Innhenting av opplysninger om antall barn i barnehager

Alle landets kommuner/bydeler

Deres ref

Vår ref

Dato

200501563-/TOUS

04.05.2005

Innhenting av opplysninger om antall barn i barnehage per 20. mai og forventet utbygging resten av året

Som tidligere varslet vil departementet i 2005 gjennomføre tre runder med rapporteringer fra kommunene om barnehageutbygging. Første runde ble gjennomført i januar, da kommunene rapporterte prognosetall for utbygging i 2005.

Andre runde gjennomføres nå i mai. I denne rapporteringen skal kommunene oppgi status for antall barn med barnehageplass per 20. mai samt forventet utbygging for perioden fra 20. mai og ut året.

Tredje rapportering gjennomføres i september.

Kommunenes rapportering er sentral og viktig informasjon for departementet i arbeidet med oppfølging av barnehageforliket i Stortinget. Opplysningene benyttes også i forbindelse med beregning av offentlige tilskudd, herunder økte skjønnsmidler som følge av aktivitetsvekst i 2005 (jf. departementets rundskriv Q-06/2005).

Brev og skjema til kommunene sendes ut via fylkesmennene.

Kommunene fyller ut alle opplysninger og returnerer skjemaet til fylkesmannen innen 10. juni 2005.

Nedenfor gis nærmere retningslinjer for utfylling av skjemaet. Ytterligere spørsmål rundt denne rapporteringen kan rettes til fylkesmannen.

Nærmere om utfylling av skjemaet

Antall barn i barnehage per 20. mai 2005

På skjemaets del I ber vi kommunen gi detaljerte opplysninger om antall barn som har barnehageplass i hhv. kommunale barnehager, ordinære ikke-kommunale barnehager og private familiebarnehager, fordelt etter alder og oppholdstid per uke. Telletidspunktet skal være per 20. mai 2005. De ulike barnas alder følger fødselsåret.

Ikke-kommunale barnehager er alle barnehager eid av stat, fylkeskommune eller private. Private familiebarnehager registreres separat i pkt. 3 Antall barn i private familiebarnehager. Dersom kommunen også har barn i kommunalt eide familiebarnehager inkluderes disse under pkt. 1 Antall barn i kommunale barnehager.

Nye barnehageplasser som forventes tatt i bruk i perioden 20. mai til 31. desember 2005

Rapportering på skjemaets del II skal omfatte all forventet etablering i ordinære barnehager og familiebarnehager, og etablering både i kommunal og ikke-kommunal regi. Ikke-kommunale barnehager er alle barnehager som eies av stat, fylkeskommune eller private.

Vi ber om brutto etablering, dvs. alle nyopprettede plasser i kommunen.

I skjemaets del II brukes begrepet ”heltids plasser” for barn over og under tre år. Vi ser at det kan være vanskelig for kommunene å anslå hvordan oppholdstidsstrukturen vil utvikle seg i løpet av året og hvor mange flere barn som vil få plass i barnehagene som følge av framtidige nyetableringer.

Ved å be om en rapportering av antall heltids plasser, ønsker departementet å anslå den forventede kapasitetsøkningen i barnehagesektoren fra mai og ut året – uavhengig av hvorvidt den økte kapasiteten går til å øke oppholdstiden for de barna som allerede har plass i barnehage eller til å gi plass til flere barn.

En ny heltidsplass defineres som en plass med ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Vi ber om rapport på hvor mange slike plasser det planlegges opprettet i kommunen i perioden 20. mai til 31. desember 2005, uavhengig av hvor mange barn som etter opptak vil komme til å dele disse plassene. Dersom en barnehage for eksempel utvides med én avdeling hvor det kan tas inn 16 barn med 41 timers ukentlig oppholdstid eller mer, er det tallet 16 som skal rapporteres selv om kommunen regner med at avdelingen vil bli fylt opp med mer enn 16 barn.

I de tilfellene der det er planlagt å etablere barnehageplasser som per definisjon er deltidsplasser, for eksempel i korttidsbarnehager, ber vi om at disse plassene så langt det er mulig regnes om til heltids plasser med en ukentlig oppholdstid på 41 timer. Dersom det for eksempel opprettes 10 plasser i en korttidsbarnehage med 5 timers åpningstid pr. dag, representerer dette en kapasitetsøkning på 250 timer pr. uke. Dette omregnes til 6 heltidsplasser (250 dividert på 41). Merknader til utregningene kan eventuelt gis i kommentarfeltet på skjemaet.

Med hilsen

Eli Sundby (e.f.)

Thorstein Ouren

Vedlegg: Rapporteringsskjema

Kopi til:

Alle fylkesmenn

KS, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Private Barnehagers Landsforbund, Postboks 23 Stormyra, 8088 Bodø

IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Postboks 2623 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Samskipnadsrådet, Studentsamskipnaden i Oslo, Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo

Stiftelsen Kanvas, Møllergt. 12, 0179 Oslo

Til toppen