Høringsinstanser

Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Helsedepartementet
Fylkesmennene
Læringssenteret
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA)

Kommunene
Fylkeskommunene

Elevorganisasjonen
Kommunenes sentralforbund (KS)

Friskoleorganisasjonene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Utdanningsforbundet
Skolenes landsforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Lektorlag
Lærernes yrkesforbund
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Noregs Mållag
Riksmålsforbundet
Sametinget
Landslaget for udelte og fådelte skoler (LUFS)
Barneombudet
Likestillingsombudet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norges Handikapforbund
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
Opplæringsrådene
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)