Manifest mot mobbing

Invitasjon til samarbeid mot mobbing

Ved å registrere dere nedenfor vil deres kommune bli en del av manifestsamarbeidet og dere vil forplikte dere til blant annet aktivt å arbeide for gode oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Vi forplikter oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Nå inviterer vi deres kommune til å bli med
på manifestsamarbeidet!

 

Manifest mot mobbing (2011-2014) skal bidra til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Det   viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Partene i Manifest mot mobbing bistår det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing.

Arbeidet mot mobbing krever lokal handling og må forankres på lokalt politisk nivå.

Ved å registrere dere nedenfor vil deres kommune bli en del av manifestsamarbeidet og dere vil forplikte dere til blant annet aktivt å arbeide for gode oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Vi oppfordrer dere til å gjøre dette til et bredt samarbeidsprosjekt i kommunen, som forankres hos ordfører og inkluderer relevante lokale parter. Vi har åpnet for at dere kan ta hensyn til lokale behov og finne frem til lokale løsninger.

Ved å sende skjemaet under vil deres kommune bli registrert som lokal part i Manifest mot mobbing. Når skjemaet er fylt ut og registrert vil dere få tilsendt et lokalt Manifest som bevis på at dere er med som manifestpart.

Lokalt manifest i papir tilsvarer det skjema dere fyller ut nedenfor, men med deres opplysninger flettet inn. Dette lokale manifestet må signeres av ordfører.

Lykke til med arbeidet mot mobbing!
Med vennlig hilsen
Partene i Manifest mot mobbing

Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldre-
utvalget for barnehager har undertegnet
et nasjonalt manifest mot mobbing .


Navn på kommune:

Fylke:

slutter seg til den nasjonale satsingen for å styrke arbeidet for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn og unge. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing.

Vi skal arbeide for at:

Barnehager, skoler, fritidsmiljøer og andre steder barn og unge oppholder seg er mobbefrie soner.

Barnehager og skoler jobber aktivt forebyggende ved å styrke barn og unges sosiale kompetanse og motarbeider alle former for mobbing og utestengning.

Ledere på alle nivåer tar ansvar og har nulltoleranse for mobbing.

Alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø samarbeider systematisk og målrettet mot mobbing.

Det skal finnes planer, kompetanse og etablerte rutiner for forebygging og håndtering av mobbing ved alle skoler.

I vår kommune skal vi arbeide spesielt med (skriv gjerne inn flere temaer):

Vi vil følge opp arbeidet gjennom aktuelle undersøkelser og kartlegginger, blant annet

drøfting av Elevundersøkelsen som kommer hvert år

drøfting av den årlige tilstandsrapporten for grunnopplæringen (jf opplæringsloven §13-10 og privatskoleloven § 5-2).

Navn på ordfører:

Parter i vår kommune:

Til toppen