Høringsinstanser

AFI
Akademikerne
Barneombudet
Den norske Forleggerforening
Departementene
Det nasjonale fagråd for tysk
Elevorganisasjonen
FAFO
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fjernundervisningsinstitusjoner
FOKUS
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmannen/utdanningsavdelingen
Grunnskoler for norske barn i utlandet
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Human-Etisk forbund
Islamsk råd
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kirkerådet
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landslaget for kunstfagene i skolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillingsombudet
Lærernes Hotell- og næringsmiddelfagenes lærerforening
Lærernes Yrkesforbund
Læringssenteret
Mellomkirkelig råd
Musikernes fellesorganisasjon
NAVO
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NHO
NIFU
NOKUT
NOVA
Norges Forskningsråd
Norges Frikirkeråd
Norges Handicapforbund
Norges Idrettsforbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk Lektorlag
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Naturforvalterforbund
Norske Sivilingeniørenes Forening
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplæringsråd
Privatskoleorganisasjonene
Private grunnskoler
Private videregående skoler
RFA
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samnemda for Norges ingeniørorganisasjon
Sentralt brukerforum
Skolenes landsforbund
Statens råd for funksjonshemmede
Statlige videregående skoler
Statstjenestemannsforbundet
Studentorganisasjoner
Studieforbundene
Styret for statlig spesialpedagogisk støttesystem
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Universiteter
Statlige høgskoler
Private høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX