Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesoversikt

Her finner du en fylkesvis oversikt over regjeringens satsing på justissektoren.

Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Troms
Vestfold
Østfold

Akershus

Overgangsbolig i Skedsmo kommune
Kriminalomsorgen arbeider med å etablere en ny overgangsbolig i Skedsmo kommune. Overgangsboliger er et ledd i den gradvise tilbakeføringen av innsatte og domfelte til samfunnet. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen.

Ullersmo fengsel
Justisdepartementet har fullført en utredning av ulike alternativer for et fremtidig Ullersmo fengsel. Regjeringen har besluttet at Ullersmo fengsel skal planlegges videre ut fra et moderniseringsalternativ hvor dagens kapasitet på 240 plasser beholdes og hvor bygg som skole, aktivitetsrom og celleavdelinger moderniseres. Justisdepartementet vil i 2010 igangsette neste fase i prosjektet der detaljene i et byggeprosjekt skal planlegges.

Nødnett
Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Leverandøren Nokia Siemens Networks er nå over to år forsinket i sin leveranse. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i bruk i løpet av 2010. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for å følge opp Nødnettleveransen og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten når det er levert. Det foreslås å bevilge ca. 389 millioner kroner for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn. 

(Til toppen)

Buskerud

Nødnett
Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Leverandøren Nokia Siemens Networks er nå over to år forsinket i sin leveranse. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i bruk i løpet av 2010. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for å følge opp Nødnettleveransen og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten når det er levert. Det foreslås å bevilge ca. 389 millioner kroner for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn. 

(Til toppen)

Finnmark

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
I 2007 ble det opprettet et servicesenter for utenlandske arbeidstakere på Tøyen i Oslo. Servicesenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektorat og har som formål å fungere som et felles kontaktpunkt hvor utenlandske arbeidstakere og/eller deres arbeidsgivere kan henvende seg for å fremme søknader. Prosjektet har vært vurdert som positivt og viktig i forhold til å legge til rette for arbeidsinnvandring. I 2009 ble det opprettet et tilsvarende Servicesenter i Stavanger og i Kirkenes. Kirkenes kjennetegnes ved en liten utlendingspopulasjon og et innslag av ufaglærte russiske borgere, og det er derfor foretatt tilpasninger i forhold løsningen i Oslo og Stavanger. Det legges ikke opp til en samlokalisering av etatene. Det prioriteres å få på plass faste samarbeidsmøter og koordinering mellom etatene slik at brukerne får en rask saksbehandling.

(Til toppen)

Hedmark

Hamar fengsel (St.Torfinn)
Hamar fengsel har 25 åpne plasser ved avdelingen St. Torfinn. Bygningsmassen er nedslitt og ikke tilpasset moderne fengselsdrift. Justisdepartementet vil i 2010 avklare behovet for nødvendig oppussing med eier og videreføre avdelingens kapasitet.

Økt opptak av studenter til Politihøgskolen
Regjeringen vil styrke politiet og øker derfor opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 økes opptaket til 720 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen. Med så store kull vil politiutdanningen foregå i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bodø er etablert som en egen avdeling. Kongsvinger og Stavern er underlagt avdelingen i Oslo.

Organisert kriminalitet
Vinningskriminalitet begått av mobile kriminelle gjenger har økt i de senere år. Bekjempelsen av kriminalitet begått av disse medfører flere utfordringer for politiet. Det skal etableres en egen ”innsatsstyrke” som skal bidra til en bedre koordinering mellom politidistriktene og raskere oppklaring av sakene. Kripos, Utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt vil være sentrale i denne styrken. Hedmark politidistrikt vil bli styrket med fem årsverk for å øke innsatsen mot organisert kriminalitet.

Spesialenheten for politisaker
Spesialenheten for politisaker skal sikre en lik og rettferdig behandling av saker som gjelder spørsmål om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Finstadutvalget påpeker i NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi at Spesialenheten for politisaker er underdimensjonert. Regjeringen foreslår derfor å styrke Spesialenheten for politisaker på Hamar med to stillinger fra høsten 2010. Bevilgningen til Spesialenheten for politisaker foreslås på denne bakgrunn økt med kroner 650 000 i 2010.

