4 TILsettingskrav

4 TILsettingskrav

Krav for tilsetting i opplæringssystemet er fastsatt i lov om barnehager og forskrifter til opplæringsloven (kompetanseforskriften). I hovedsak blir det stilt krav om hvilken utdanningstype (med eventuell tilleggsutdanning) man må ha for å bli tilsatt på ulike nivå i barnehage/skole. I tillegg blir det i enkelte sammenhenger,f.eks. i videregående opplæring, stilt krav om utdanningslengde.

Det er mulig gjennom kompetanseforskriften å sette strengere krav enn i dag for å kunne undervise i fag. For å møte de store utfordringer på ungdomstrinnet, kan det for eksempel kreves at lærere skal ha 60 studiepoeng for å bli tilsatt for å undervise i visse fag, som norsk og matematikk. Tilsvarende kan det også stilles krav om at lærere som skal undervise på de lavere trinn må ha en spesiell kompetanse i den første lese-, skrive- og matematikkopplæring. De modeller som blir foreslått i dette notatet, kan for allmennlærerutdanningen medføre en større spesialisering mot fag og aldersnivå.

Det blir skoleeiers oppgave å organisere lærerstaben slik at den enkelte får undervise i fagene der vedkommende har best kompetanse. Dersom det blir stilt detaljerte krav for å kunne undervise i enkelte fag og trinn, får skoleeier større utfordringer når det gjelder å tilsette og fordele arbeidsoppgaver. Lærere som søker nye stillinger, får mindre fleksibilitet, og bare midlertidig tilsetting dersom de ikke fyller kompetansekravene. Det kan ta tid å legge om utdanningssystemet slik at det blir utdannet nok lærere til samlet å fylle slike kompetansekrav. Imidlertid må kravene også ses i lys av etter- og videreutdanningstilbud som kan komplettere kompetansen for lærere med eldre utdanning.

Utforming av studieløp ved lærestedene må ses i lys av de krav som blir stilt i kompetanseforskriften. En eventuelt mer detaljert beskrivelse, som etterspør en bestemt faglig og pedagogisk kompetanse for å undervise på ulike fag og trinn, vil ha betydning for hvordan lærestedene utformer studieløp. Departementet har således innflytelse på lærestedenes organisering av lærerutdanningene og studentenes valg både ved krav fastsatt i rammeplan og kompetanseforskrift.

Departementet ber om synspunkter på følgende problemstilling:

  1. Bør kompetanseforskriften ha spesifiserte krav til faglig bredde eller dybde for arbeid på de ulike trinn eller i ulike fag i opplæringssystemet ?
Til toppen