Innspill om rapportering og dokumentasjon i skolen

Kunnskapsdepartementet (KD) og KS har tidligere invitert til innspill til prosjektrapporten «Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren». Fristen for å komme med innspill er utløpt.

Innspillene vil bli brukt i KDs og KS videre arbeid med å redusere kravene til rapportering og dokumentasjon i skolesektoren.

KD vil for eksempel gå gjennom ulike lovkrav og se på utformingen av felles nasjonalt tilsyn for å sikre at det ikke medfører unødvendig dokumentasjon. 

Både KD og KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å bruke rapporten til en kritisk gjennomgang av egne rutiner.

Rapporten er utarbeidet av ideas2evidence og Vista analyse og er et felles FoU-prosjekt for departementet og KS.

Prosjektets formål har vært tredelt: For det første å kartlegge det samlede dokumentasjons- og rapporteringsomfanget i skolen, for det andre å identifisere styrker og svakheter ved dagens dokumentasjons- og rapporteringsomfang, og for det tredje å fremme forslag til forbedringer, herunder hva som kan prioriteres bort.

Det samlede kravet er stort. Det var ikke mulig å få med alle krav fra ulike lovverk, slik at prosjektet underveis ble avgrenset til primært å gjelde krav knyttet til skolelovgivningen.

Rapporten fra prosjektet viser at det er stor forståelse for nødvendigheten av dokumentasjon og rapportering, men det samlede omfanget blir for stort.

Kravene som omtales i rapporten er delt i tre grupper:

For det første dokumentasjonskrav som følger av lov og forskrift for å sikre elevenes velferdsstatlige rettigheter til skolefaglig opplæring og et godt arbeids- og læringsmiljø. De viktigste rettighetene er hjemlet i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven, læreplanverket og forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. I tillegg må skoler og skoleeiere etterleve forvaltningsloven, offentlighetsloven og andre generelle lover og forskrifter knyttet til offentlig forvaltning. Dokumentasjonen skal i utgangspunktet ikke rapporteres til noen, men kunne forelegges som skriftlige dokumenter ved forespørsel fra innbyggerne eller offentlige myndigheter. Eksempel på det siste er tilsyn.

For det andre pålagte rapporteringskrav som følger av nasjonale myndigheters behov for dokumentasjon av kvalitetsutviklingen i skolen. Dette består hovedsakelig av obligatoriske og frivillige prøver og undersøkelser, og for eksempel i Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

For det tredjedokumentasjons- og rapporteringskrav som kan følge av lokalt eller nasjonalt initiert kvalitetsutviklingsarbeid. Det kan være aktiviteter som den enkelte skoleeier eller skole selv tar initiativ til eller velger å delta i, i samarbeid med nasjonale, regionale og andre lokale myndigheter eller universitets- og høyskolesektoren. Eksempler på dette er Ny Giv, Vurdering for læring, eller ordningen med veilederkorps. Dette er en del av arbeidet med kvalitetsutviklingen i skolen, hvor kravene til dokumentasjon og rapportering kun utløses dersom skoler eller skoleeiere frivillig velger å delta.

Vi ønsker kommentarer til rapportens konkrete forslag i skjemaet under.
Vi ønsker også andre innspill som kan bidra til redusert dokumentasjon og rapportering i skolesektoren.

Kommentarer og innspill skrives inn i skjemaet under

1- 15 er rapportens konkrete forslag.
16 - 21 åpner for mer generelle synspunkter knyttet til dokumentasjon og rapportering.

Frist for innspill og kommentarer er 20. april 2015.

1. Forskrift til opplæringslova § 3-39. Forsvarlig system for føring av karakterer og fravær.

Forslag: Beholdes, eksisterende praksis vurderes.

2. Forskrift til opplæringslova § 3-7 Varsling. Informerer elev og foresatte om mulig tap av rett til halvårsvurdering, eller nedsatt karakter i orden og oppførsel.

Forslag: Prioriteres bort.

