser med lavere sikkerhetsnivå, ved å ta i bruk deler av bygningsmassen ved det nedlagte forsvarsanlegget Evjemoen leir.

(Til toppen)

Buskerud

Nødnett
Justisdepartementet har på bakgrunn i Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 104 (2004-2005) inngått kontrakt om leveranse og drift av landsdekkende nødnett med Siemens AS. Kontrakten ble 1. april 2007 overført det nye selskapet Nokia Siemens Networks AS.

Under planleggingsarbeidet har leverandøren avdekket at sentrale aktiviteter i deres leveranse vil ta mer tid enn forventet. Av kvalitetshensyn er det derfor gjennomført en revidering av planen for utbygging av selve radionettet. I henhold til revidert plan legges det til grunn at nettet blir klart til bruk i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikt november 2008, dvs. om lag åtte måneder forsinkelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.

(Til toppen)

Finnmark

Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til domstolene med ytterligere 7,6 millioner kroner til etablering og drift av Finnmarkskommisjonen samt etablering av Utmarksdomstolen for Finnmark. Det tas sikte på at Finnmarkskommisjonen skal oppnevnes i løpet av 2007, og at Utmarksdomstolen for Finnmark oppnevnes noe senere.

Statsadvokatene i Troms og Finnmark
I revidert nasjonalbudsjett for 2007 ble det opprettet et nytt statsadvokatembete i Troms og Finnmark. Nord-områdesatsingen de senere årene har ført til økt press på Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Kystvakten oppbringer flere fartøy og iretteføringen av denne type saker blir stadig mer krevende med kompliserte spørsmål og tunge interesser involvert. Tiltaket videreføres i 2008.

(Til toppen)

Hedmark

Barnehus
For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, ble det i 2007 opprettet prosjekter med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling. Det foreslås å øke bevilgningen til politiet med ca. 5,5 millioner kroner til etablering av ytterligere tre Barnehus, hvorav ett i Kristiansand, i 2008. Ordningen vil da være landsdekkende og etablert i alle helseregioner. I løpet av 2007 vil det bli etablert to Barnehus i henholdsvis Bergen og Hamar.

Pilotprosjekter - samarbeid
Departementet vil som ledd i bekjempelse av vold i nære relasjoner i løpet av 2008 etablere pilotprosjekter i Bergen og Hamar for å utvikle samarbeid mellom Barnehus og politiets spesialister på behandling av vold og overgrep. Det vil også bli etablert samarbeid med de regionale vold- og traumesentrene i helseregionene.

(Til toppen)

Hordaland

Barnehus
For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, ble det i 2007 opprettet prosjekter med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling. Det foreslås å øke bevilgningen til politiet med ca. 5,5 millioner kroner til etablering av ytterligere tre Barnehus (tidligere Barnas hus), hvorav ett i Kristiansand, i 2008. Ordningen vil da være landsdekkende og etablert i alle helseregioner. I løpet av 2007 vil det bli etablert to Barnehus i henholdsvis Bergen og Hamar.

Pilotprosjekter – samarbeid
Departementet vil som ledd i bekjempelse av vold i nære relasjoner i løpet av 2008 etablere pilotprosjekter i Bergen og Hamar for å utvikle samarbeid mellom Barnehus og politiets spesialister på behandling av vold og overgrep. Det vil også bli etablert samarbeid med de regionale vold- og traumesentrene i helseregionene.

(Til toppen)

Nordland

Politihøgskolen
Som et ledd i en langsiktig styrking av politiet skal det rekordhøye opptaket på 432 studenter ved Politihøgskolen videreføres i 2008.

(Til toppen)

Oslo

Kampen mot gjengkriminalitet
Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i 2006 og 2007 satt av seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats.  Den økte innsatsen skal videreføres i 2008. Resultatene så langt viser bl.a. at det foreligger 321 anmeldelser og det er utferdiget 60 forelegg. Det er foretatt beslag i flere hundre kilo narkotika, mer enn 50 våpen og store verdier i form av kontanter, smykker, leiligheter, biler med mer.

