Høringsinstanser

Datatilsynet
Departementene
Fagorganisasjonene
Fylkesmennene v/Utdanningsavdelingene
Kunsthøgskolene
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Private høgskoler
Samordna opptak
Sosial- og helsedirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statlige høgskoler
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studentorganisasjoner
Studentsamskipnadene
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Vitenskapelige høgskoler
Voksenopplæringsforbundet