Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2006

Kommunene har en plikt til å sørge for økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle kommuner og bydeler har fått tilsendt brev som gir noen foreløpige retningslinjer for kommunens arbeid med utmåling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2006.

Kommuner og bydeler

Deres ref

Vår ref

Dato

200504451-/SENS

19.12.2005

Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2006

Kommunene har en plikt til å sørge for økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Dette er regulert i forskriften om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, som pålegger kommunene som en hovedregel å dekke kostnader som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. I tillegg er det et krav at kommunens tilskudd skal sørge for at det samlede offentlige tilskuddet utgjør minimum 85 prosent av det tilsvarende barnehage eid av kommunen i gjennomsnitt mottar.

Barne- og familiedepartementet gir i dette brevet noen foreløpige retningslinjer for kommunenes arbeid med utmåling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2006.

Departementet utarbeidet i 2004 en veileder og en regnearkmodell til hjelp for kommunene når de skal beregne tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Veilederen og regnearkmodellen ble revidert for 2005, og det ble laget et tillegg i forbindelse med en endring av forskriften fra 1. august 2005. Barne- og familiedepartementet vil i januar 2006 sende ut en revidert veileder og regnearkmodell for 2006.

Kommunene må i sin beregning av tilskudd til private barnehager i 2006 bl.a. legge inn årsmeldingstall per 15.12.2005. Nye regnskaps- og budsjettall for private og kommunale barnehager vil også være viktig grunnlagsmateriale. Dette materialet foreligger ikke rundt årsskiftet. Kommunene må derfor for de første månedene i 2006 framskrive tilskuddet som er gitt ikke-kommunale barnehager i 2005 (etter forskriftsendringen 1. august 2005), justert for en pris- og kostnadsvekst på 2,8 prosent i 2006. Kommunen må på denne måten legge til rette for en sikker finansiering av de ikke-kommunale barnehagene uten unødig opphold i utbetalingene. Dette er særlig påkrevd fordi den nye, reduserte maksimalprisen på 2250 kroner per måned og 24 750 kroner i året blir innført fra 1. januar 2006.

Når det nødvendige grunnlagsmaterialet foreligger, må kommunene så raskt som mulig beregne og utbetale tilskudd for 2006 i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer, slik de framgår av forskriften om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd og departementets veileder. Kommunene kan da avregne det utbetalte tilskuddet som er basert på videreføring av tilskuddet i 2005 mot resultatene av en ny beregning av tilskudd i 2006.

Redusert maksimalpris fra 1. januar 2006 kompenseres fullt ut gjennom en økning av satsene for det statlige, ordinære driftstilskuddet. Kommunens minimumsplikt er imidlertid å sørge for at ikke-kommunale barnehager mottar 85 prosent av det tilsvarende barnehage eid av kommunen mottar i samlet offentlige finansieringen av kommunens egne barnehager. For de private barnehagene som har krav på 85 prosent av det kommunen mottar, vil det økte statstilskuddet innebære at kommunen i utgangspunktet vil kunne avkorte sitt tilskudd noe. Barnehager som for å få dekket sine kostnader trenger mer enn 85 prosent av det kommunens barnehager mottar, har krav på tilskudd etter kostnadsdekningsprinsippet. For disse barnehagene vil ikke økningen i statstilskuddet påvirke kommunens finansieringsplikt.

Bevilgningen til skjønnsmidler for 2006 er ikke redusert som følge av at kommunene vil kunne avkorte sitt tilskudd. Bevilgningen til skjønnsmidler for 2006 er derfor tilstrekkelig til at kommunene minimum kan gi tilskudd på samme nivå i 2006 som i 2005. Departementet forutsetter derfor at for barnehager som får tilskudd etter minimumskravet i forskriften om 85 prosent av det kommunens barnehager mottar, må kommunene minimum opprettholde sitt tilskudd fra 2005, dersom nye beregninger tilsier et lavere tilskudd i 2006. Departementetvilstillevilkår om dette ved tildeling av skjønnsmidler for 2006. Dersom kommunene ikke oppfyller dette vilkåret, vil departementet vurdere å endre forskriften om likeverdig behandling i retning av økt finansieringsansvar for kommunene.

Med hilsen

Marit Rønning (e.f.)

Sølvi Mathiesen

Til toppen