Økokrim
Økokrim har blitt styrket med 10 millioner kroner i 2007 og 20 millioner kroner i 2008 til etterforskning av en særskilt skattesak.

Oslo politidistrikt
Budsjettet til Oslo politidistrikt foreslås økt med om lag 74 millioner kroner i forhold til saldert budsjett i 2007. Helårsvirkningen av tiltak i revidert nasjonalbudsjett 2007 er videreført med 32 millioner kroner. Videre er budsjettet økt som følge av økt sakstall innen utlendingsforvaltningen, økt passproduksjon, styrking av arbeidet med bl.a. familievold og fornærmedes rettigheter.

Politihøgskolen
Som et ledd i en langsiktig styrking av politiet skal det rekordhøye opptaket på 432 studenter ved Politihøgskolen videreføres i 2008.

Økt opptak KRUS
Det vil i 2008 bli tatt inn fire ekstraordinære klasser eller 100 aspiranter ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Sammen med et ordinært opptak på seks klasser eller 150 aspiranter, vil opptaket til KRUS bli på 250 aspiranter i 2008. To av klassene vil bli gjennomført som et desentralisert undervisningsopplegg ved Ravneberget fengsel i Østfold og Åna fengsel i Rogaland.

Nødnett
Justisdepartementet har på bakgrunn i Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 104 (2004-2005) inngått kontrakt om leveranse og drift av landsdekkende nødnett med Siemens AS. Kontrakten ble 1. april 2007 overført det nye selskapet Nokia Siemens Networks AS.

Under planleggingsarbeidet har leverandøren avdekket at sentrale aktiviteter i deres leveranse vil ta mer tid enn forventet. Av kvalitetshensyn er det derfor gjennomført en revidering av planen for utbygging av selve radionettet. I henhold til revidert plan legges det til grunn at nettet blir klart til bruk i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikt november 2008, dvs. om lag åtte måneder forsinkelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.

(Til toppen)

Oppland

Gjøvik og Vestre Slidre
Regjeringen foreslår opprettelse av sju nye fengselsplasser, herav to plasser med høyt sikkerhetsnivå og fem plasser med lavere sikkerhetsnivå ved Gjøvik og Vestre Slidre fengsel.

(Til toppen)

Rogaland

Desentralisert KRUS-klasse
For å bidra til å sikre nok fagfolk til fengsler der behovet er størst, vil det bli gjennomført en desentralisert klasse i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) ved Åna fengsel.

KrAmi
Justisdepartementet vil i 2008 ta initiativ til å etablere to prosjekter etter KrAmi-modell, hvorav det ene i Rogaland. KrAmi er et svensk samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen, sosialtjenesten, arbeidsetaten og/eller utdanningsmyndighetene med sikte på å bistå tidligere innsatte med jobb eller utdannelse.

(Til toppen)

Sogn og Fjordane

Vik fengsel
Regjeringen foreslår å utvide Vik fengsel med sju nye plasser med lavere sikkerhetsnivå.

KrAmi i Årdal
Justisdepartementet vil i 2008 ta initiativ til å etablere to prosjekter etter KrAmi-modell, hvorav det ene er en utvidelse av ”Tenk tryggleik” i Årdal slik at fengsel og friomsorgskontor også deltar aktivt. KrAmi er et svensk samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen, sosialtjenesten, arbeidsetaten og/eller utdanningsmyndighetene med sikte på å bistå tidligere innsatte med jobb eller utdannelse.

Redningshelikopterbase i Florø
Regjeringen mener at redningshelikopterberedskapen på Nord-Vestlandet bør bedres, og har derfor besluttet å opprette en ny redningshelikopterbase i Florø med tilstedevakt fra oppstart fra 1. januar 2009.

(Til toppen)

Sør-Trøndelag

Trondheim fengsel
Regjeringen foreslår å bygge ti nye forvaringsplasser ved Trondheim fengsel innenfor ringmuren. De ti nye plassene vil ikke være klare til bruk før i 2009, men fem plasser vil være på plass tidlig i 2008 ved at plasser med høy sikkerhet midlertidig gjøres om.

