Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Barneombudet
Elevorganisasjonen
Finansdepartementet
Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO
Fylkesmennene
Helsedepartementet
Justisdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund - KS
Kristne Friskolers Forbund
LUFS – Landslaget for udelt og fådelt skole
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Lærerorganisasjonene
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk Montessori Forbund
Norsk skolelederforbund
Norske Privatskolers Landsforbund
NæringslivetsHovedorganisasjon - NHO
Registrerte politiske partier
Riksrevisjonen
Sosialdepartementet
Statens råd for funksjonshemmede
Steinerskolene i Norge
Styrene for de private skolene
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Innvandrernes Landsorganisasjon
Antirasistisk Senter
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene – KIM
Organisasjonen mot offentlig diskriminering – OMOD
SOS Rasisme
Norsk Organisasjon for Asylsøkere – NOAS
Senter mot etnisk diskriminering – SMED
Torshov kompetansesenter (kopi)
Bredtvedt kompetansesenter (kopi)
Læringssenteret (kopi)
HiO – SEFS Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen (kopi)