Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Kristne friskoler forbund
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
NOKUT
SOFF
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Læringssenteret
Studieforbund
VOX
Riksbibliotektjenesten
Riksrevisjonen
Datatilsynet
Norges forskningsråd
Forskningsparkene i Norge
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Kompetansesenter for likestilling
DION
Studentorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Arbeidsgiverorganisasjonene
Sametinget
ALLFORSK
Arbeidsforskningsinstituttet – AFI
Forskningsstiftelsen Fafo
Institutt for forsvarsstudier – IFS
Institutt for fredsforskning – PRIO
Institutt for samfunnsforskning
NIKK Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring – NOVA
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – NIFU
Norsk utenrikspolitisk institutt – NUPI
Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt – NVI
STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk)
Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning – SIFA
Statens institutt for forbruksforskning – SIFO
Statistisk sentralbyrå – SSB
Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning - NINA-NIKU
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning – SNF
Transportøkonomisk institutt – TØI
Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning – NIOM
Statens arbeidsmiljøinstitutt – STAMI
CICERO Senter for klimaforskning
Chr. Michelsens institutt – CMI
Fritdtjof Nansens institutt – FNI
NINA*NIKU - Norsk institutt for naturforskning og kulturminneforskning
Nansen senter for miljø og fjernmåling – NERSC
Norges geologiske undersøkelse – NGU
Norsk Polarinstitutt
Norsk institutt for by- og regionforskning – NIBR
Norsk institutt for luftforskning – NILU
Norsk institutt for vannforskning – NIVA
AKVAFORSK - Institutt for akvakulturforskning AS
Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning
Havforskningsinstituttet – HI
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging – NIJOS
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning – NILF
Norsk institutt for næringsmiddelforskning - MATFORSK
Norsk institutt for planteforskning – PLANTEFORSK
Norsk institutt for skogforskning – NISK
Norsk senter for økologisk landbruk – NORSØK
Senter for jordfaglig forskning – JORDFORSK
Agderforskning
Finnmarksforskning
Møreforskning Molde, Volda og Ålesund
NORUT Samfunnsforskning AS
Nord-Trøndelagforskning
Nordisk samisk institutt - Sámi Instituhtta
Nordlandsforskning
Stiftelsen Østfoldforskning – STØ
Telemarkforskning Bø
Telemarkforskning Notodden
Østlandsforskning – ØF
Christian Michelsen Research AS – CMR
Institutt for energiteknikk – IFE
MARINTEK - Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S
NORSAR The Norwegian Seismic Array
NORUT Informasjonsteknologi AS
NORUT Teknologi AS
Norges Geotekniske Institutt – NGI
Norges byggforskningsinstitutt – Byggforsk
Rogalandsforskning – RF
SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning
Teknologisk Institutt – TI
Telemark teknisk-industrielle utviklingssenter – TELTEK
UNIFOB