Redningshelikoptertjenesten
Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola, Banak og Bodø. Regjeringen vil utvide tiltaket til også å gjelde redningshelikopterbasene på Ørland og Rygge medio 2008. Tilstedevaktordningen vil dermed være innført ved alle redningshelikopterbasene på fastlandet. Rygge vil fra samme tidspunkt etableres som fast base.

(Til toppen)

Svalbard

Svalbard-skatten
Regjeringen ønsker å bevare en robust norskbosetting på Svalbard. Det foreslås derfor endringer i skattesystemet for Svalbard med virkning fra 2008. Endringene vil gjøre skattesystemet mer tidsmessig og bedre tilpasset det ordinære norske skattesystemet og internasjonale rammebetingelser.

(Til toppen)

Troms

Statsadvokatene i Troms og Finnmark
I revidert nasjonalbudsjett for 2007 ble det opprettet et nytt statsadvokatembete i Troms og Finnmark. Nord-områdesatsingen de senere årene har ført til økt press på Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Kystvakten oppbringer flere fartøy og iretteføringen av denne type saker blir stadig mer krevende med kompliserte spørsmål og tunge interesser involvert. Tiltaket videreføres i 2008.

(Til toppen)

Vest-Agder

Overgangsbolig
Regjeringen foreslår videre å etablere 15 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå ved at det etableres overgangsbolig i Kristiansand.

Barnehus
For bedre å ivareta barn som har vært utsatt for overgrep, og oppklare flere av disse sakene, ble det i 2007 opprettet prosjekter med en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling. Det foreslås å øke bevilgningen til politiet med ca. 5,5 millioner kroner til etablering av ytterligere tre Barnehus, hvorav ett i Kristiansand, i 2008. Ordningen vil da være landsdekkende og etablert i alle helseregioner. I løpet av 2007 vil det bli etablert to Barnehus i henholdsvis Bergen og Hamar.

(Til toppen)

Vestfold

Sandefjord fengsel
I forbindelse med utvidelse av Ravneberget fengsel i Østfold med 9 nye fengselsplasser for kvinner, vil Sandefjord fengsel bli omgjort til overgangsbolig.

(Til toppen)

Østfold

Ravneberget fengsel
Regjeringen foreslår en utvidelse av Ravneberget fengsel med ni nye plasser med lavere sikkerhetsnivå.

Desentralisert KRUS-klasse
For å bidra til å sikre nok fagfolk til fengsler der behovet er størst, vil det bli gjennomført en desentralisert klasse i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) ved Ravneberget fengsel.

Halden fengsel
Regjeringen foreslår å bevilge 530 millioner kroner på Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett til bygging av Halden fengsel. Halden fengsel vil få 251 plasser som skal stå klar til bruk våren 2010.

Redningshelikoptertjenesten
Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola, Banak og Bodø. Regjeringen vil utvide tiltaket til også å gjelde redningshelikopterbasene på Ørland og Rygge medio 2008. Tilstedevaktordningen vil dermed være innført ved alle redningshelikopterbasene på fastlandet. Rygge vil fra samme tidspunkt etableres som fast base.

Nødnett
Justisdepartementet har på bakgrunn i Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 104 (2004-2005) inngått kontrakt om leveranse og drift av landsdekkende nødnett med Siemens AS. Kontrakten ble 1. april 2007 overført det nye selskapet Nokia Siemens Networks AS.

Under planleggingsarbeidet har leverandøren avdekket at sentrale aktiviteter i deres leveranse vil ta mer tid enn forventet. Av kvalitetshensyn er det derfor gjennomført en revidering av planen for utbygging av selve radionettet. I henhold til revidert plan legges det til grunn at nettet blir klart til bruk i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikt november 2008, dvs. om lag åtte måneder  forsinkelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.

(Til toppen)

Til toppen