(Til toppen)

Møre og Romsdal

Hustad fengsel
Regjeringen vil etablere rusmestringsenhet ved Hustad fengsel og utvide fengselet med åtte nye fengselsplasser. Det må gjennomføres ombygginger ved fengselet før tiltakene kan settes i drift, etter planen innen utgangen av 2010.

(Til toppen)

Nordland

Økt opptak av studenter til Politihøgskolen
Regjeringen vil styrke politiet og øker derfor opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 økes opptaket til 720 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen. Med så store kull vil politiutdanningen foregå i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bodø er etablert som en egen avdeling. Kongsvinger og Stavern er underlagt avdelingen i Oslo.

Fengselskapasitet i Midtre Hålogaland politidistrikt
Regjeringen vil i 2010 vurdere aktuelle alternativer for fengselsplasser til Midtre Hålogaland politidistrikt. Politiets behov for varetektskapasitet og hensynet til effektiv drift, kan medføre et lokalt behov for fengselskapasitet selv om det ikke er behov for flere fengselsplasser på landsbasis.

(Til toppen)

Oslo

Oslo politidistrikt
Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 193 millioner kroner (12 prosent) fra saldert budsjett i 2009. Av dette utgjør pris- og lønnsvekst ca. 16 millioner kroner. Økningen skal blant annet dekke 20 nye politistillinger fra høsten 2010, 100 nye sivile stillinger opprettet i 2009 og 20 politistillinger opprettet i 2009.

Asyl- og utlendingsforvaltningen
For å håndtere den store asyltilstrømningen foreslår regjeringen å bevilge 150 millioner kroner til politiet. Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering skal bidra til å redusere antall identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet. Etablering av et nasjonalt ID-senter, lokale registreringsenheter og egen transportenhet er noen av de tiltakene som settes i verk. Politiets utlendingsenhet vil bli vesentlig styrket med disse tiltakene.

Seksuelle overgrep
Voldtektsutvalgets foreslo i NOU 2008: 4 Fra ord til handling å etablere en ny landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Regjeringen startet oppfølgingen av forslaget gjennom å etablere et miljø bestående av fire etterforskere ved Kripos fra annet halvår 2009. Kripos vil bli styrket med ytterligere fire årsverk i 2010 til dette arbeidet.

Miljø- og kulturminnekriminalitet
Regjeringen foreslår å styrke Økokrim med to årsverk til bekjempelse av miljø- og kulturminnekriminalitet.

Økonomisk kriminalitet
Regjeringen foreslår å styrke Økokrim med åtte årsverk i 2010 for å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet.

Organisert kriminalitet
Vinningskriminalitet begått av mobile kriminelle gjenger har økt i de senere år. Bekjempelsen av kriminalitet begått av disse medfører flere utfordringer for politiet. Det skal etableres en ”innsatsstyrke” som skal bidra til en bedre koordinering mellom politidistriktene og raskere oppklaring av sakene. Kripos, Utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt vil være sentrale i denne styrken.

Økt opptak av studenter til Politihøgskolen
Regjeringen vil styrke politiet og øker derfor opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 økes opptaket til 720 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen. Med så store kull vil politiutdanningen foregå i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bodø er etablert som en egen avdeling. Kongsvinger og Stavern er underlagt avdelingen i Oslo.

Nødnett
Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Leverandøren Nokia Siemens Networks er nå over to år forsinket i sin leveranse. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i bruk i løpet av 2010. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for å følge opp Nødnettleveransen og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten når det er levert. Det foreslås å bevilge ca. 389 millioner kroner for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.

(Til toppen)

Rogaland

Barnehus
Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig og bedre samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Det ble i 2007 opprettet en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling – såkalte barnehus – i Bergen og Hamar. I 2008 og 2009 opprettet regjeringen barnehus i Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo. I 2010 skal det opprettes barnehus i Stavanger.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
I 2007 ble det opprettet et servicesenter for utenlandske arbeidstakere på Tøyen i Oslo. Servicesenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektorat og har som formål å fungere som et felles kontaktpunkt hvor utenlandske arbeidstakere og/eller deres arbeidsgivere kan henvende seg for å fremme søknader. Prosjektet har vært vurdert som positivt og viktig i arbeidet med å legge til rette for arbeidsinnvandring. I 2009 ble det opprettet et tilsvarende Servicesenter i Stavanger og i Kirkenes. Politiet i Rogaland styrkes med to årsverk i 2010 for å øke bemanningen ved senteret i Stavanger.

