Skjønnsmidler til drift av barnehager - andre utbetaling

Andre tildeling av skjønnsmidler til barnehager utbetales i løpet av oktober. Departementet har sendt ut brev til alle landets kommuner med nærmere informasjon om kriterier og beregningsmåte. (07.10.04)

Alle landets kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

200403993-TOUS

07.10.2004

SKJØNNSMIDLER TIL DRIFT AV BARNEHAGER – ANDRE UTBETALING I 2004

Vi viser til rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004. Her beskrives formål, kriterier og beregningsmåte for statlige skjønnsmidler til kommunene knyttet til drift av barnehager. I 2004 er det lagt opp til to runder med utbetaling.

Første runde med utbetaling av skjønnsmidler ble gjennomført i april i år. Midlene kompenserte for kommunenes netto merutgifter knyttet til innføring av makspris og 30 pst søskenmoderasjon for alle søsken, plikten til likeverdig behandling og drift av nye barnehageplasser (kompensasjon for beregnet kommunal egenandel). Beregningsgrunnlaget var barnehageplasser som var i drift ved utgangen av 2003.

Andre utbetaling gjennomføres i løpet av oktober. Midlene vil bli utbetalt til kommunene innen utgangen av oktober måned. Grunnlag for andre tildeling vil først og fremst være knyttet til kapasitetsvekst i barnehagesektoren i 2004, dvs. nye plasser som tas i bruk i løpet av året. Skjønnsmidlene til nye plasser beregnes ut fra en gjennomsnittlig kostnad per nye heltidsplass for hhv. kommunale barnehager, ordinære ikke-kommunale barnehager og private familie familiebarnehager, fratrukket inntekter fra statstilskudd og foreldrebetaling. Formålet med midlene er dermed å kompensere for det som ellers ville vært kommunenes egenandel til drift av de nye plassene. Grunnlaget for beregning er barnehagerapporteringen fra kommunene til fylkesmennene per 20. september. Vi viser til eget brev av 17. september i år i forbindelse med denne rapporteringen, og legger nå til grunn at de opplysningene som er oversendt fylkesmannen er korrekte.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 11 mill kroner til barnehager. Disse midlene ble bevilget for å dekke merutgifter knyttet til endring i de nasjonale reglene for søskenmoderasjon. Endringen innebærer at søskenmoderasjon skal gis med minimum 30 prosent for søsken nr. 1 og minimum 50 prosent for søsken nr. 2 osv. (jf. forskrift om foreldrebetaling som trådte kraft 1.5.2004). Midlene blir fordelt til kommunene i forbindelse med andre skjønnsmiddeltildeling, og fordeles ut fra antall barn i barnehage i den enkelte kommunene. Det forutsettes dermed at andelen søsken i barnehage er den samme i alle kommuner.

Første utbetaling av skjønnsmidler i 2004 var basert på to beregninger. Den første beregningen vurderte behovet for skjønn i 2004 knyttet til de barnehagene som var i drift ved utgangen av 2002. Her ble regnskapstall fra den enkelte kommune og private barnehage for 2002 lagt til grunn. Den andre beregningen vurderte behovet for skjønnsmidler knyttet til nye plasser som ble tatt i bruk i 2003. Her er gjennomsnittskostnader lagt til grunn. I beregningen av skjønnsmidler knyttet til barnehager som var i drift ved utgangen av 2002 tok man med regnskapsførte inntekter fra andre kilder enn offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Et typisk eksempel på dette er private bedrifter som gir egne tilskudd til barnehagene de eier. Etter at skjønnsmidlene ble beregnet og utbetalt ble imidlertid forskriften om økonomisk likeverdig behandling endret, slik at kommunene iht. forskriften ikke har anledning til å avkorte sitt tilskudd mot inntekter som kommer gjennom tilskudd fra private eiere ol. Det betyr at en del kommuner har blitt underkompensert i forhold til forutsetningene, særlig kommuner med større private bedriftsbarnehager. Dette forholdet vil det bli justert for i forbindelse med andre utbetaling i oktober.

I den samme beregningen ble inntekter fra statstilskuddet i 2004 beregnet ut fra tilskuddssatsene som gjelder for private barnehager også for statlige og fylkeskommunalt eide barnehager, mens disse er berettiget til satser som gjelder for offentlige barnehager. Dette betyr at inntektene fra statstilskuddet har blitt overvurdert, og behovet for skjønnsmidler dermed for lavt beregnet. Det gjøres nå en ny beregning for de kommunene som ved utgangen av 2002 hadde barnehager eid av stat eller fylkeskommune. Dersom den nye beregningen viser at første utbetaling er blitt feil pga dette forholdet, vil beløpet bli justert nå i forbindelse med andre tildeling.

Som nevnt over vil utbetalingen være gjennomført innen utgangen av oktober. Midlene til den enkelte kommune utbetales via fylkesmannen på samme måte som i april. Kommunene vil få tilgang til grunnlaget for beregningene, og har anledning til å få korrigert det tildelte beløp dersom det kan avdekkes rene regnefeil. Når det gjelder beregning av skjønnsmidler til nye plasser i 2004 så er kommunene selv ansvarlig for at de opplysningene som er innrapportert per 20. september er korrekte.

Kommunen skal føre skjønnsmidlene i kommunenes driftsregnskap (kontoklasse 1) på funksjon 201 Førskole. Skjønnsmidlene inntektsføres i sin helhet på art 810 Andre statlige overføringer. Kommunen skal videre behandle skjønnsmidlene som en del av kommunens egenfinansiering av barnehagene. Forskrift om likeverdig behandling gir kommunene plikt til å yte et kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager som ikke får dekket sine kostnader gjennom andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det kommunale driftstilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgiftsføres på funksjon 201, art 370, uavhengig av om tilskuddet er finansiert ved skjønnsmidler eller ved kommunenes frie inntekter.

Skjønnsmidlene skal i sin helhet brukes til drift av barnehager. Departementet vil legge KOSTRA-rapporteringen for 2004 til grunn for kontroll med bruken av midlene. Det kan også være aktuelt å gjennomføre mer detaljerte stikkprøvekontroller i enkeltkommuner. Det vises for øvrig til rundskriv Q-06/2004 kap. 5 og 6.

Med vennlig hilsen

Eli Sundby (e.f.) Thorstein Ouren

Avdelingsdirektør Seniorrådgiver

Kopi til:

Alle fylkesmenn

Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Kommunenes Sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

Private Barnehagers Landsforbund, Postboks 23 Stormyra, 8088 Bodø

Til toppen