Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skjema for å foreslå medlem til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) eller Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Viktig info: Les igjennom høringsbrevet og følg instruksjonen for å sende inn skjemaet. Skjemaet er nederst på denne siden.

Funksjonstiden for utvalgene er fire år. Det tas sikte på at nye utvalg er opprettet innen 1. januar 2020. Funksjonstiden vil være til og med 2023.

Formålet til FUB og FUG er å på nasjonalt nivå synliggjøre foreldreressursen og sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker, og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. Utvalget skal også bidra til å veilede og informere foreldre om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan. Medlemmene skal gjennom deltakelse i utvalget dele egne erfaringer fra barnehage/skole med hverandre og med samarbeidspartnere. En viktig del av arbeidet er å fremme synspunkter fra foreldrenes ståsted overfor nasjonale myndigheter. Dette skjer også utenom utvalgsmøtene, og medlemmene må påregne noe arbeid mellom utvalgsmøtene.

Utvalgene har et fast sekretariat lokalisert i Bø. Vervet som utvalgsmedlem innebærer deltakelse på utvalgsmøter. Det er 4-6 møter i året. Utvalgsmøtene går oftest over to dager, av og til er det dagsmøter.  I disse møtene fatter utvalgene egne vedtak om saker knyttet til samarbeid mellom hjem og barnehage eller hjem og skole, herunder hvem og hvordan sakene skal følges opp. Utvalgsmøtene er utvalgets arena for å ivareta og videreutvikle utvalgets arbeid, og deltagelse må derfor prioriteres av medlemmene.

Det er videre ønskelig at utvalgsmedlemmene deltar i ulike fag- og referansegrupper og på faste møter med aktuelle samarbeidspartnere som Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, KS, Skolelederforbundet, Barneombudet, m.fl. Hvem som deltar avgjøres i utvalgsmøtet.

For å fremme utvalgets syn vil det også være ønskelig med deltakelse på konferanser, i stortingshøringer og i debatter m.v. Dette vil gjelde både lokalt og sentralt.  

Utvalgsarbeidet vil medføre noe reisevirksomhet. Utvalgsarbeid og reisevirksomhet dekkes etter gjeldende avtaler og satser i staten.

KD oppfordrer alle til å foreslå kandidater med stort engasjement for samarbeidet mellom hjem/skole og hjem/barnehage. Kandidatene må ha erfaring fra arbeid som foreldrerepresentanter på barnehage-,  skole-,  eller kommunenivå, og ha barn i henholdsvis barnehage eller skole på oppnevningstidspunktet.

I valg av medlemmer og sammensetning av utvalgene vil det bli lagt vekt på at utvalget får en balansert sammensetning når det gjelder kjønn, geografisk tilhørighet og erfaringsbakgrunn. På grunn av utvalgenes størrelse er det samtidig viktig at alle medlemmer i utvalgene engasjerer seg i-, og jobber med, hele bredden av saker og temaer som utvalgene er opptatt av. Utvalgsmedlemmene skal ivareta ulike perspektiver, men ikke representere noen særinteresser.

Mer informasjon om utvalgene finnes her: https://www.fug.no/ og https://www.fubhg.no/

Det er åpent for alle til å foreslå kandidater. Kandidatur må fremmes av andre, man kan ikke foreslå seg selv som kandidat.

Forslagene fremmes og sendes inn gjennom dette skjemaet

Frist for å foreslå medlemmer er 1. september 2019.

Om kandidaten

Hvilket foreldreutvalg foreslås kandidaten til
Kjønn
Har kandidaten barn i barnehage/skole?

Nærmere om forslagsstiller

Til toppen