(Til toppen)

Troms

DNA-reformen
Fra 1. september 2008 er politiet gitt mulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen. DNA er et effektivt redskap for å oppklare flere forbrytelser. Regjeringen legger opp til en sentral finansiering av DNA-analyser. Totalt er det bevilget ca. 103 millioner kroner til DNA-reformen i 2009. Inkludert i beløpet er også 1,35 millioner kroner til forberedelse av et nytt offentlig analyseinstitutt ved Universitetet i Tromsø.

Alternativ til vold
Det er et mål at stiftelsen Alternativ til vold skal ha et landsdekkende tilbud til voldsutøvere. I 2008 er det etablert/under etablering ATV-tilbud i Oslo, Sandvika, Langesund, Arendal, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I 2009 foreslås det å øke tilskuddet med fem millioner kroner, slik at tilbudet kan utvides med ytterligere fire steder (Hedmark/Oppland, Hordaland, Nordland og Troms).

(Til toppen)

Vestfold

Økt opptak av studenter til Politihøgskolen
Regjeringen vil styrke politiet og øker derfor opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 økes opptaket til 720 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen. Med så store kull vil politiutdanningen foregå i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bodø er etablert som en egen avdeling. Kongsvinger og Stavern er underlagt avdelingen i Oslo.

Organisert kriminalitet
Vinningskriminalitet begått av mobile kriminelle gjenger har økt senere år. Bekjempelsen av kriminalitet begått av disse medfører flere utfordringer for politiet. Det skal etableres en egen ”innsatsstyrke” som skal bidra til en bedre koordinering mellom politidistriktene og raskere oppklaring av sakene. Kripos, Utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt vil være sentrale i denne styrken.

(Til toppen)

Østfold

Asyl- og utlendingsforvaltningen
For å håndtere den store asyltilstrømningen foreslår regjeringen å bevilge 150 millioner kroner til politiet. Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering skal bidra til å redusere antall identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet. Etablering av et nasjonalt ID-senter, lokale registreringsenheter og egen transportenhet er noen av de tiltakene som settes i verk. Østfold politidistrikt vil bli styrket med 30 årsverk som følge av de tiltak som settes i verk.

Nødnett
Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Leverandøren Nokia Siemens Networks er nå over to år forsinket i sin leveranse. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i bruk i løpet av 2010. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for å følge opp Nødnettleveransen og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten når det er levert. Det foreslås å bevilge ca. 389 millioner kroner for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.

Halden fengsel
Regjeringen foreslår å øke Kriminalomsorgens budsjett med ca. 230 millioner kroner til Halden fengsel som åpner i april 2010. Halden fengsel får plass til 251 innsatte og gir 350 arbeidsplasser. Fengselet blir landets mest moderne og vil ivareta behovet for fengselskapasitet i østlandsområdet.

Dårlige levekår er dokumenterte risikofaktorer for tilbakefall til ny kriminalitet. Ved innsettelse i fengsel har ca. 60 prosent av innsatte og domfelte et rusmiddelproblem, 1/3 er bostedsløse og mange mangler utdanning og jobb. Bistand til å skaffe seg tilfredsstillende bolig, muligheter for opplæring eller utdanning, tilgang på arbeids- og velferdstjenester og sosiale tjenester er avgjørende for at de innsatte skal kunne hjelpes over til et nytt liv uten kriminalitet. Det er nødvendig både å gjøre noe med levekårene og å tilby tiltak som bidrar til endring i den domfelte selv. Halden som en moderne institusjon har egnede lokaler som legger godt til rette for rehabiliteringstiltak i fengsel.

Regjeringen skal etablere rusmestringsenhet ved Halden fengsel. Enheten vil gi et tverrfaglig rusbehandlings- og rehabiliteringstilbud.

For at innsatte skal få god mulighet til å ha kontakt med barna sine, er det bygget besøksleilighet og besøksrom. Det skal etableres servicetorg hvor innsatte kan få bistand fra ulike offentlige etater og frivillige organisasjoner som skal bidra til å sette dem i stand til å vende tilbake til et normalt liv etter endt straff.

Desentralisert KRUS-klasse
Det vil bli igangsatt en desentralisert klasse i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) ved Ravneberget fengsel fra januar 2010.

(Til toppen)

Til toppen