Skjønnsmidler til barnehager i 2004

Til alle landets kommuner/bydeler

Deres ref

Vår ref

Dato

200401863

16.04.2004

SKJØNNSMIDLER TIL BARNEHAGER I 2004

Vi viser til rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager i 2004. Over statsbudsjettets kapittel 856, post 65 Skjønnsmidler til barnehager er det i alt bevilget 485 mill kroner i 2004.

Ordningen med skjønnsmidler til kommunene er en del av oppfølgingen av barnehageforliket som ble inngått i Stortinget sommeren 2003. Skjønnsmidlene skal bidra til å sikre at forliket kan gjennomføres uten at det oppstår konflikt mellom utbygging, innføring av maksimalpris fra 1. mai 2004 og god kvalitet i barnehagene.

Kommunene har ulikt utgangspunkt med hensyn til barnehagedekning, kostnadsnivå og kommunal ressursbruk til ikke-kommunale barnehager. Kommunenes økte netto driftsutgifter som følge av barnehageforliket vil derfor variere. Skjønnsmidlene skal bidra til å utjevne disse forskjellene.

Skjønnsmidlene er et øremerket tilskudd som i sin helhet skal nyttes til drift av barnehager. Skjønnsmidlene vil bidra til at den samlede offentlige finansieringen av barnehagesektoren fra mai 2004 dekker om lag 80 prosent av de totale kostnadene. Dette er forutsatt i forliket. Midlene tildeles kommunene uten forutgående søknad. Midlene utbetales i to runder, første gang i slutten av april, andre gang i oktober.

Nærmere om første utbetaling av skjønnsmidler

De nye forskriftene som trer i kraft fra 1. mai 2004 endrer de økonomiske rammebetingelsene i barnehagesektoren. Gjennom plikten til økonomisk likeverdig behandling får kommunen et ansvar for å gi tilskudd til ikke-kommunale barnehager som sikrer at disse får dekket sine kostnader på det nivået som barnehagene faktisk hadde i 2003 (prisjustert). For flere kommuner betyr dette økte netto driftsutgifter. Skjønnsmidlene skal bidra til å kompensere for dette.

Første runde med tildeling tar utgangspunkt i de barnehageplassene som var i drift ved utgangen av 2003 og beregner kommunenes netto merutgifter i 2004, gitt uendret aktivitet. Det enstemmige barnehageforliket i Stortinget forutsetter at kommunene minst skal opprettholde sin egen ressursinnsats på 2003-nivå. Skjønnsmidlene skal ikke kompensere for redusert ressursbruk i kommunene.

For en nærmere redegjørelse for beregningsmåten viser vi til rundskriv Q-06/2004 kapittel 3.

Vedlagt følger en oversikt som viser kommunevis beregning av første tildeling av skjønnsmidler. Kolonnen helt til høyre viser hva den enkelte kommune vil få tildelt i første runde. De kommuner som kommer ut med 0 kroner i denne omgang har allerede en samlet offentlig finansiering (ordinært statlig driftstilskudd + kommunal ressursbruk) som er tilstrekkelig i 2004, gitt uendret aktivitet. Dette er i all hovedsak kommuner som ikke har hatt noen aktivitetsvekst i 2003.

Mye av behovet for økt offentlig finansiering ble dekket inn gjennom en betydelig økning i det statlige driftstilskuddet fra 1. august 2003. Tilskuddssatsene økte med 33 prosent i private barnehager og 19 prosent i offentlige barnehager. Nødvendig økning i kommunenes netto driftsutgifter i 2004 blir derfor relativt liten, og i hovedsak knyttet til aktivitetsveksten i 2003.

I første omgang utbetales totalt i underkant av 200 mill kroner. Midlene blir utbetalt via fylkesmennene, og skal være kommunene i hende senest 30. april.

Andre utbetaling av skjønnsmidler

De resterende skjønnsmidlene vil bli fordelt i oktober, i hovedsak basert på kommunenes økte netto driftsutgifter knyttet til nye barnehageplasser som tas i bruk i 2004. Vi viser til nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai. Før andre utbetaling vil fylkesmannen be kommunene om å rapportere inn gjennomført og planlagt utbygging i 2004. Det vil bli utarbeidet et eget skjema for dette.

Spørsmål knyttet til utbetaling av skjønnsmidlene kan rettes til fylkesmannen i det enkelte fylke. Generelle spørsmål om ordningen med skjønnsmidler i 2004 kan rettes til departementet på følgende e-postadresser: thorstein.ouren@bfd.dep.no eller siri.westgard@bfd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Margaret Sandvik (e.f.)

Thorstein Ouren

Kopi til:

Alle fylkesmenn

Kommunenes Sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo

Private Barnehagers Landsforbund, Postboks 23 Stormyra, 8088 Bodø

Institutt for kristen oppseding, Postboks 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Samskipnadsrådet, Studentsamskipnaden i Oslo, Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo

Til toppen