Fullmakt-ekstern finansiering

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

00/00000

FULLMAKT TIL OPPRETTELSE AV NYE ENHETER OG DELTAKELSE I ENHETER I INSTITUSJONENS RANDSONE

Etter Grunnloven § 19 har regjeringen ansvaret for forvaltningen av statens eiendommer og bedrifter, innen rammer fastsatt av Stortinget. Formelt er det statsråden som skal utøve statens eierrolle i selskaper der institusjoner under departementet har eierinteresser.

Med bakgrunn i at departementet dato xxxxx har fastsatt nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre enheter i deres randsone, ønsker Utdannings- og forskningsdepartementet å gi institusjonene nye fullmakter knyttet til samarbeid og deltakelse i slike enheter, jf. lov om universiteter og høgskoler § 17.

I. Fullmakt til opprettelse av nye enheter og deltakelse i enheter i institusjonens randsone

Utdannings- og forskningsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å opprette nye selskap eller andre enheter og delta i selskap eller enheter i institusjonens randsone i samsvar med reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre enheter i deres randsone pkt. 4.

II. Fullmakt til å bruke overskudd av eksternt finansiert virksomhet til kapitalinnskudd

Utdannings- og forskningsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å bruke overskudd av eksternt finansiert virksomhet ved institusjonen eller i randsonen til kapitalinnskudd ved opprettelsen av nye enheter eller deltakelse i enheter i institusjonens randsone.

III. Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser

Departementet gir institusjonen fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet i selskap der institusjonen står oppført med eierinteresser. Departementet viser i den anledning til reglementets pkt. 4.4 og til departementets retningslinjer for forvaltning av sine eierinteresser i selskaper der staten eier samtlige aksjer eller står som deleier, fastsatt. 22. juli 2000.

IV. Fullmakt til å bruke utbytte fra selskap eller enhet i institusjonens randsone

Utdannings- og forskningsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å bruke utbytte fra selskap eller enhet i institusjonens randsone som institusjonen i henhold til ovennevnte fullmakter har opprettet eller kjøpt aksjer i. Utbyttet kan brukes i institusjonenes drift eller som stiftelseskapital, jf. II oven.

V. Fullmakt til å selge aksjer og bruk av salgssummen

Utdannings- og forskningsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å selge aksjer i selskaper som institusjonen har opprettet eller kjøpt aksjer i. Salgssummen skal tilbakeføres til institusjonens driftsmidler.

Fullmaktene kan når som helst trekkes tilbake fra departementets side, og medfører ingen innskrenkninger i departementets instruksjonsmyndighet.

VEDLEGG
Til toppen