3. Opplæringsloven § 5-4, første ledd, tredje setning. Dokumentasjon av at tiltak innenfor ordinær opplæring er vurdert og eventuelt prøvd ut, før det gjennomføres sakkyndig vurdering.

Forslag: Beholdes, eksisterende praksis vurderes.

4. Opplæringsloven §§ 5-1 og 5-3. Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning. Opplæringsloven § 13-10. Gir skoleeier dokumentasjonsansvar. Forslag: Beholdes.

5. Opplæringsloven § 5-5 For elever med vedtak om spesialundervisning: Individuell opplæringsplan (IOP), årlig oversikt over opplæringen som eleven har fått og vurdering av elevens utviklingsplan.

Forslag: Beholdes.

6. Opplæringsloven §§ 2-8 fjerde ledd og 3-12 fjerde ledd. Kartlegging og dokumentasjon av norskferdigheter hos elever med annet morsmål enn norsk og samisk.

Forslag: Kravet frafalles for elever som tidligere ikke har mottatt norskopplæring, beholdes for øvrig, eksisterende praksis vurderes.

7. Opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12 Enkeltvedtak særskilt språkopplæring.

Forslag: Beholdes.

8. Forskrift til opplæringsloven § 3-1. Rett til løpende og systematisk underveisvurdering og sluttvurdering, og rett til dokumentasjon av opplæringen. Opplæringsloven § 13-10. Gir skoleeier dokumentasjonsansvar.

Forslag til endringer:

• Skoleeier må stille krav til leverandører om at digitale dokumentasjonsverktøy og læringsplattformer må være kompatible.

• Det bør utvikles nasjonale, veiledende maler for skriftlig underveisvurdering.

• Krav om skriftlig underveisvurdering bør reduseres til et minimum.

9. Opplæringsloven § 9a-2, andre ledd, andre setning og fjerde ledd Dokumentasjon av at det fysiske miljøet er tilfredsstillende dersom miljøet ikke er i samsvar med de faglige normene.

Behandle henvendelser fra elev, foreldre, råd og utvalg ved skolen om å rette på fysiske forhold etter reglene om enkeltvedtak.

Forslag: Beholdes.

10. Opplæringsloven § 9a-3, tredje ledd. Behandle henvendelser fra elev eller foreldre om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet etter reglene om enkeltvedtak.

Forslag: Beholdes, eksisterende praksis vurderes.

11. Opplæringsloven § 9a-4 Systematisk arbeid for å fremme helsen, miljøet og sikkerheten til elevene (internkontroll).

Forslag: Beholdes.

12. Opplæringsloven § 9a-6 Informasjonsplikt og uttalerett for utvalg, elevråd og foreldreråd om alle forhold ved skolen, må kunne fremlegge dokumentasjon.

Forslag: Beholdes.

13. Opplæringsloven § 15-3 Opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Forslag: Beholdes.

14. Forskrift til opplæringsloven § 2-2. Rapportering fra kommunen og fylkeskommunen om tilstanden innenfor opplæringen.

Forslag: Beholdes, eksisterende praksis vurderes.

15. Forskrift til Opplæringsloven §§ 2-3 og 2-4 Nasjonale undersøkelser om læringsmiljøet for elevene, prøver, utvalgsprøver og andre undersøkelser.

Forslag: Elevundersøkelsen gjøres enten frivillig eller antall obligatoriske spørsmål reduseres. Kartleggingsprøver endres fra obligatorisk til frivillige. Nasjonale prøver beholdes.

Andre kommentarer til anbefalingene:

16. Generelle kommentarer til dokumentasjon av individuelle rettigheter.

17. Kommentarer til behovet for dokumentasjon og rapportering for å sikre godt hjem-skole-samarbeid.

18. Kommentarer til behovet for dokumentasjon og rapportering for at skoleeier skal kunne ivareta sitt skoleutvikleransvar.

19. Kommentarer til behovet for dokumentasjon og rapportering for at skoleeier skal kunne dokumentere at kravene i lov og forskrift blir oppfylt.

20. Innspill til IKT-løsninger for dokumentasjon og rapportering.

21. Andre kommentarer:

Til toppen