Departementet ber om...

Departementet ber om synspunkter på følgende problemstillinger:

Kap 4: Tilsettingskrav

 1. Bør kompetanseforskriften ha spesifiserte krav til faglig bredde eller dybde for arbeid på de ulike trinn eller i ulike fag i opplæringssystemet ?

Kap 5: Yrkesretting av lærerutdanningene

 1. Hvilket omfang bør veiledet praksisopplæring ha i de ulike utdanningene ?
 2. Bør en større del av grunnutdanningen av lærere være en opplæring som skjer i en selvstendig og reell yrkessituasjon (praksisår) med veiledning fra skoleeier og utdanningsinstitusjon ? Hvis ja, hvor omfattende bør opplæringen være, hvilke elementer bør inngå i opplæringen, og hvordan bør studentene dokumentere læring ? Hvilke konsekvenser vil en slik ordning få for utdanningsinstitusjonene og barnehage/skoleeier ?
 3. Er det ønskelig å poengfeste en studieenhet som inneholder elementer som er felles for all lærerutdanning ? Hvis ja, hvor stort bør omfanget være og hva bør innholdet i studieenheten være ?

Kap 6: Førskolelærerutdanningen

 1. Bør hovedmodellen for førskolelærerutdanningen ha en like bred fagkrets som i dag ? Hvis nei, hvilke fag bør eventuelt utgå ?
 2. Er det behov for en linjedelt førskolelærerutdanning ? Hvilke fag bør være obligatoriske for alle førskolelærere og hvilke fag/faggrupper kan utvides og hvilke kan utgå i en linjedelt modell ?
 3. Er det ønskelig med en hovedmodell som de 3 første årene er felles for lærere i barnehagen og på småskoletrinnet ?

Kap 7: Allmennlærerutdannigen

 1. Bør det være spesielle krav til faglig bredde eller dybde for utdanning for de ulike trinn i grunnskolen ?
 2. Bør allmennlærerutdanningen omfatte et definert antall skolefag ? Hvis ja, hvor mange?
 3. Bør allmennlærerutdanningen ha obligatoriske fag ?Hvis ja, hvilke fag?
 4. Bør det være et felles løp i allmennlærerutdanningen, hvor studentene individuelt ut fra faglige valg og dybde i fag retter seg mot ulike trinn i grunnskolen( kfr. modell4), eller bør det være to adskilte løp (kfr. modell 5) ? Hvis adskilte løp, bør det være overlapping mellom trinnene og hvor stor bør den i så fall være?

Kap 8: Praktisk-pedagogisk utdanning

 1. Bør praktisk-pedagogisk utdanning fremdeles omfatte 60 studiepoeng ?
 2. Bør innføringsstudiet (ex-phil/ex-fac eller tilsvarende emner) omfatte elementer som kan inngå som en del av praktisk-pedagogisk utdanning ?
 3. Bør et eventuelt nytt felleselement også gjelde for lærerutdanningsløp som bygger på praktisk-pedagogisk utdanning? Hvis ja, bør det inkorporeres i rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning ?
 4. Hvordan kan det praktisk-pedagogiske studiet organiseres i forhold til en bachelorgrad eller en mastergrad?

Kap 9: Tilpassing til nytt gradssystem

 1. Bør dagens 4- og 6-årige lærerutdanningsløp fortsatt ha samme lengde? Hva er i tilfelle begrunnelsen, og hvordan kan disse lærerutdanningsløpene organiseres i nytt gradssystem?
 2. Bør lærerstudenter som midlertidig avslutter de 4-årige lærerutdanningene etter tre år kunne tilsettes som faglært under forutsetning av at 4. studieår blir tatt i løpet av 3-5 år ?
Til toppen